Ι.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ: Την Τρίτη 11 Ιανουαρίου το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, τελέστηκε, όπως κάθε Τρίτη απόγευμα, ο Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόνας του Θαυματουργού Αγίου.

Στον Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος, ενώ έλαβες μέρος ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε τον θείο λόγο.

ΣχετικάΆρθρα

ΑΕΑΘ: Συγχαίρει τον εψηφισμένο Επίσκοπο Κωνσταντιανής Κοσμά
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2022

Παράκληση στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό στην Μονή Παναγίας Δοβρά
12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2022

Κατερίνη: Σύναξη Ιεροπαίδων, Διακονητών και Αναγνωστών
8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2022

Στην Ιερά Ακολουθία τέθηκαν σε προσκύνηση τεμάχια Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, των Οσίων Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου και Θεοδοσίας καθώς και το χαριτόβρυτο Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά που αποθησαυρίζονται στην Ιερά Μονή της Παναγίας Δοβρά.

Η Ιερά Ακολουθία μεταδόθηκε απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Η Εκκλησία μας συνεχίζει νά τι­μά μέχρι τήν ερχό­μενη Παρα­σκευή, κατά τήν οποία εορ­τάζουμε τήν απόδοση τής εορτής τών Θεοφα­νείων, τό μεγάλο γεγο­νός τής βα­πτίσεως τού Κυρίου μας.

Καί τό κάνει γιά νά μάς δώσει τήν ευκαιρία νά εμβαθύνουμε περισσό­τερο στό νόημα τής εορτής καί στούς λόγους πού ακούσθηκαν κα­τά τήν ημέρα εκείνη, ώστε νά ωφε­ληθούμε από αυτούς πνευματικά.

Άς ακούσουμε, λοιπόν, καί εμείς απόψε τόν άγιο Λουκά νά μάς ερμηνεύει κάποια από όσα συνέβη­σαν καί ακούστη­καν κατά τή βά­πτιση τού Κυρίου μας.

Τή ημέρα εκείνη, λέγει ο άγιος Λουκάς, ο τίμιος Πρόδρομος παρα­τή­ρησε μέ μεγάλη έκπληξη με­τα­ξύ τών άλλων ανθρώπων πού ερχό­ταν γιά νά βαπτισθούν καί Ε­κεί­­νον, τόν οποίον μέχρι τότε δέν είχε γνωρίσει, αλλά τού είχε απο­κα­λυφθεί ότι ήταν ο Χριστός. Έτσι, όταν τόν πλησίασε καί τού ζήτησε νά τόν βαπτίσει, εκείνος, αφού έπε­σε στά πόδια του, τού είπε μέ δέος: «εγώ χρείαν έχω υπό σού βα­πτι­σθή­ναι, καί σύ έρχη πρός με;»

Εμείς, πού ήδη είμαστε βαπτι­σμέ­νοι εν Πνεύματι Αγίω, συνεχίζει ο άγιος Λουκάς, δέν θά μπορούσαμε νά καταλά­βου­­με για­τί ο αναμάρ­τη­τος Υιός τού Θεού πήγε στόν δούλο του τόν Ιωάννη καί ζήτησε νά βα­πτι­στεί από αυ­τόν μέ τό βάπτισμα τής μετανοίας, εφόσον δέν είχε αμαρτίες, γιά νά τού αφεθούν, άν ο ίδιος ο Χριστός δέν μάς τό έλε­γε απα­ντώ­ντας στήν ερώτηση τού Προ­­δρόμου ως εξής: «άφες άρτι· ού­τω γάρ πρέπον εστίν ημίν πλη­ρώ­σαι πάσαν δικαιοσύνην».

Τί σημαίνει όμως ο λόγος αυτός τού Κυρίου; Ποιά ήταν η «πάσα δι­καιοσύνη», τήν οποία έπρεπε νά εκπληρώσει ο Χριστός μέ τή βά­πτι­σή του;

Η κατάδυση στά νερά τού Ιορ­δά­νου, λέγει ο άγιος Λουκάς, απο­τε­λού­σε σφράγισμα με­τα­­νοίας γι’ αυ­τούς πού πήγαιναν νά βαπτι­σθούν. Διότι, γιά τήν ολο­κάρδια με­­τάνοιά του, αυτός πού δεχό­ταν τό βά­πτι­σμα τού Ιωάννη, λάμ­βανε από τόν Θεό τήν άφεση τών αμαρ­τιών του.

Τό βάπτισμα όμως τού Ιω­άν­νη δέν ανα­καίνιζε τόν άνθρωπο καί δέν ήταν γι’ αυτόν μία δεύτερη γέν­­­νηση, όπως γίνεται μέ τό μυ­στή­­ριο τού βαπτίσματος, μέ τό άγιο Πνεύμα, μέ τό οποίο βαπτι­ζό­μα­στε εμείς οι χριστιανοί. Ήταν, λοιπόν, δίκαιο τό βάπτισμα τού Ιω­άννου.

Δέν μίλησε όμως μόνο γι’ αυτήν τή δικαιοσύνη ο Χριστός, αλλά καί γι’ αυτήν πού στή συνέχεια θά έ­φερνε μέ τό κήρυγμά του στόν κό­σμο, πού ζούσε μέσα στήν αδι­κία.

Ο δεύτερος σπουδαίος λό­γος πού ακούεται κατά τήν ώρα τής βα­πτί­σεως είναι ο λόγος τού Θεού-Πα­τρός, πού μαρτυ­ρούσε γιά τόν Υιό του λέγοντας: «ούτός εστιν ο Υιός μου ο αγα­πητός, εν ώ ευδόκησα».

Ο Χριστός βαπτίσθηκε προκειμέ­νου νά εκπληρώσει «πάσαν δικαιο­σύ­νην», καί ο Θεός τόν αναγνώ­ρι­σε ως αυτόν στόν οποίο ευδόκησε.

Τί σημαίνουν τά λόγια αυτά γιά μάς πού λάβαμε τό βάπτισμα όχι τού Ιωάννου αλλά τού Χριστού, δηλαδή τό βάπτισμα εν Πνεύματι αγίω;

Σημαίνουν ότι εάν θέλουμε νά γί­νουμε καί εμείς τέκνα στά οποία θά ευδοκεί ο Θεός, θά αναπαύεται καί θά βρίσκει ικανοποίηση, όπως βρί­σκει καί στόν μονογενή Υιό του, θά πρέπει νά προσπαθούμε νά εκ­πλη­­ρώσουμε, στό μέτρο τών δυνα­το­τήτων μας, «πάσαν δικαιοσύ­νην».

Ο Θεός όχι μόνο μάς απάλλαξε μέ τή βάπτισή μας από κάθε αμαρτία, αλλά μάς έδωσε καί τή χάρη του, η οποία μάς διευκολύνει στήν προ­σπάθειά μας νά παραμείνουμε μα­κριά από κάθε αδικία, μακριά από κάθε αμαρτία, ώστε νά μήν μο­λύ­νου­με τόν λευκό χιτώνα τού βα­πτίσμα­τός μας πού μάς χάρισε ο Θεός.

Αλλά καί όταν τόν μολύνου­με, θά πρέπει νά σπεύ­δουμε νά τόν καθαρί­σου­με διά τής μετανοίας καί τού μυστη­ρίου τής ιεράς εξομολο­γή­σεως, γιά νά μήν στερούμεθα τή χά­ρη τής πα­ρουσίας τού Θεού στή ζωή μας καί νά μπορεί νά ανα­παύ­εται καί Εκείνος στήν ψυχή μας, όπως αναπαυόταν καί στήν ψυ­χή τού αγίου μας, τού αγίου Λουκά, ώστε νά ενοικεί η χάρη του καί στά ιερά λείψανά του καί νά θαυμα­τουρ­γεί, όπως διαπι­στώνουμε κα­θη­μερινά από τά θαύ­ματα τά οποία ακούμε καί τά οποία συμβαίνουν σέ πολλούς αδελφούς μας, πού μάς τά γράφουν πρός δό­ξαν τού Θεού καί τιμή τού αγίου Λουκά.

Ένα από αυτά πού συνέβη στήν Ολλανδία, σέ ένα μικρό παιδί, -στά μικρά παιδιά ο άγιος Λου­κάς έχει, θά λέ­γαμε, αδυ­ναμία, θά ήθελα νά σάς διαβάσω απόψε, όπως τό περι­γρά­φουν οι γονείς του.

Η μικρή μας κόρη, η Δήμητρα, επρόκειτο νά κάνει μία μεγάλη επέμ­­βαση στό νοσοκομείο. Μία εβδο­μάδα πρίν από τό χειρουργείο είδε στόν ύπνο της ένα γέροντα. Τήν κοίταζε καί τής χαμογελούσε. Τό ίδιο συνέβη καί τίς επόμενες ημέ­ρες, μέχρι τίς 11 Απριλίου πού μάς τηλεφώνησαν από τό νοσοκο­μείο καί μάς είπαν ότι στίς 16 τού μηνός θά κάνει τό παιδί τήν επέμ­βαση.

Όταν μπήκε στό χειρουργείο, βά­λαμε κάτω από τό μαξιλάρι της μία μικρή εικόνα τού αγίου Λουκά. Τό χειρουργείο διήρκεσε 7 ώρες. Όταν ξύπνησε η Δήμητρα, τό πρώτο πού μάς είπε είναι ότι είδε κατά τή διάρ­κεια τής ναρκώσεως καί πάλι τόν γέροντα τόν οποίο έβλεπε τίς προ­ηγούμενες ημέρες.

Η εγχείρη­ση είχε επιτύχει, καί εμείς είμα­σταν βέβαιοι ότι ο γέ­ροντας πού έβλεπε τό παιδί μας ήταν κάποιος άγιος. Έτσι αρχίσαμε νά τής δεί­χνουμε τίς εικόνες θαυ­ματουργών αγίων καί όταν τής δεί­ξαμε τήν εικόνα τού αγίου Λου­κά, εκείνη τόν αναγνώρισε αμέσως καί μάς διαβεβαίωσε ότι αυτός ήταν ο γέ­ροντας πού έβλεπε όλες αυτές τίς ημέρες καί κατά τή διάρ­κεια τής ναρκώσεως.

Κατά σύμπτωση, τίς ημέρες εκεί­νες, στήν ελληνική εκκλησία τού Ρότερνταμ, δίπλα σχεδόν στό νοσοκομείο, είχαν μεταφερθεί γιά προσκύνημα τά ιερά λείψανα τού αγίου Λουκά. Δέν είχαμε καμία αμφιβολία ότι ο άγιός μας είχε επέμβει καί είχε βοη­θήσει τό παιδί μας. Γι’ αυτό καί τόν ευχαριστούμε καί θά τόν ευχα­ριστούμε πάντοτε.

Βλέπετε ότι είναι τόσο ζωντανός ο άγιος Λουκάς, καί κάθε εβδομάδα μέ τά θαύματα, πού μάς στέλνουν οι αδελφοί μας καί τά διαβάζουμε, μάς ενισχύει στήν πίστη καί στήν εμπιστοσύνη ότι οι άγιοί μας, μέσα από τή χάρη πού τούς δίδει ο Θεός, μάς θεραπεύουν ψυχικά πρωτίστως καί σωματικά.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-1)

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.