Επίσκεψη Πατριάρχη Βουλγαρίας Νεοφύτου στο Φανάρι

Μόλις εχθές που ανακοινώναμε την έλευση του Πατριάρχου Βουλγαρίας Νεοφύτου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο  κουβαλώντας ”βαριά” ατζέντα όπως την προκλητική και απαράδεκτη αναγνώριση της ψευδοεκκλησίας των Σκοπίων, δεν περιμέναμε ότι το ζήτημα αυτό θα περνούσε στα ”ψιλά”, δεν έγινε ούτε μια δήλωση , ούτε μια αναφορά στο δελτίο τύπου από το Πατριαρχείο για την απαράδεκτη-σχιματική στάση που επέδειξε το Πατριαρχείο Βουλγαρίας. Τουναντίον, όλο το σκηνικό όπως διαμορφώθηκε και με την παρουσία Ερντογάν, σηματοδοτεί πως παρασκηνιακά εκτυλίσσονται γεγονότα και ασκούνται πιέσεις που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης βρέθηκε μπλεγμένος σε ένα γεωστρατηγικό παιχνίδι που ξεκίνησε με σπίθα την αναγνώριση της σχισματικής Εκκλησίας και εν τέλει θα μετουσιωθεί σε πολιτικό παιχνίδι με σίγουρο χαμένο τον Ελληνισμό.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου

Ὁ Μακ. Πατριάρχης Βουλγαρίας κ. Νεόφυτος εἰς Φανάριον.
Τά θυρανοίξια τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου τῆς Βουλγαρικῆς Παροικίας

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 7ην Ἰανουαρίου, ἀνταποκριθείς εἰς εὐλαβῆ πρόσκλησιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, ἐτέλεσε τόν ἁγιασμόν ἐν τῷ ἐν Φαναρίῳ ἀνακαινισθέντι Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, ἐπί τῇ ὁλοκληρώσει τῆς ριζικῆς ἐπισκευῆς καί τοῦ ἐξωραϊσμοῦ αὐτοῦ, δαπάναις τῶν ἐντίμων Κυβερνήσεων τῆς Τουρκίας καί τῆς Βουλγαρίας, παρουσίᾳ τοῦ Μακ. Πατριάρχου Βουλγαρίας κ. Νεοφύτου, πλαισιουμένου ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Λοφτσοῦ κ. Γαβριήλ, Ρούσσης κ. Ναούμ καί Στάρας Ζαγόρας κ. Κυπριανοῦ, μελῶν τῆς ὑπ’ αὐτόν Ἱερᾶς Συνόδου, τοῦ Ἐξοχ. κ. Boyko Borisov, Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας, μετά πολυπληθοῦς ὁμίλου κρατικῶν παραγόντων, ἐλθόντων ἐπί τούτῳ ἐκ Σόφιας, καί πλήθους πιστῶν ἐκ τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας.

Tήν συνοδείαν τοῦ Παναγιωτάτου ἀπετέλεσαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγιασμοῦ ὡμίλησαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τάς ἱστορικάς σχέσεις μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν Κωνσταντινουπόλεως καί Βουλγαρίας μέ κέντρον τήν περιοχήν τοῦ Φαναρίου, ἐν ᾗ καί ἡ ἕδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καί συγχαρείς τούς καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον συμβαλόντας εἰς τόν ἀνακαινισμόν, καί ἡ Α. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Βουλγαρίας, ὅστις ηὐχαρίστησε τούς ἐργασθέντας καί χορηγήσαντας διά τό ἔργον τῆς ἀνακαινίσεως.

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν τελετήν ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ἀνεγερθέντος πρό 120 ἐτῶν καί τελοῦντος ὑπό ἀνακαίνισιν κατά τήν παρελθοῦσαν ἑπταετίαν, χαιρετισμόν ἀπηύθυνον ὁ ἐν τῷ μεταξύ προσελθών Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Πρόεδρος τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ὁ Πρωθυπουργός αὐτῆς Ἐξοχ. κ. Binali Yıldırım, ὁ Ἐξοχ. κ. Boyko Borisov, ἐκ μέρους τῶν Βουλγαρικῶν Ἀρχῶν, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Λιάζε, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας.

Ἡ Α. Μακαριότης, ἀκολούθως, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα, τῶν κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων, τήν ὑπεδέχθησαν οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ἡγουμένου τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου. Μετά τήν προσκύνησιν τοῦ Μακαριωτάτου ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐπηκολούθησε συνάντησις καί ἐγκάρδιος συνομιλία τῶν δύο Προκαθημένων ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ἀντηλλάγησαν δέ μεταξύ αὐτῶν ἀναμνηστικά δῶρα.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, μετέβη εἰς τήν ἐν Σισλῇ ἕδραν τῆς Βουλγαρικῆς Παροικίας καί προσεκύνησεν, ὁμοῦ μετά τῆς Α. Μακαριότητος, εἰς τόν ἐκεῖσε Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας. Κατά τό ἐπίσημον ἄριστον, παρατεθέν πρός τιμήν τῶν ἐκκλησιαστικῶν καί τῶν κρατικῶν ἀρχῶν, καθ’ ὅ ἡ Α. Μακαριότης ἐτίμησε διά τοῦ «Παρασήμου Α’ Βαθμοῦ τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου» τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Λιάζε, ὁ Παναγιώτατος, κατά τήν πρόποσιν, ἀνεφέρθη εἰς τούς παλαιοτάτους πνευματικούς καί πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως καί τοῦ Βουλγαρικοῦ λαοῦ, σφυρηλατηθέντας διά τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τοῦ ἐν Ἁγίοις Προκατόχου Του Φωτίου τοῦ Μεγάλου, ὡς καί εἰς τήν διηνεκῆ καί ἀδιάπτωτον κανονικήν καί ποιμαντικήν μέριμναν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τούς ἐν τῇ Πόλει διαβιοῦντας ὀρθοδόξους βουλγαρικῆς καταγωγῆς.

Τόν Μακαριώτατον, τόσον κατά τήν ἄφιξίν του εἰς τή Πόλιν ὅσον καί κατά τήν αὐθημερόν ἀναχώρησίν του εἰς τά ἴδια, προϋπήντησαν καί προέπεμψαν, ἀντιστοίχως, ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἐν τῇ Αἰθούσῃ διακεκριμένων προσώπων «V.I.P.» τοῦ ἀερολιμένος «Atatürk» ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.

Βουλγαρίας Νεόφυτος και Ερντογάν «παγίδευσαν» Βαρθολομαίο Βουλγαρίας Νεόφυτος και Ερντογάν «παγίδευσαν» Βαρθολομαίο Βουλγαρίας Νεόφυτος και Ερντογάν «παγίδευσαν» Βαρθολομαίο Βουλγαρίας Νεόφυτος και Ερντογάν «παγίδευσαν» Βαρθολομαίο Βουλγαρίας Νεόφυτος και Ερντογάν «παγίδευσαν» Βαρθολομαίο Βουλγαρίας Νεόφυτος και Ερντογάν «παγίδευσαν» Βαρθολομαίο Βουλγαρίας Νεόφυτος και Ερντογάν «παγίδευσαν» Βαρθολομαίο Βουλγαρίας Νεόφυτος και Ερντογάν «παγίδευσαν» Βαρθολομαίο Βουλγαρίας Νεόφυτος και Ερντογάν «παγίδευσαν» Βαρθολομαίο Βουλγαρίας Νεόφυτος και Ερντογάν «παγίδευσαν» Βαρθολομαίο Βουλγαρίας Νεόφυτος και Ερντογάν «παγίδευσαν» Βαρθολομαίο

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.