Περίπου πενήντα Ισραηλινοί εξτρεμιστές αγνώστου προελεύσεως διέρρηξαν την πύλη και το κιγκλίδωμα το παρεκκλησίου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στο λόφο της Αγίας Σιών το πρωί της Δευτέρας 6 Ιουνίου 2022.

Αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αναφέρει τα εξής:
Εις λίαν πρωινήν ώραν της Δευτέρας, 24ης Μαΐου / 6ης Ιουνίου 2022, ομάς πεντήκοντα περίπου Ισραηλινών εξτρεμιστών αγνώστου προελεύσεως, διέρρηξε την πύλην και το κιγκλίδωμα και εισήλθε βιαίως εις το παρεκκλήσιον του Πατριαρχείου εις τον λόφον της Αγίας Σιών.

Οι εξτρεμισταί αυτοί εισήλθον εις το παρεκκλήσιον, εβεβήλωσαν το εσωτερικόν αυτού και επίσης ηπείλησαν τον φύλακα αυτού και των πέριξ εγκαταστάσεων, τον οποίον έχει διoρίσει το Πατριαρχείον, λέγοντες «γνωρίζομεν που διαμένεις και ημείς θα σε εξουδετερώσωμεν».

Διαρρήξεις του είδους αυτού, εκφοβισμοί και απειλαί έχουν λάβει χώραν επανειλημμένως εις το παρεκκλήσιον αυτό εις βάρος της αγιότητος αυτού και της αδιακόπου μαρτυρίας της χριστιανικής παρουσίας εκεί από την εποχήν του Μυστικού Δείπνου και την ημέραν της Πεντηκοστής.

Διαφυγών τον σκληρόν εκφοβισμόν και την οργήν των εξτρεμιστών ο φύλαξ, κατώρθωσε να καλέση την Αστυνομίαν, η οποία ήλθε και επενέβη, διά να αποκαταστήση την τάξιν.

Το Πατριαρχείον διαμαρτύρεται εντόνως διά την απαράδεκτον αυτήν συμπεριφοράν και θα ελέγξη όλας τας δυνατότητας προς την απονομήν της δικαιοσύνης διά τα δικαιώματα και το προσωπικόν αυτού.

Η καταγγελία εις την Αστυνομίαν κατετέθη υπό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Πατριαρχικού Επιτρόπου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, ο οποίος εζήτησεν από την Αστυνομίαν να πράξη παν ο,τι δύναται προς εύρεσιν των βανδαλιστών και απονομήν της δικαιοσύνης, χάριν της ειρήνης των Χριστιανών, εν όψει μάλιστα και του εορτασμού της Κυριακής της Αγίας Πεντηκοστής και της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.