Την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Eσπερινό στον Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου Βεροίας, όπου συμμετείχαν όλοι οι κατηχητές και οι κυκλάρχες της Ιεράς Μητροπόλεως μας.

O Σεβασμιώτατος στο τέλος του Εσπερινού με την ευκαιρία της έναρξης της νέας κατηχητικής χρονιάς 2021-2022 και της πρώτης συνάξεως των κατηχητών και των κυκλαρχών του Γραφείου Ποιμαντικής Διακονίας, διάβασε σχετική ευχή και απηύθυνε πατρικούς λόγους και ευχές για το πνευματικό έργο που ξεκινάει, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί εκτενώς στις οδηγίες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για την ασφαλή λειτουργία των ενοριακών κατηχητικών συνάξεων και την τήρηση των υγειονομικών μέτρων κατά της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19.

Στη συνέχεια ο υπεύθυνος των κατηχητικών συνάξεων Αρχιμ. Παύλος Σταματάς και ο υπεύθυνος των εσπερινών κηρυγμάτων και των κύκλων μελέτης Αγίας Γραφής Αρχιμ. Ιερεμίας Γεωργαλής παρουσίασαν το υλικό που πρόκειται να διδαχθεί τη φετινή κατηχητική χρονιά.

Έπειτα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων απένειμε τιμητικές πλακέτες στις κατηχήτριες κ. Ευθυμία Χατζηκυριακίδου, κ. Σωτηρία Δημητροσοπούλου, κ. Μαρία Χαλδαιοπούλου και κ. Ολυμπία Παπαεμμανουήλ, εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες του για τη συμμετοχή τους τον δύσκολο καιρό της πανδημίας στις διαδικτυακές εκπομπές του Γραφείου Ποιμαντικής Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως μας.

Στο τέλος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων επέδωσε στους κατηχητές και τους υπευθύνους των κύκλων μελέτης Αγίας Γραφής τα διοριστήρια για τη νέα κατηχητική χρονιά.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ συναντώ­μεθα σήμερα ὑπό τή σκέπη τοῦ πολιούχου μας ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Βεροιέως λίγο πρίν τήν ἀρχή τοῦ νέου κατηχητικοῦ ἔτους.

Τό κατηχητικό ἔργο, εἴτε ἀπευ­θύνεται σέ παιδιά καί ἐφήβους, σέ μαθητές καί μαθήτριες, εἴτε ἀπευ­θύνεται σέ ἐνηλίκους ἀδελφούς μας ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τούς ση­μα­ντικότερους τομεῖς δράσεως τῆς Ἐκκλησίας μας καί εἶναι ἕνα ἔργο ὑπεύθυνο καί ἀπολύτως ἀπαραί­τη­το γιά τήν Ἐκκλησία καί γιά τούς ἀνθρώπους. Ἔχουμε πεῖ, ἄλ­λω­στε, σέ διάφορες εὐκαιρίες καί τό γνωρίζετε, πιστεύω, ὅλοι, ὅτι ὁ εὐαγγελισμός τῶν ἀνθρώπων καί ἡ μαθητεία στόν λόγο τοῦ Χριστοῦ εἶναι θεία ἐντολή. Εἶναι ἀκόμη δο­μικό στοιχεῖο τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶναι ἡ ἀποστολή της στόν κόσμο, χωρίς τήν ὁποία δέν ἔχει λόγο ὑπάρ­ξεως. Μπορεῖ τό κατηχητικό ἔργο νά ἀπευθύνεται σέ ἀδελφούς μας οἱ ὁποῖοι εἶναι ἤδη βαπτισμέ­νοι, εἶναι ἤδη μέλη τῆς Ἐκκλη­σίας, ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει ὅτι γνωρίζουν τό περιεχόμενο τῆς πί­στεως μας ἤ ὅτι ἔχουν κατηχηθεῖ συστηματικά καί ἔχουν γνωρίσει πραγματικά τίς ἀλήθειες τοῦ Εὐαγ­γελίου, τίς ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας ἀλλά καί τή ζωή καί τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅλα αὐτά δέν εἶναι ἁπλῶς ἐγκυ­κλο­παιδικές γνώσεις, εἶναι καί ἐμπειρίες καί βιώματα, τά ὁποῖα πρέπει νά διδαχθοῦν καί στά ὁποῖα πρέπει νά μετάσχουν, προ­κει­μένου νά εἶναι ζωντανά μέλη τῆς Ἐκκλησίας καί νά εἶναι σέ θέ­ση νά συμμετέχουν ἐνεργά καί οὐσιαστικά στή ζωή της ἀλλά καί στήν ἐν Χριστῷ ζωή, ὥστε νά ὁλο­κληρώσουν τόν προορισμό τους, πού δέν εἶναι ἄλλος παρά ὁ ἁγια­σμός καί ἡ σωτηρία μας.

Τό κατηχητικό ἔργο τῆς Ἐκκλη­σίας ἀποσκοπεῖ, λοιπόν, στό νά δεί­ξει στούς ἀνθρώπους κάθε ἡλι­κίας τόν δρόμο τῆς σωτηρίας, τόν δρόμο τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, τόν δρό­μο τόν ὁποῖο μᾶς ὑπέδειξε ὁ Χριστός μέ τό κήρυγμά του καί τόν ὁποῖο βάδισαν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί νά μᾶς βοηθήσει μέσω τῆς πνευματικῆς καί μυστηριακῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλη­σίας νά τόν ζήσουμε.

Τό κατηχητικό ἔργο τῆς Ἐκκλη­σίας ἔχει ὅμως καί ἕναν ἀκόμη ρόλο καί σκοπό. Καί αὐτός εἶναι νά ὑπενθυμίζει στούς ἀνθρώπους, παιδιά καί μεγαλυτέρους, τόν Χρι­στό καί τή σχέση πού θά πρέπει νά ἔχουμε μαζί του.

Ὅλοι γνωρίζουμε πόσες εἶναι οἱ ἐπιρροές καί οἱ ἐπιδράσεις τοῦ κό­σμου καί τῆς ἁμαρτίας, τίς ὁποῖες καθημερινά δεχόμεθα καί οἱ ὁποῖ­ες δέν παύουν ποτέ, οὔτε ἀκόμη καί στά διαστήματα τῆς καραντί­νας, τά ὁποῖα ζήσαμε τά δύο χρό­νια τῆς πανδημίας, μέσα ἀπό τήν τηλεόραση, τό διαδίκτυο, τά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως, πού μᾶς ἐπηρεάζουν πιό πολύ ἀκόμη καί ἀπό τίς λοιπές κοινωνικές συνα­να­στροφές μας.

Ὅλες αὐτές οἱ ἐπιδράσεις, ἀκόμη καί ἄν δέν εἶναι ἐφάμαρτες, τίς περισσότερες φορές διασποῦν τόν νοῦ μας καί μᾶς ἀπομακρύνουν, ἔστω καί ὄχι σκόπιμα καί ἠθελη­μέ­να, ἀπό τόν Θεό καί τήν ἐν Χριστῷ ζωή.

Στίς ἐπιδράσεις καί τίς ἐπιρροές αὐτές τό κατηχητικό ἔργο τῆς Ἐκ­κλησίας μας, μέ ὅλες τίς μορφές του, εἴτε ὡς κατηχητικό, εἴτε ὡς κύκλος μελέτης τῆς Ἁγίας Γρα­φῆς, εἴτε ὡς σειρά πνευματικῶν ὁμιλιῶν, πού ὀργανώνει ἡ ἐνορία ἤ ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη ἀποτελεῖ ἕνα πνευματικό ἀνάχωμα. Ὅσα ἀκοῦμε καί ὅσα ζοῦμε μέσα στό πνευματικό αὐτό περιβάλλον ἀνα­κόπτουν τίς ἄλλες ἐπιρροές καί ἐπιδράσεις καί μᾶς θυμίζουν πώς, ἐκτός ἀπό τόν κόσμο καί τά πράγ­ματα τοῦ κόσμου καί τῆς καθημε­ρινότητός μας, πού μπορεῖ νά μᾶς ἐνδιαφέρουν καί νά μᾶς ἀπασχο­λοῦν, ὅπως εἶναι φυσικό, ὑπάρχει καί ἡ ψυχή μας, ὑπάρχει καί ὁ Θεός, ὑπάρχουν οἱ ἐντολές καί τό θέλημά του, σύμφωνα μέ τά ὁποῖα πρέπει νά ρυθμίζουμε τή ζωή μας, ἐφόσον θέλουμε νά εἴμαστε παιδιά του καί δέν θέλουμε νά τόν θυμό­αστε μόνο, ὅταν ἔχουμε ἀνάγκη τή βοήθεια καί τήν προστασία του.

Μέ τόν τρόπο αὐτό τό κατηχη­τικό μᾶς προστατεύει ἀπό τίς συνέ­πειες πού ἔχουν οἱ ἐπιδράσεις ὅλων τῶν ἄλλων πραγμάτων καί μᾶς ἐπαναφέρει, θά λέγαμε, στήν πραγματικότητα, μᾶς ἐπαναφέρει στήν πραγματικότητα τοῦ Θεοῦ.

Εἶναι ἀλήθεια, δυστυχῶς, ὅτι ἡ πανδημία πού ἔπληξε ἀπρόσμενα καί τήν πατρίδα μας καί ὅλο τόν κόσμο καί ἔφερε τόσες ἀλλαγές στή ζωή ὅλων, ἔφερε καί μεγάλες ἀλλαγές στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας, περιορίζοντας πολλούς το­μεῖς τῆς δράσεώς της. Αὐτό συνέ­βη μάλιστα σέ μία χρονική περί­ο­δο πού ὅλοι εἴχαμε περισσότερη ἀνάγκη ἀπό κάθε ἄλλη φορά νά στηριχθοῦμε στόν Θεό καί τήν Ἐκ­κλησία. Ἔπρεπε ὅμως νά ἐφαρμό­σουμε τίς ὁδηγίες τῶν εἰδικῶν καί νά ὑπακούσουμε στίς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, οἱ ὁποῖες πάρ­θηκαν μέ γνώμονα τήν προστασία τῆς ὑγείας ὅλων μας ἀπό τήν παν­δημία τοῦ κορωνοϊοῦ, καθώς ἡ ὑγεία εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ καί εἶναι καθῆκον μας νά τήν προ­στατεύουμε καί νά τήν διαφυλάσ­σουμε, ἐφόσον γνωρίζουμε μέ ποιούς τρόπους μποροῦμε νά τήν προστατεύσουμε, διότι σέ ἀντί­θε­τη περίπτωση εἴμεθα ὑπόλογοι ἐνώ­πιον τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος τιμω­ρεῖ ὅποιον δέν προστατεύει τό σῶμα του, τό ὁποῖο εἶναι ναός του, σύμφωνα μέ τόν ἱδρυτή τῆς Ἐκκλη­σίας μας, πρωτοκορυφαῖο ἀπόστολο Παῦλο.

Ἐκτός ὅμως ἀπό τήν εὐθύνη πού εἶχε καί ἔχει ὁ καθένας μας γιά νά προστατεύσει τόν ἑαυτό του ἀπό τήν πανδημία καί τόν κορωνοϊό, ἔχουμε εὐθύνη νά προστατεύ­σου­με καί τούς ἀδελφούς μας, τόσο ἀποφεύγοντας νά τούς μεταδώ­σουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι τήν ἀσθένεια, ὅσο καί προσπαθώντας νά διασφα­λί­ζουμε τίς ἀπαιτούμενες ὑγειονο­μικές προϋποθέσεις πού ἐμποδί­ζουν τή διάδοση τοῦ κορωνοϊοῦ.

Αὐτό ἰσχύει ἰδιαιτέρως γιά ἐμᾶς τούς κληρικούς ἀλλά καί γιά ἐσᾶς τούς λαϊκούς συνεργάτες τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας, καί αὐτό κάνει τήν ἀποστολή σας φέτος πιό δύσκολη καί πιό ὑπεύθυνη.

Διερχόμε­θα ὄντως μία δύσκολη περίοδο, στήν ὁποία ὅμως καλεῖ­σθε καί σεῖς νά διακονήσετε σ᾽ αὐτό τό σπουδαῖο ἔργο τῆς Ἐκκλη­σίας μας, στό κατηχητικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, τό ὁποῖο σύμφωνα καί μέ τήν Ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θά γίνει φέτος, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, μέ φυσική παρου­σία καί ὑπό τίς προϋποθέσεις πού ὁρίζονται στήν Ἐγκύκλιο καί ἔχου­με ὅλοι τήν ὑποχρέωση νά τίς τηρήσουμε.

Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη προσπά­θησε, ὅπως γνωρίζετε, τά δύο προη­γούμενα χρόνια νά ἐπιτε­λέ­σει τό κατηχητικό της ἔργο, πού δέν ἦταν δυνατόν νά γίνει μέ φυ­σική παρουσία, λόγω τῶν ἐξαιρε­τικά δύσκολων συνθηκῶν πού ἐπικρατοῦσαν στήν πατρίδα μας, μέσω τοῦ διαδικτύου, μεταδίδο­ντας εἰδικές ἐκπομπές κατηχητι­κῶν μαθημάτων γιά τά παιδιά τῆς πρωτοβάθμιας καί δευτεροβά­θμι­ας Ἐκπαιδεύσεως, ἀλλά καί ὁμιλί­ες πνευματικοῦ καί ἁγιολογικοῦ περιεχομένου γιά τούς μεγαλύ­τε­ρους ἀδελφούς μας, ἀναπληρώ­νοντας ἔτσι τήν ἀναγκαστική ἔλ­λειψη τῶν ὁμιλιῶν πού ἄλλοτε γιν­ό­ταν στίς ἐνορίες ἤ στό πνευ­ματικό κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας Μη­τρο­πόλεως καί τῶν κύκλων μελέ­της τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Φέτος ὅμως ἐλπίζουμε καί εὐχό­μεθα ὅτι θά μπορέσουμε νά ἐπι­στρέ­ψουμε στήν κανονικότητα, ὅσο γίνεται, τη­ρώντας ὅλοι καί πάντοτε τίς ὁδηγίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, προκει­μένου νά μήν δημιουργηθοῦν προ­βλήματα, τά ὁποῖα θά ὁδηγή­σουν εἴτε σέ δυσάρεστες καί λυπη­ρές καταστάσεις εἴτε καί στή δια­κοπή τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅλοι γνωρίζουμε πόσο μεγά­λη δοκιμασία προκάλεσε ἡ παν­δημία σέ ὅλους μας. Πόσα πρό­σω­πα γνωστά μας, φιλικά καί συγγε­νικά μας ἔχασαν τή ζωή τους, ἀλλά καί πόσα κινδυνεύ­ουν καί αὐτήν ἀκόμη τήν ὥρα.

Ὅλοι γνω­ρί­ζουμε καί τίς λοιπές συνέπειες πού εἶχε ἡ πανδημία, τίς διαιρέσεις καί τίς ἀντιπαραθέσεις πού προκάλεσε καί μέσα σέ οἰκο­γένειες ἀλλά καί μέσα, δυστυχῶς, στήν Ἐκκλησία. Ἄς μήν δώσουμε συνέχεια στίς ἀντιπαραθέσεις αὐ­τές. Ἄς βάλλουμε πάνω ἀπό ὅλα τήν ἀγάπη μας πρός τά παιδιά, τήν ἀγάπη μας πρός τούς ἀδελφούς μας, τούς ὁποίους διακονοῦμε μέσα ἀπό τό κατηχητικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας. Οἱ ἄνθρωποι μᾶς ἐνδιαφέρουν, οἱ ψυχές τῶν ἀν­θρώ­πων μᾶς ἐνδιαφέρουν. Σέ αὐτές θέλουμε νά μεταδώσουμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί μέσω αὐ­τοῦ νά τίς ὁδηγήσουμε στόν Χρι­στό. Γι᾽ αὐτό καί παρακαλῶ νά μήν ἐμπλακοῦμε σέ συζητήσεις σχε­τι­κά μέ τά ἰατρικά θέματα. Τά διευ­κρίνισε ἐπανειλημμένα ἡ Ἱερά Σύνοδος, τά διευκρινίσαμε καί ἐμεῖς πολλές φορές, ὁ κορωνοϊός καί ἀντιμετώπισή του δέν εἶναι οὔτε ζήτημα πίστεως οὔτε πνευ­μα­τικό ζήτημα. Οἱ γιατροί εἶναι ἁρμόδιοι γιά νά μᾶς συμβου­λεύ­σουν, καί ὅλοι γνωρίζουμε τί πρέ­πει νά κάνουμε. Ἄλλωστε, ὅπως θά διαπιστώσετε, οἱ ὁδηγίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πού θά σᾶς δια­νείμουμε στή συνέχεια γιά νά τίς ἔχετε ὅλοι, καθορίζουν μέ ἀκρί­βεια πῶς θά λειτουργήσουν καί τά κατηχητικά καί οἱ κύκλοι καί ὅλο τό κατηχητικό ἔργο τῆς Ἐκκλη­σίας τῆς Ἑλλάδος.

Οἱ ὁδηγίες καί οἱ προϋποθέσεις αὐτές ἰσχύουν γιά ὅλους ἀνεξαι­ρέτως, γιά ὅσοι καί ὅσες θά δια­κονήσουν στό ἔργο αὐτό τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας. Εἶναι αὐτονόητο ὅτι κανείς δέν μπορεῖ καί δέν ἐπιτρέ­πε­ται νά αὐτοσχεδιάσει ἤ νά μήν ἐφαρμόσει τίς ὁδηγίες, διότι τό κατηχητικό ἔργο δέν εἶναι ἔργο προσωπικό, ὥστε νά κάνουμε ὅ,τι θέλουμε. Εἶναι διακονία τῆς Ἐκ­κλη­σίας καί ἑπομένως ἔχουμε ὑπο­­χρέωση νά συμμορφω­θοῦμε ὅλοι πρός τίς ὁδηγίες, ἔτσι ὥστε νά μήν προκύψουν προβλή­ματα, νά μήν προκύψουν δυσάρε­στες ἐξε­λίξεις καί θέσουμε τή ζωή τῶν παιδιῶν ἤ τῶν ἀδελφῶν μας σέ κίνδυνο καί ἐπιπλέον ἐκθέσουμε τήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία, παρότι κράτησε ὅλο αὐτό τό διάστημα μία ἐξαιρετικά συνετή καί σώφρονα στάση, βρέθηκε ἄδικα στό στό­χα­στρο πολλῶν.

Ὅλοι, λοιπόν, θά πρέπει νά τη­ρή­σουμε τίς προϋποθέσεις πού ὁρίζο­νται σχετικά μέ τά πιστοποιητικά ἐμβολιασμοῦ, νοσήσεως ἤ τέστ, τά ὁποῖα πρέπει νά κάνουν κάθε ἑβδο­μάδα οἱ κατηχητές καί οἱ κατη­χήτριες, οἱ κυκλάρχες καί οἱ κυκλάρχισσες, τόσο οἱ ἴδιοι, ὅσο καί ὅσοι μετέχουν στά κατηχητικά καί στούς κύκλους μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, νά τηροῦμε τόν ἀριθμό τῶν ἀτόμων πού ἐπιτρέπεται, μέ­χρι τό ἀνώτερο δεκαπέντε ἄτομα, νά συγκεντρώσουμε καί νά φυ­λάξ­ουμε τίς ἔγγραφες ἄδειες τῶν γονέων ἤ τῶν κηδεμόνων γιά τή συμμετοχή τῶν παιδιῶν, νά ἐλέγχουμε τά πιστοποιητικά καί νά φροντίζουμε γιά τήν τήρηση τῶν κανόνων ὑγιεινῆς σέ συνερ­γασία μέ τούς ἱερεῖς τῶν ἐνοριῶν, ἀλλά καί τούς ὑπευθύνους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ὅλα τά ἄλλα μέτρα, τά ὁποῖα παρου­σιά­ζονται ἀναλυτικά στήν Ἐγκύκλιο τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς καί τῆς Νεότητος.

Καί ἄν τά τηρήσουμε ὅλα αὐτά πιστεύω καί εὔχομαι ὅτι μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί μέ τίς πρε­σβεῖες τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου Παύλου, τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, καί τοῦ πολιούχου ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Βεροιέως, θά ἔχουμε ἕνα εὐ­λο­­γημένο κατηχητικό ἔτος μέ τή συνεργασία καί τή συμβολή ὅλων σας, γιά τήν ὁποία καί σᾶς ἐκ­φράζω τίς ὁλοκάρδιες εὐχα­ριστίες μου καί εὔχομαι πατρικά ὁ Θεός νά σᾶς ἀνταποδώσει τόν κόπο καί τήν προσφορά σας μέ τίς πλούσιες εὐλογίες του.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.