«Χθὲς συνεθαπτόμην σοι Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον ἀναστάντι σοι· συνεσταυρούμην σοι χθές, αὐτὸς μὲν συνδόξασον Σωτήρ, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Αναστάσιμος Κανόνας).

Αδελφοί μου«σας προτρέπω λοιπόν εγώ ο φυλακισμένος διά τον Κύριον,να φέρεσθε αντάξια προς την κλήσιν, την οποία ελάβατε, με πάσα ταπεινοφροσύνην και πραότητα, με υπομονήν εις το να ανέχεσθε ο ένας τον άλλον με αγάπην, και να φροντίζετε να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος διά του συνδέσμου της ειρήνης. Ένα σώμα υπάρχει και ένα Πνεύμα, καθώς και μία είναι η ελπίδα της κλήσεως σας, την οποία ελάβατε. Ένας Κύριος, μία πίστις, ένα βάπτισμα, ένας Θεός και Πατέρας όλων, ο οποίος είναι υπεράνω όλων και δι’ όλων και εις όλους εμάς. Αλλά εις τον καθένα από μας εδόθηκε η χάρις σύμφωνα προς το μέτρον της δωρεάς του Χριστού» Προς Εφεσίους 4, 1 – 7).

Αδελφοί μου «κακός λόγος να μη εξέρχεται από το στόμα σας αλλά μόνο καλός, διά να οικοδομήση εκεί που υπάρχει ανάγκη και να ωφελήση εκείνους που θα τον ακούσουν.

Και μη λυπήτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, με το οποίο εσφραγισθήκατε διά την ημέρα της απολυτρώσεως.

Κάθε πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και κακολογία ας είναι μακρυά από σας μαζί με κάθε κακίαν. Και να είσθε καλοί ο ένας προς τον άλλον, εύσπλαγχνοι και να συγχωρήτε αλλήλους, καθώς και ο Θεός σας συγχώρεσεν εν Χριστώ» Εφεσίους 4, 29 – 32.

Αδελφοί «να γίνεσθε λοιπόν μιμηταί του Θεού σαν παιδιά αγαπητά. Να φέρεσθε με αγάπην όπως και ο Χριστός μας αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτόν του για μας, προσφοράν και ευωδιάζουσαν θυσίαν εις τον Θεόν» Εφεσίους 5, 1 -3α.

Αδελφοί «ενδυθήτε λοιπόν, σαν εκλεκτοί του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, φιλευσπλαχνίαν, αγαθότητα, ταπεινοφροσύνην, πραότητα, μακροθυμίαν, ανεχόμενοι ο ένας τον άλλον και συγχωρούντες ο ένας τον άλλον, εάν έχη κανείς παράπονον εναντίον άλλου. Όπως και ο Χριστός σας συγχώρησε, έτσι και σεις.Επάνω δε απ’όλα αυτά να ενδυθήτε την αγάπην, η οποία είναι σύνδεσμος της τελειότητος. Και η ειρήνη του Θεού, εις την οποίαν έχετε καλεσθή σαν ένα σώμα, ας κυριαρχή εις τις καρδιές σας και να γίνεσθε ευγνώμονες» Προς Κολασσαείς 3, 12 – 15.

«Σας παρακαλούμεν, αδελφοί, να νουθετήτε τους ατάκτους, να παρηγορήτε τους ολιγοψύχους, να βοηθάτε τους αδύνατους, να μακροθυμήτε προς όλους. Προσέχετε μήπως κανείς αποδώση εις κάποιον κακόν αντί κακού, αλλά πάντοτε να επιδιώκετε να κάνετε το καλόν και μεταξύ σας και προς όλους» Α’ Προς Θεσσαλονικείς 5, 14 – 16.

Αδελφοί «παρακαλώ λοιπόν, πρώτα απ’ όλα, να κάνετε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας δι’ όλους τους ανθρώπους, διά τους βασιλείς και όλους εκείνους που είναι εις υψηλάς θέσεις, διά να ζούμε βίον ήρεμον και ήσυχον με πάσαν ευσέβειαν και σεμνότητα. Διότι αυτό είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του Σωτήρος μας Θεού, ο οποίος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να λάβουν γνώσιν της αληθείας» Α’ προς Τιμόθεον 2, 1 – 4.

Αδελφοί «η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μεθ’ υμών. Αμήν» Προς Θεσσαλονικείς 5,28.

Προσευχώμεθα υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου και της ενότητας των απανταχού Ορθοδόξων, υπερ της καταπαύσεως του πυρός μεταξύ των ανθρώπων και των Λαών και των χωρών και της επιλογής του ειρηνικού διαλόγου διά το σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου

του Σεβ. Μητροπολίτη Ζιμπάμπουε Σεραφείμ

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.