Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων βρέθηκε ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και τη συνοδεία τους.

Εκεί, είχαν θερμή συνάντηση με τον Πατριάρχη Θεόφιλο και συζήτησαν για θέματα της επικαιρότητας.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρει: «Την Κυριακήν, 1ην/14ην Ιουνίου 2015, ο εξοχώτατος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νικόλαος Αναστασιάδης επεσκέφθη το Πατριαρχείον, ακολουθούμενος υπό της εριτίμου συζύγου αυτού κας Άντρης Αναστασιάδου, η οποία παρηκολούθησε την Θείαν Λειτουργίαν εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως, ης προεξήρξεν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κ. Μεθόδιος, ως και υπό κλιμακίου συνεργατών αυτού.

Τον εξοχώτατον κ. Πρόεδρον υπεδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών και των μαθητών της Πατριαρχικής Σχολής Σιών και προσεφώνησε αυτόν διά της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού εχούσης ως έπεται ελληνιστί:

Εξοχώτατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νικόλαε Αναστασιάδη.

Χαίρει σήμερον η γεραρά Αγιοταφιτική ημών Αδελφότης επί τη σημαντική ταύτη υποδοχή της υμετέρας Εξοχότητος μετά των εκλεκτών συνεργατών αυτής εις το Παλαίφατον Πατριαρχείον των Ιεροσολύμων.

Η ενταύθα παρουσία Σας, κύριε Πρόεδρε, αποτελεί ευλογίαν, τόσον διά τον ευσεβή λαόν της Κύπρου, όσον και διά την υμετέραν Εξοχότητα. Προσέτι δε αποτελεί μαρτυρίαν απτήν εις την από κοινού ιστορικήν, πολιτισμικήν κληρονομίαν αλλά και εις την Ελληνορθόδοξον Χριστιανικήν ημών πίστιν και παράδοσιν.

Το Ελληνορθόδοξον Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, γνωστόν ως το Πατριαρχείον του ευσεβούς γένους των Ρωμαίων, πεπιστευμένον υπό της θείας Προνοίας την διαφύλαξιν και διακονίαν της ιεράς παρακαταθήκης των Παναγίων Προσκυνημάτων, συνεχίζει αόκνως την ποιμαντικήν και πνευματικήν αυτού αποστολήν μεριμνών, αφ᾽ ενός μεν διά το εν τη πνευματική εκκλησιαστική αυτού δικαιοδοσία χριστεπώνυμον πλήρωμα, αφ᾽ ετέρου δε διά την ελευθέραν προσέλευσιν των απανταχόθεν της γης προσκυνητών εις τα πάνσεπτα μαρτύρια της ιεράς ιστορίας και δη το μαρτύριον της τριημέρου Ταφής και Αναστάσεως του Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, δηλονότι τον Πανάγιον Τάφον.

Περιττόν να είπωμεν, ότι η συμβολή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εις την διατήρησιν του υφισταμένου πολυεθνικού και πολυθρησκευτικού αλλά και του «διακοινοτικού πολιτικού status quo” της αγίας Πόλεως των Ιεροσολύμων, αναγνωρίζεται υφ᾽ όλων των αμέσως και εμμέσως ενδιαφερομένων Αρχών του Χασιμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας ως και των κρατών του Ισραήλ και των Παλαιστινίων και άλλων διεθνών παραγόντων.

Κύριε Πρόεδρε, είναι γνωστόν ότι η ιστορική πορεία της δοκιμαζομένης νήσου Κύπρου είναι αρρήκτως συνυφασμένη μετά της ιστορικής πορείας της Μέσης Ανατολής γενικώτερον και της αγίας Γης ειδικώτερον. Λέγομεν δε τούτο, διότι η επίσκεψίς Σας εις το κράτος του Ισραήλ λαμβάνει χώραν, καθ᾽ ην στιγμήν εις τας γειτονικάς ημών χώρας διαδραματίζεται ο εκτοπισμός από των πατρώων αυτών εστιών ως και ο απηνής διωγμός των Χριστιανών μετά των αθώων αυτών συμπατριωτών, αλλά και η ως μη ώφελε απάνθρωπος αλληλοκτονία και αδελφοκτονία.

Εις το πρόσωπον της Υμετέρας Εξοχότητος, της φερούσης τα στίγματα της πικράς ταύτης εμπειρίας, Κύριε Πρόεδρε, διακρίνομεν τον συμπάσχοντα μετά των πασχόντων και τον συγχαίροντα μετά των χαιρόντων. Διά τούτο, η επίσκεψίς Σας αυτή αποτελεί σημείον εις αγαθόν, ως αναφωνεί και ο Προφήτης Ησαίας: «Ως ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνην, των ευαγγελιζομένων τα αγαθά», (Ρωμ. 10,15/ Ησ. 52,7).

Ημείς δε, κύριε Πρόεδρε, θέλομεν να Σας διαβεβαιώσωμεν ότι ου παυόμεθα διακαώς προσευχόμενοι, από του τόπου του απολυτρωτικού πάθους του Σωτήρος ημών Χριστού, υπέρ επικρατήσεως της ειρήνης και της αρμονικής συμβιώσεως των λαών της περιοχής ημών και του κόσμου γενικώτερον, ιδιαιτέρως δε υπέρ απελευθερώσεως και αποκαταστάσεως της ενότητος της Κύπρου.

και ετίμησεν Αυτόν διά της τιμητικής διακρίσεως του περιδεραίου της Ειρήνης, το οποίον απονέμεται εις εξεχούσας προσωπικότητας εις επιβραβευσιν της συμπαραστάσεως αυτού προς τον Πανάγιον Τάφον και το Πατριαρχείον και προσέφερε εις αυτόν ασημένιαν εικόνα του προστάτου Αυτού Αγίου Νικολάου και εις τους συνεργάτας Αυτού Ιεροσολυμιτικάς ευλογίας.

Ο κ. Πρόεδρος συγκεκινημένος ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον διά την τιμητικήν ταύτην διάκρισιν και την υποδοχήν και εδεσμεύθη ότι πάντοτε εκ της θέσεως Αυτού, ης πρώτη προτεραιότης τυγχάνει η προώθησις και η επίλυσις του Κυπριακού θέματος και η αποκατάστασις της ενότητος της μεγαλονήσου Κύπρου θα καθίσταται υποστηρικτής των συμφερόντων του Πατριαρχείου, ιδία δε των εις την Εξαρχίαν και την περιουσίαν του Παναγίου Τάφου εις την Κύπρον και προσέφερε εις τον Μακαριώτατον ασημένιαν λήκυθον».

1506jer.jpg

1506jer1.jpg

1506jer2.jpg

1506jer3.jpg

1506jer4.jpg

1506jer5.jpg

1506jer6.jpg

1506jer7.jpg

1506jer8.jpg

Νταλιάρης Γιώργος

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.