Πραγματοποιήθηκε τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 16 Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., στή νέα αἴθουσα τοῦ Ἱδρυματικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στή Νέα Σμύρνη ἡ ἕβδομη Ἱερατική Σύναξη γιά τούς Κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης.

Στή Σύναξη ὁμιλητές ἦταν ὁ Αἰδ. Πρωτ. Ἀθανάσιος Καλογήρου, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα «Ἐκκλησιαστικῆς εὐταξίας (Α’ μέρος) Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων (26, 36, 52 καί 59)», καί ὁ Αἰδ. Πρωτ. Δῆμος Δημητρόπουλος, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα «Ἐκκλησιαστικῆς εὐταξίας (Β’ μέρος) Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων (6, 63, 76, 81 καί 83)».

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών ἔδωσε τόν λόγο στόν πρῶτο ὁμιλητή, π. Ἀθανάσιο, γιά νά ἀναπτύξει τό θέμα «Ἐκκλησιαστικῆς εὐταξίας (Α’ μέρος) Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων». Ἐπικέντρωσε τήν Εἰσήγησή του στούς Κανόνες 26, 36, 52 καί 59. Εἰδικότερα:

Κανών κς’: Τῶν εἰς κλῆρον προσελθόντων ἀγάμων, κελεύομεν βουλομένους γαμεῖν, ἀναγνώστας καί ψάλτας μόνους.

Κανών λς’: Εἴ τις χειροτονηθείς ἐπίσκοπος μή καταδέχοιτο τήν λειτουργίαν καί τήν φροντίδα τοῦ λαοῦ, τήν ἐγχειρισθεῖσαν αὐτῷ, τοῦτον ἀφωρισμένον τυγχάνειν ἕως ἄν καταδέξηται· ὡσαύτως καί πρεσβύτερος καί διάκονος. Εἰ δέ ἀπελθών μή δεχθείη, οὐ παρά τήν ἑαυτοῦ γνώμην, ἀλλά παρά τήν τοῦ λαοῦ μοχθηρίαν, αὐτός μέν ἔστω ἐπίσκοπος, ὁ δέ κλῆρος τῆς πόλεως ἀφοριζέσθω, ὅτι τοιούτου λαοῦ ἀνυποτάκτου παιδευταί οὐκ ἐγένοντο.

Κανών νβ’: Εἴ τις ἐπίσκοπος, ἤ πρεσβύτερος, τόν ἐπιστρέφοντα ἀπό ἁμαρτίας οὐ προσδέχεται, ἀλλ’ ἀποβάλλεται, καθαιρείσθω, ὅτι λυπεῖ Χριστόν τόν εἰπόντα· Χαρά γίνεται ἐν οὐρανῷ ἐπί ἑνί ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι.

Κανών νθ’: Εἴ τις ἐπίσκοπος, ἤ πρεσβύτερος, τινός τῶν κληρικῶν ἐνδεοῦς ὄντος, μή ἐπιχορηγοῖ τά δέοντα, ἀφοριζέσθω· ἐπιμένων δέ καθαιρείσθω, ὡς φονεύσας τόν ἀδελφόν αὐτοῦ.

* * *

Ἐν συνεχείᾳ ἔλαβε τόν λόγο ὁ Αἰδ. Πρωτ. Δῆμος Δημητρόπουλος, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα «Ἐκκλησιαστικῆς εὐταξίας (Β’ μέρος) Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων». Ἐπικέντρωσε τήν Εἰσήγησή του στούς Κανόνες 6, 63, 76, 81 καί 83. Εἰδικότερα:

Κανών ς’: Ἐπίσκοπος ἤ πρεσβύτερος ἤ διάκονος κοσμικάς φροντίδας μή ἀναλαμβανέτω∙ εἰ δέ μή, καθαιρείσθω.

Κανών ξγ’: Εἴ τις ἐπίσκοπος, ἤ πρεσβύτερος, ἤ διάκονος, ἤ ὅλως τοῦ καταλόγου τοῦ ἱερατικοῦ, φάγῃ κρέα ἐν αἵματι ψυχῆς αὐτοῦ, ἤ θηριάλωτον, ἤ θνησιμαῖον, καθαιρείσθω· τοῦτο γάρ ὁ νόμος ἀπεῖπεν· εἰ δέ λαϊκός εἴη, ἀφοριζέσθω.

Κανών ος’: Ὅτι οὐ χρή ἐπίσκοπον τῷ ἀδελφῷ, ἤ τῷ υἱῷ, ἤ ἑτέρω συγγενεῖ χαριζόμενον εἰς τό ἀξίωμα τῆς ἐπισκοπῆς χειροτονεῖν ὅν βούλεται· κληρονόμους γάρ τῆς ἐπισκοπῆς ποιεῖσθαι οὐ δίκαιον, τά τοῦ Θεοῦ χαριζόμενον πάθει ἀνθρωπίνῳ. Οὐ γάρ τήν τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίαν ὑπό κληρονόμους ὀφείλει τιθέναι. Εἰ δέ τις τοῦτο ποιήσει, ἄκυρος μενέτω ἡ χειροτονία, αὐτός δέ ἐπιτιμάσθω ἀφορισμῷ.

Κανών πα’: Εἴπομεν ὅτι οὐ χρή ἐπίσκοπον, ἤ πρεσβύτερον καθιέναι ἑαυτόν εἰς δημοσίας διοικήσεις, ἀλλά προσευκαιρεῖν ταῖς ἐκκλησιαστικαῖς χρείαις. Ἤ πειθέσθω οὖν τοῦτο μή ποιεῖν, ἤ καθαιρείσθω. Οὐδείς γάρ δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν, κατά τήν Κυριακήν παρακέλευσιν.

Κανών πγ’: Ἐπίσκοπος, ἤ πρεσβύτερος, ἤ διάκονος στρατείᾳ σχολάζων καί βουλόμενος ἀμφότερα κατέχειν, ῥωμαϊκήν ἀρχήν καί ἱερατικήν διοίκησιν, καθαιρείσθω. Τά γάρ Καίσαρος, Καίσαρι καί τά τοῦ Θεοῦ, τῷ Θεῷ.

* * *

Στό τέλος τῆς Ἱερατικῆς Σύναξης ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Συμεών εὐχαρίστησε τούς ὁμιλητές π. Ἀθανάσιο Καλογήρου καί π. Δῆμο Δημητρόπουλο, γιά τόν κόπο πού κατέβαλαν καί τήν πληρότητα τῶν Εἰσηγήσεών τους, καί ἀκολούθησε συζήτηση. Τέθηκαν ἐρωτήματα καί δόθηκαν ἀπαντήσεις ἀπό τούς ὁμιλητές καί τόν Σεβασμιώτατο κ. Συμεών.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.