Τον δρόμο για έναρξη ποινικών ερευνών δείχνει η Ερευνητική Επιτροπή, το ενδιάμεσο πόρισμα της οποίας δόθηκε στη δημοσιότητα και στο οποίο καταγράφονται ευθύνες σε αρμοδίους, ενώ φαίνεται να προκύπτουν και ποινικά αδικήματα τα οποία, όπως αναφέρεται, χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης από τις αρμόδιες Αρχές.

Όπως προκύπτει, φαίνεται να προκύπτουν ποινικά αδικήματα εναντίον επενδυτών που εξασφάλισαν διαβατήρια με ψευδείς παραστάσεις, ενώ εντοπίζονται περιπτώσεις επενδυτών με ποινικό παρελθόν, οι οποίοι απέκτησαν περιουσία με παράνομες πράξεις.

Την ίδια ώρα, η Επιτροπή καλεί την ΜΟΚΑΣ να διερευνήσει τη διακίνηση παράνομων χρημάτων, μεταξύ των οποίων και το ποσό των 300 χιλιάδων ευρώ που έλαβε ο Αρχιεπίσκοπος από τον Μαλαισιανό απατεώνα, Jho Low.

Όπως αναφέρεται στο ενδιάμεσο πόρισμα, ο Αρχιεπίσκοπος έλαβε αρχικά μίαν επιταγή από εταιρεία ιδιοκτησίας …., για το ποσό των …., η οποία κατατέθηκε στα ταμεία της Αρχιεπισκοπής. Δεύτερη επιταγή, με το ποσό των €300,000, κατατέθηκε στο λογαριασμό ιδρύματος το οποίο ίδρυσε ο Αρχιεπίσκοπος. «Τα εν λόγω ποσά, ενδεχομένως να αποτελούν προϊόν νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Κατά συνέπεια, θα πρέπει, ενδεχομένως, να κινηθεί διαδικασία ανάκτησής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΜΟΚΑΣ), δυνάμει του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007».

Οι εισηγήσεις της Ερευνητικής

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας

Με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται στο παρόν ενδιάμεσο πόρισμα, η θέση της Ερευνητικής Επιτροπής είναι ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δύναται να εξετάσει κατά πόσον υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να δικαιολογούν την έναρξη ποινικής έρευνας και να παραπέμψει το θέμα στις διωκτικές αρχές της Δημοκρατίας.

ΜΟΚΑΣ

Η θέση της Ερευνητικής Επιτροπής είναι ότι η ΜΟΚΑΣ, ως η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης θα πρέπει να αναλάβει δράση και να διερευνήσει τις υποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν ενδιάμεσο πόρισμα και εγείρουν θέματα διακίνησης παράνομου χρήματος και όπου κριθεί αναγκαίο να προβεί στις κατάλληλες δικαστικές διαδικασίες προκειμένου να δεσμεύσει ή/και να ανακτήσει τυχόν παράνομα χρήματα.

Υπουργεία Εσωτερικών / Οικονομικών

Όπως αναφέρεται στο πόρισμα, με δεδομένο ότι σε πολλές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορούσαν πολιτογραφήσεις περιλήφθηκαν όροι και προϋποθέσεις που έπρεπε να τηρούνται, διαφορετικά θα ανέκυπτε θέμα αποστέρησης.

Τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου προτρέπονται να εντείνουν και να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες ελέγχου των όρων που έχουν τεθεί στις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και όπου εντοπιστεί μη συμμόρφωση με τους όρους αυτούς, να παραπέμψουν το θέμα για εξέταση στην Ανεξάρτητη Επιτροπή Εξέτασης Αποστέρησης Υπηκοότητας.

Ανεξάρτητη Επιτροπή Εξέτασης Αποστέρησης Υπηκοότητας

Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Εξέτασης Αποστέρησης Υπηκοότητας, η οποία έχει συσταθεί με βάση γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 113(6) και (7) του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου (δημοσιεύτηκε στις 04.09.2020) θα πρέπει για κάθε μια από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Μέρος Δ πιο πάνω, να εξετάσει κατά πόσον όντως συντρέχει λόγος εισήγησης αποστέρησης της υπηκοότητας και να ακολουθήσει τη νενομισμένη διαδικασία που έχει θεσπιστεί με βάση τον τροποποιητικό Νόμο αριθ. 113(Ι)/2020. Όσον αφορά τον μεγάλο αριθμό πολιτογραφήσεων που έγιναν καθ’ υπέρβαση του νόμου (ULTRA VIRES) επαφίεται στις αρμόδιες Αρχές να αποφασίσουν πως θα τις χειριστούν. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα τυχόν κεκτημένα δικαιώματα τους και το Ενωσιακό Δίκαιο.

Εποπτικές Αρχές Ν. 188(Ι)/2007

Οι Εποπτικές Αρχές, οι οποίες είναι επιφορτισμένες να διασφαλίσουν ότι εφαρμόζεται, ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007 (Ν. 188(I)/2007), ο οποίος καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο προνοεί ότι δεν θα χρησιμοποιούνται έσοδα από παράνομες δραστηριότητες, για νόμιμους σκοπούς είναι: Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ο Παγκυπριος Δικηγορικός Σύλλογος, ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και ο Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Κύπρου

Όπως αναφέρει η Επιτροπή, οι εποπτικές αρχές ελέγχουν εάν, κατά την παροχή υπηρεσιών προς πελάτες τους, οι εποπτευόμενες από αυτές οντότητες προβαίνουν σε σωστό προσδιορισμό της ταυτότητας των πελατών τους και ασκούν τη δέουσα επιμέλεια (due diligence), ως προς την επικινδυνότητα που παρουσιάζουν οι πελάτες τους. Επιπλέον, διασφαλίζουν ότι οι εποπτευόμενες από αυτές οντότητες συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που τους θέτει ο Ν.188(Ι)/2007, όπως, λόγου χάρη, η αναφορά ύποπτων συναλλαγών στη ΜΟΚΑΣ που είναι η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης –Financial Intelligence Unit- της Κύπρου. Το θεσμικό πλαίσιο που αφορούσε το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, δεν ανέθετε ειδικά σε κάποια από τις εποπτικές αρχές οποιαδήποτε αρμοδιότητα. Επομένως, παρόλο που οι εποπτικές αρχές δεν ήταν άμεσα υπεύθυνες για τη λειτουργία του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, ο ρόλος τους ήταν, με έμμεσο τρόπο, πολύ σημαντικός και επομένως θα έπρεπε να είχε τύχει της δέουσας αναγνώρισης και αξιοποίησης.

Η θέση της Ερευνητικής Επιτροπής είναι ότι για κάθε ένα από τους promoters/παρόχους υπηρεσιών και τράπεζες που αφορά Υψηλού Κίνδυνου Επενδυτές που έχουν αποκτήσει την Κυπριακή Υπηκοότητα θα πρέπει να ελεγχθεί από τις αντίστοιχες εποπτικές αρχές τους κατά πόσον οι εποπτευόμενες οντότητες άσκησαν δέουσα επιμέλεια κατά τη σύναψη πελατειακών σχέσεων με τους επενδυτές για την παροχή υπηρεσιών και να ελεγχθεί κατά πόσον διενήργησαν επαρκείς ελέγχους για να βεβαιωθούν ότι τα κεφάλαια των επενδυτών-πελατών τους δεν προήλθαν από παράνομες δραστηριότητες.

Τμήμα Φορολογίας

Η θέση της Ερευνητικής Επιτροπής είναι ότι το Τμήμα Φορολογίας, τουλάχιστον για τις πολιτογραφήσεις υψηλού κινδύνου που αναφέρονται στον Πίνακα Α του Κεφαλαίου 13, θα πρέπει να ελέγξει κατά πόσον αποδόθηκε και εισπράχθηκε από το κράτος η ορθή φορολογία που αναλογούσε για τις συναλλαγές που διενεργήθηκαν μέσα στα πλαίσια του κυπριακού επενδυτικού προγράμματος. Περαιτέρω, θα πρέπει να ελεγχθούν οι πάροχοι υπηρεσιών που αναγράφονται στον Πίνακα Α, κατά πόσον έχουν καταβάλει το φόρο εισοδήματος που τους αναλογεί με βάση τις υπηρεσίες που έχουν παράσχει στα πλαίσια του κυπριακού επενδυτικού προγράμματος.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.