Χώραν έλαβε η ένταξις εις το Αγιολόγιον του Αγίου Ιωάννου του νέου Χοζεβίτου εις πανηγυρικήν θείαν Λειτουργίαν εις την Ιεράν Μονήν των Αγίων Ιωάννου και Γεωργίου των Χοζεβιτών.

Ο Όσιος Ιωάννης ο νέος Χοζεβίτης, εκ Ρουμανίας καταγόμενος, προσήλθεν εις τους αγίους Τόπους μεσούντος του 20ου αιώνος και έλαβε το μοναχικόν σχήμα εις την Ιεράν Μονήν του Οσίου Σάββα και την χάριν της Ιερωσύνης εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων και έζησεν τον πλείστον χρόνον της ζωής αυτού εις την Ι. Μονήν του Χοζεβά και διεκρίθη εις αρετήν και οσιότητα, διό και το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων διά συνοδικής πράξεως αυτού απεφάσισε την ένταξιν αυτού εις το Αγιολόγιον της Εκκλησίας Ιεροσολύμων και της Εκκλησίας όλης.

Άμα τη αφίξει του Μακαριωτάτου εις την Μονήν, εν ω τον προϋπάντησε πλήθος λαού έξω της εισόδου της Μονής, υπεδέχθη Αυτόν ο ηγούμενος Αρχιμανδρίτης π. Κωνσταντίνος εις την είσοδον του Ναού διά της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού ελληνιστί:
«Δίκαιος δε εάν φθάση τελευτήσαι, εν αναπαύσει έσται· γήρας γαρ τίμιον ου το πολυχρόνιον ουδέ αριθμώ ετών μεμέτρηται· πολιά δε εστι φρόνησις ανθρώποις και ηλικία γήρως βίος ακηλίδωτος. ευάρεστος τω Θεώ γενόμενος ηγαπήθη και ζων μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη· ηρπάγη, μη κακία αλλάξη σύνεσιν αυτού η δόλος απατήση ψυχήν αυτού· βασκανία γαρ φαυλότητος αμαυροί τα καλά, και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νούν άκακον. τελειωθείς εν ολίγω επλήρωσε χρόνους μακρούς, αρεστή γαρ ην Κυρίω η ψυχή αυτού·
 Μακαριώτατε Πάτερ και Δέσποτα, Σεβασμία των Ιεραρχών χορεία, Τίμιοι Αδελφοί και Συλλειτουργοί, Ιερολογιώτατοι Ιεροδιάκονοι, Οσιώτατοι Μοναχοί και Μοναχαί, Φιλάγιε του Θεού Λαέ,

Η αγιασμένη του Χοζεβά Λαύρα τελεί σήμερον εν χαρά ανεκλαλήτω και ζη το δικό της Θαβώρειον γεγονός! Διότι το πνευματικό αυτής τέκνο, ο μακαριστός εν Ιερομονάχοις Ιωάννης Ιακώβ, εκ της αγιοτόκου γης της Ρουμανίας μεταφυτευθείς, διήνυσε τα κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, τρία στάδια της μοναχικής και ασκητικής πορείας και βιοτής: ήτοι την κάθαρση το φωτισμό και τη θέωση.
Ο Θεός χαρίτωσε αυτόν εμφανώς, διά της αφθαρσίας του σκηνώματος, της μυροβλυσίας και της ταχείας ανταποκρίσεως εις τα αιτήματα των υπεραλγούντων, οι οποίοι κυριολεκτικώς συρρέουν προ του αφθάρτου του σκήνους.

Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, κατόπιν κανονικής αναμονής, συλλογής μαρτυριών και καταγραφής θαυμαστών, πέραν πάσης αμφιβολίας, σημείων κατατεθέντων υπό του πληρώματος της Εκκλησίας, έρχεται σήμερον διά της Θεοπνεύστου Αποφάσεως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, ης η Υμετέρα Θειοτάτη Μακαριότης προίσταται, όπως κατάταξη τον μακαριστό Ιερομόναχο Ιωάννη Ιακώβ εις την των Αγίων χορείαν.

Η Ιερά λοιπόν Λαύρα του Χοζεβά βιώνει το δικό της Θαβώρειο γεγονός, διότι ο Κύριος, κατά το γεγονός της Θείας Του Μεταμορφώσεως στο Όρος Θαβώρ, ήνωσε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον εις τα πρόσωπα του Προφήτου Μωϋσέως, των Αγίων Αποστόλων και του Προφήτου Ηλιού αντιστοίχως. Ούτως, κατά την σήμερον ημέραν εν τη Θεία Λειτουργία και αποκλειστικώς διά της Χάριτος του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο η Υμετέρα Μακαριότης θα επιτελέση, ενούνται οι τρεις χρονικές βαθμίδες εις την μακραίωνον ιστορίαν της Ιεράς ταύτης Λαύρας. Ήτοι, το παρελθόν εις τα πρόσωπα των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, των Αγίων Κτιτόρων Γεωργίου και Ιωάννου, έτι δε και της χορείας των τριών χιλιάδων Οσιομαρτύρων Αββάδων
με το παρόν εις το πρόσωπον του μακαριστού εν Οσίοις Ιωάννου Ιακώβ
και το μέλλον εις το πρόσωπον του Προφήτου Ηλιού, ο οποίος θα έλθη «κατά την ημέραν Κυρίου την μεγάλην και επιφανή» (Μαλαχίας 4,4).

Μακαριώτατε Πάτερ και Δέσποτα,

Σας καλωσορίζομε στην Αγιοτόκο Λαύρα του Χοζεβά και δεόμεθα:

Θεόφιλε και νεολαμπέστατε Θείε Ιωάννη, πρέσβευε υπέρ του Αγιοφίλου Πατριάρχου ημών Θεοφίλου, υπέρ της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος και υπέρ του σύμπαντος κόσμου. ΑΜΗΝ».

Εις ταύτην ανταπήντησεν ο Μακαριώτατος διά της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού ελληνιστί ως έπεται:

Δαυίδ γαρ λέγει ότι «ουκ εγκαταλείψεις την ψυχήν μου εις άδου ουδέ δώσεις τον όσιόν σου ιδείν διαφθοράν. εγνώρισάς μοι οδούς ζωής, πληρώσεις με ευφροσύνης μετά του προσώπου σου.» (Ψαλμ. 15, 10-11), κηρύττει ο Απόστολος Πέτρος εν τω βιβλίω των Πράξεων των Αποστόλων (2, 25-28).
Οσιολογιώτατε Αρχιμανδρίτα π. Κωνσταντίνε,
 

Νυν επέστη ο καιρός της κανονικής κατατάξεως εν τω χορώ του νέφους των αγίων της Αγίας ημών Εκκλησίας του εν ασκήσει λάμψαντος και ευωδιάσαντος Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου εν τοις σκηνώμασι του Χοζεβά. Η σημερινή εορτή των εν αγίοις Πατέρων ημών Αθανασίου και Κυρίλλου, Πατριαρχών Αλεξανδρείας, λαμπρύνεται έτι περισσότερον διά του χαρμοσύνου γεγονότος της εν ευχαριστιακή συνάξει ανακηρύξεως νέου πνευματικού αστέρος εν τη αγιωνύμω Μονή των Αγίων Γεωργίου και Ιωάννου των Χοζεβιτών. Τούτου ένεκεν η φωσφόρος εορτή αύτη των Αγίων της Εκκλησίας ημών είναι πλήρης χαράς, πλήρης ευφροσύνης πνευματικής, πλήρης Αγίου Πνεύματος, πλήρης ευωδίας και φωτισμού, ως λέγει και ο μελωδός της Εκκλησίας: «της πνευματικής χαράς και ευφροσύνης και ευωδίας ήλθομεν μετά των εκ περάτων της γης ευλαβών προσκυνητών ας γευθώμεν και απολαύσωμεν δοξολογούντες εν ταυτώ και ευχαριστούντες τον Άγιον Τριαδικόν Θεόν, τον μη εγκαταλείποντα τας ψυχάς των οσίων Αυτού ιδείν διαφθοράν ως και μετ’ ακριβείας μαρτυρείται και καταγγέλλεται υπό του αφθάρτου σκηνώματος του Οσίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου. Η Γεραρά των Αγιοταφιτών Πατέρων Αδελφότης χαίρεται και καυχάται εν Κυρίω στοιχούσα εις τους λόγους του θείου Παύλου λέγοντος: «ο καυχώμενος εν Κυρίω καυχάσθω», (Α΄ Κορ. 1, 31).

Προσέτι δε και εις τους Παυλείους λόγους «και γαρ εν ενί πνεύματι ημείς πάντες εις εν σώμα εβαπτίσθημεν, είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, (είτε Ρουμάνοι), είτε δούλοι είτε ελεύθεροι, και πάντες εις εν πνεύμα εποτίσθημεν.», (Α΄ Κορ. 12, 13). Εκ του ενός τούτου πνεύματος, δηλονότι του Αγίου, και του Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εποτίσθησαν πάντες οι Άγιοι της Εκκλησίας ή καλύτερον ειπείν πάντες οι γενόμενοι φίλοι του Χριστού και κοινωνοί του απροσίτου φωτός του προσώπου Αυτού.
 

Δεηθώμεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ίνα και ημείς αξιωθώμεν ταίς πρεσβείαις της Αειπαρθένου Υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου Μαρίας συν ταίς ικεσίαις των εορταζομένων Αγίων και Οσίων Πατέρων ημών και δη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου της σημειώσεως του φωτός του Χριστού, Αμήν.
 

και αραβιστί διά στόματος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, ίδε ηλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/ar/2016/01/31/18595

Της πανηγυρικής θείας Λειτουργίας ταύτης, η οποία ετελέσθη διά την επίσημον ανακοίνωσιν και ενεργοποίησιν της Συνοδικής αποφάσεως, προεξήρξεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αυτώ των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Ναζαρέτ κ. Κυριακού, Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου και του Εξάρχου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εις Κύπρον Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστροουγγαρίας κ. Αρσενίου παρεπιδημούντος εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Θεοφιλεστάτου Αρχιεπισκόπου Τιμοθέου, πρώην Αντιπροσώπου του Πατριαρχείου Ρουμανίας εις Ιεροσόλυμα, των Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων, Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου Γέροντος Αρχιγραμματέως, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Λύδδης κ. Δημητρίου Γραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, Πέλλης κ. Φιλουμένου Πατριαρχικού Επιτρόπου εν Ίρμπετ της Ιορδανίας, του Μητροπολίτου πρώην Ζάμπιας κ. Ιωακείμ, Αγιοταφιτών Ιερομονάχων, του ηγουμένου της Ι. Μονής Θαβώρ Αρχιμανδρίτου Ιλαρίωνος, του ηγουμένου του Φρέατος του Ιακώβ Αρχιμανδρίτου π. Ιουστίνου, του ηγουμένου της Ι. Μονής Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτου Αρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου, του ηγουμένου εν Φχες της Ιορδανίας Αρχιμανδρίτου π. Ιερωνύμου, του Αρχιμανδρίτου π. Χριστοφόρου ηγουμένου της Ι. Μονής Ζωοδόχου Πηγής εις Ντιμπίν και πολλών άλλων Αγιοταφιτών Πατέρων και πολλών Ιερέων του Πατριαρχείου Ρουμανίας, των οποίων ηγείτο ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος κ. Τιμόθεος, πρώην Αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου Ρουμανίας εις Ιεροσόλυμα, ψάλλοντος του π. Γεωργίου Χαρδαβέλλα, παρεπιδημούντος εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας της Εκκλησίας της Ελλάδος, παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη και του κ. Βασιλείου Κοΐνη εν συμμετοχή αθρόου εκκλησιάσματος εκ μοναχών, μοναζουσών και λαικών πιστών ως επί το πλείστον εκ Ρουμανίας αλλά και εξ άλλων χωρών, ως της Ελλάδος και της Ρωσίας .

Μετά την οπισθάμβωνον ευχήν ο Μακαριώτατος από της Ωραίας Πύλης και των συλλειτουργησάντων Αρχιερέων κυκλούντων την λάρνακα του Οσίου ανέγνωσε το κείμενον της Αγιοκατατάξεως, εν ω και εκτίθενται λεπτομερώς τα του βίου και της πολιτείας του Αγίου Ιωάννου, ίδε ηλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/gr/2016/01/31/32062

Το κείμενον της Αγιοκατατάξεως ηκολούθησε η ανάγνωσις της ευχής των κολλύβων του Αγίου με το Απολυτίκιον αυτού. Ηκολούθησεν η Απόλυσις και η αποτελείωσις της αρξαμένης μεταδόσεως της θ. Κοινωνίας και η διανομή του Αντιδώρου.

Εν τέλει ηκολούθησεν η δέησις μετά της εικόνος του Αγίου και η παράθεσις ευφροσύνου μοναστηριακής τραπέζης, εις το τέλος της οποίας εψάλη ο Πολυχρονισμός του Μακαριωτάτου, ηκολούθησε η άνοδος προς την αψίδα της Ιεράς Μονής άνω διά τροχηλάτων οχημάτων και ονηλασίας και οδοιπορίας και η αναχώρησις του Μακαριωτάτου εις Ιεροσόλυμα εν δοξολογία του Θεού διά τα θαυμάσια αυτού εις την Εκκλησίαν Ιεροσολύμων.

                                            

                                           

                                           

 

ΠΑΤΡΙΑΡ (1).JPG

 

ΠΑΤΡΙΑΡ (2).JPG

 

ΠΑΤΡΙΑΡ (3).JPG

 

ΠΑΤΡΙΑΡ (4).JPG

 

ΠΑΤΡΙΑΡ (5).JPG

 

ΠΑΤΡΙΑΡ (6).JPG

 

ΠΑΤΡΙΑΡ (7).JPG

 

ΠΑΤΡΙΑΡ (8).JPG

 

ΠΑΤΡΙΑΡ (9).JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikoleta Kouletsiou

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.