Στη μελέτη έχουν ληφθεί υπόψη τα πλήθη των υποψηφίων, τα πλήθη ανά βαθμολογική κλάση, οι συντελεστές βαρύτητας 2021/2022 και τα πλήθη των εισακτέων 2021/2022.

Βάσεις 2022: Οι εκτιμήσεις για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο
Στη μελέτη έχουν ληφθεί υπόψη τα πλήθη των υποψηφίων, τα πλήθη ανά βαθμολογική κλάση, οι συντελεστές βαρύτητας 2021/2022 και τα πλήθη των εισακτέων 2021/2022.

Για το 1ο πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών, εκτιμώνται μεγάλες πτώσεις από 350 έως 1.000 μόρια.

Η πτώση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 4.000 των υποψηφίων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα και τη μείωση όσων καταλάμβαναν τις υψηλές βαθμολογίες.

Παρ’ όλα αυτά, οι επιδόσεις – εκτός από την Ιστορία – πλην ιστορίας ήταν καλύτερες φέτος, αλλά η αντίθετη τάση του μειωμένου πλήθους υπερίσχυσε των καλύτερων βαθμολογιών.

Βάσεις 2022: Οι εκτιμήσεις για το 1ο, το 2ο, το 3ο και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο-1
Βάσεις 2022: Οι εκτιμήσεις για το 1ο, το 2ο, το 3ο και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο-2
Βάσεις 2022: Οι εκτιμήσεις για το 2ο Επιστημονικό Πεδίο
Για το 2ο πεδίο, αναμένονται σημαντικές πτώσεις 50 έως 300 μορίων. Οφείλονται σε μικρό βαθμό στους 500 λιγότερους υποψήφιους φέτος και κατά μεγάλο βαθμό στη μειωμένη επίδοση κυρίως στα Μαθηματικά.

Παρά την εξειδικευμένη αλλαγή συντελεστών βαρύτητας κάθε τμήματος, δεν έπαψαν σε γενικές γραμμές τα Μαθηματικά να έχουν και πάλι μεγάλους συντελεστές.

Η βαρύτητα της Φυσικής και η σχετική βαθμολογική της πτώση επίσης έχουν όμοια επίδραση.

Άλλος παράγοντας είναι η αύξηση του συντελεστή Φυσικής σε πολλά τμήματα και κατά συνέπεια η μειωτική τάση στα μόρια.

Βάσεις 2022: Οι εκτιμήσεις για το 1ο, το 2ο, το 3ο και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο-3
Βάσεις 2022: Οι εκτιμήσεις για το 1ο, το 2ο, το 3ο και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο-4

Βάσεις 2022: Οι εκτιμήσεις για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο
Το 3ο Επιστημονικό πεδίο διαχρονικά θεωρείται ο στίβος των αριστούχων, καθότι σε αυτό κυριαρχούν περίπου 10 τμήματα με περισσότερα από 18.000 μόρια.

Οι υποψήφιοι έγραψαν κατά μέσο όρο χειρότερα φέτος σε Φυσική – Χημεία – Βιολογία και καλύτερα στην Έκθεση. Έτσι διαγράφεται ο πρώτος παράγοντας πτώσης των μορίων. Επιπρόσθετα, με την αλλαγή των συντελεστών βαρύτητας, πολλά τμήματα αύξησαν την επίδραση της Φυσικής και μείωσαν την ήδη υψηλή επίδραση της Βιολογίας, με αποτέλεσμα να συμπαρασυρθούν προς τα κάτω εν μέρει οι βάσεις για τον λόγο αυτό.

Οι υποψήφιοι αυξήθηκαν κατά περίπου 800 αλλά αυτό αν και προκαλεί αύξηση των βάσεων, παρόλα αυτά, κυριάρχησαν οι προηγούμενοι παράγοντες.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι μέτριες πτώσεις 100 έως 170 μορίων στην περιοχή των τμημάτων που πέρυσι είχαν για βάση περισσότερα από 17.000 μόρια. Με την ανακοίνωση των βάσεων νωρίτερα φέτος μέσα στον Αύγουστο, περιμένουμε να δούμε δύο σπουδαίες εκπλήξεις:

Την Ιατρική Αλεξανδρούπολης να πέφτει οριακά κάτω από το φράγμα των 18.000 μορίων.
Το Ιατρικό (ΣΣΑΣ) – Στρατιωτική Ιατρική να πέφτει ομοίως οριακά κάτω από το ίδιο όριο.
Η εκτίμηση έγινε με εργαλείο «έξυπνο» λογισμικό, το οποίο αναπτύχθηκε ειδικά και το οποίο λαμβάνει υπόψη σύνθετους παράγοντες όπως εισακτέοι ανά τμήμα, συντελεστές βαρύτητας, στατιστικά βαθμολογιών κ.α.

Βάσεις 2022: Οι εκτιμήσεις για το 4ο Επιστημονικό Πεδίο
Μετά την επεξεργασία περισσότερων τμημάτων του 4ου επιστημονικού πεδίου, λαμβάνοντας υπόψη και την αλλαγή συντελεστών βαρύτητας, τη βαθμολογική κατανομή των γραπτών, τη μεταβολή εισακτέων ανά τμήμα και άλλα δεδομένα, στηριχθήκαμε σε «έξυπνο» αλγόριθμο ο οποίος προβλέπει και τις μεταβολές επιλογών των υποψηφίων. Σας παραθέτουμε τα αποτελέσματα 25 τμημάτων του 4ου επιστημονικού πεδίου. Δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί τα κοινά τμήματα μεταξύ διαφορετικών πεδίων καθώς και τα τμήματα με ειδικό μάθημα.Οι εκτιμήσεις μέσω της αλγοριθμικής διαδικασίας δίνουν ανόδους βάσεων σε όλη σχεδόν τη βαθμολογική περιοχή του 4ου πεδίου πλην τεσσάρων μόνο υψηλόβαθμων τμημάτων στα οποία εκτιμάται πτώση 30 – 470 μορίων. Παρατηρείται μία συσσώρευση βαθμολογιών στις μεσαίες περιοχές. Σημαντική είναι και η διαφοροποίηση μεταβολών μεταξύ «γειτονικών» τμημάτων ως προς τα περυσινά μόρια. Αυτό οφείλεται είτε στη σημαντική μεταβολή εισακτέων κάποιου τμήματος όπως το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων του ΠΑ.Δ.Α. το οποίο από 323 περυσινούς εισακτέους έπεσε στους 280 είτε στη σημαντική μεταβολή συντελεστών βαρύτητας.Κατά κανόνα όλα τα τμήματα του 4ου πεδίου με περυσινά μόρια λιγότερα από 16.000 εμφανίζουν ανοδικές τάσεις έως και 350 μορίων. Μικρή επίδραση επί των ανοδικών τάσεων οφείλεται και στους περίπου 500 περισσότερους υποψήφιους του 4ου πεδίου.

Παρά τις εικασίες περί πανωλεθρίας στα Μαθηματικά, οι μέσες τιμές των επιδόσεων δεν είχαν αξιόλογη μείωση συγκριτικά με τις περυσινές επιδόσεις.Σημαντικά καλύτερες ήταν οι φετινές επιδόσεις στην έκθεση, ελαφρά βελτιωμένες στον προγραμματισμό και σχετικά χαμηλότερες στην Οικονομία.

Η άνοδος των βάσεων στην μεσαία βαθμολογική περιοχή εν μέρει δικαιολογείται και από τη μείωση του συντελεστή των Μαθηματικών, δηλαδή μείωση της χαμηλής διαχρονικά επίδοσης στα Μαθηματικά και αντίστοιχη αύξηση συντελεστών βαρύτητας άλλων μαθημάτων. Έτσι για παράδειγμα, το τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής Θεσσαλονίκης εμφανίζει τάση αύξησης μορίων κατά 250 μόρια, διότι μειώνει τον συντελεστή βαρύτητας των Μαθηματικών από 33% σε 25%. Αντίστοιχα, το ίδιο τμήμα αυξάνει τον συντελεστή βαρύτητας της Έκθεσης από 20% σε 25% και επειδή η έκθεση έχει υψηλότερη μέση επίδοση από τα Μαθηματικά, αυτό ευνοεί την αύξηση βάσης.

Κάτι ανάλογο επίσης συμβαίνει με το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας, το οποίο εμφανίζει ανοδική τάση στη Βάση του κατά 150 μόρια γιατί αυξάνει τον συντελεστή βαρύτητας της Έκθεσης από 20% σε 25% και αντίστοιχα μειώνει τον συντελεστή των Μαθηματικών από 33% σε 25%.

Μία γενικευμένη εικόνα για το 4ο πεδίο είναι βαθμολογική εντονότερη έλλειψη γραπτών στις υψηλές περιοχές σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και η αντίστοιχη συσσώρευσή τους στις μεσαίες.

Ένα επίσης ενδιαφέρον παρατηρούμενο φαινόμενο είναι η γραμμική αναλογικότητα μεταξύ της έντονης πτώσης στο 1ο Πεδίο, μέτριας πτώσης στο 2ο Πεδίο, ήπιας πτώσης στο 3ο Πεδίο και έντονης αύξησης στο 4ο Πεδίο.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.