Σὲ λίγες ὦρες θὰ ξεκινήσει ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ τοῦ ἔτους μας μὲ σκοπὸ τὴν προετοιμασία γιά τὸ Πάθος καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας. Στό σημερινὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ἀκούσαμε τὸν Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστὸ νά μας καθοδηγεὶ πάνω στό ζήτημα τῆς νηστείας. Μας λέει λοιπὸν ὁ Χριστὸς ὅτι ἀληθινὴ νηστεία εἶναι ἡ κρυφὴ νηστεία καὶ ὄχι μια νηστείᾳ ἡ ὁποία λαμβάνει μορφὴ διαφήμισης ἤ καὶ ἐπιδειξιομανίας. Δυστυχῶς, εἶναι συχνὸ φαινόμενο κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ἐμεὶς οἱ Χριστιανοὶ νά λέμε ὅτι νηστεύουμε καὶ μάλιστα μὲ μια τάση γκρίνιας ἤ ἔπαρσης, οἱ δύο αὐτὲς τάσεις εἶναι κατακριτέες.

Ποία νηστεία ὅμως ἁρμόζει στόν σωστὸ Ὀρθόδοξο Χριστιανό; Ἡ νηστεία πού γίνεται ἐν κρυπτῷ καὶ δεν τῇ γνωρίζει κανένας, παρὰ μόνο ὁ Θεός. Αὐτοῦ τοῦ τύπου ἡ νηστεία συνεπάγεται φρόνημα ταπείνωσης καὶ ἀληθινῆς ἀλλοίωσης μὲ σκοπὸ τὴν χαρὰ τῆς Ἀνάστασης. Ἂν ὅμως γίνει ἰδιοτελὼς μὲ σκοπὸ νά λάβουμε τὸν ἔπαινο, τότε κακῶς γίνεται. Μας λέει ὁ Κύριος νά κρύβουμε ὅτι νηστεύουμε, νά φαίνεται σὰ νά μὴν νηστεύουμε! Τότε καὶ μόνο τότε, θὰ λάβουμε τὸν μισθὸ τῆς πραγματικῆς νηστείας καὶ ὄχι τὰ ψεύτικα μπράβο τῶν συνανθρώπων μας.

Ἀκριβῶς γι’ αὐτὸ τὸν λόγο ἡ φετινὴ νηστεία ἔχει τίς προϋποθέσεις νά γίνει πραγματικὴ νηστεία. Ἐξαιτίας τοῦ περιορισμοῦ μας ἀπὸ τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊού, δέν μποροῦμε νά ἔχουμε πολλὲς κοινωνικὲς συναναστροφές. Ἄρα, μὰς δίνεται ἡ εὐκαιρία νά νηστέψουμε κρυφά, χωρὶς διαφήμιση, χωρὶς νά τὸ ξέρει κανείς. Σᾶς καλῷ ὅλους καὶ ὄλες νά δεῖτε τὴν πανδημία ὡς δυνατότητα πραγματικῆς ἀσκήσῃς πού θὰ ἔχει Οὐράνιο περιεχόμενο καὶ ὄχι γήινο καὶ φθαρτό. Δέν νηστεύουμε γιά νά τὸ μάθει ὁ γείτονας, ὁ συγγενὴς καὶ ὁ φίλος. Νηστεύουμε γιά τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, βάζουμε χαλινάρι στη γλῶσσα μας ὄχι μόνο γιά τὸ φαγητό, ἀλλὰ κυρίως γιά ὅσα λέμε μὲ κακία γιά τὸν πλησίον.

Δέν εἶναι ἡ νηστεία ὁ σκοπός, ἀλλὰ τὸ ὄχημα μὲ τὸ ὁποῖο θὰ μπορέσουμε νά ἀσκηθοῦμε μέσα στό στάδιο τῆς ζωῆς γιά νά λάβουμε στό τέλος τὸ στεφάνι ἀπὸ τὸν ἀγωνοθέτη καὶ ἀθλοθέτη Κύριο καὶ Θεὸ μας. Ἡ πορεία τοῦ ἀθλητῇ εἶναι γεμάτη πόνο, ἀλλὰ ὁ τερματισμὸς εἶναι πάντα γεμάτος χαρά. Γιά νά μπορέσουμε ὅμως νά περάσουμε μέσα ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἀγῶνα χρειαζόμαστε καὶ μέσα, χρειαζόμαστε ὅπλα τὰ ὁποῖα θὰ μας βοηθήσουν τὰ μέγιστα. Αὐτὰ τὰ ὅπλα μὰς τὰ παρέχει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία καὶ εἶναι ἡ συμμετοχὴ στίς πάμπολλες ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Πιὸ συγκεκριμένα, ἡ Τοπικὴ μας Ἐκκλησία, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Τρίκκης καὶ Σταγῶν ἔχει φροντίσει καὶ φέτος γιά τὸν πνευματικὸ ἐπιστηριγμὸ ὅλων, τοῦ Κλήρου καὶ τοῦ Λαοῦ, γιατὶ εἶναι ἡ μάνα πού ἀγαπά τὰ παιδιὰ τῆς καὶ θέλει νά ἀριστεύσουν στό στάδιο τῶν ἀρετῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο φέτος ὁ Ἐσπερινὸς τῆς Συγχωρήσεως θὰ τελεστεὶ διαφορετικὰ σὲ σχέση μὲ τις ἄλλες χρονιές. Σὲ ὅλους τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς πόλεως τῶν Τρικάλων καὶ τῶν χωρίων τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως θὰ τελεστεὶ ὁ Ἐσπερινὸς τῆς Συγχωρήσεως στις 6:00 τὸ ἀπόγευμα στὀν ὁποῖο σᾶς καλῷ νά συμμετάσχετε γιά νά ξεκινήσει ἔτσι μὲ αὐτὸν τὸν πνευματικὸ τρόπο ἡ περίοδος τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ὁμοίως, κάθε Κυριακὴ θὰ τελεῖται ὁ Κατανυκτικὸς Ἐσπερινὸς στις 6:00 τὸ ἀπόγευμα σὲ ὅλους τοὺς Ἱεροὺς Ναούς

Τὸ Μεγάλο Ἀπόδειπνο θὰ τελεῖται καθημερινὰ στίς 6:00 τὸ ἀπόγευμα σὲ ὅλους τοὺς Ἐνοριακοὺς Ναούς.

Ἡ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία θὰ τελεῖται κάθε Τετάρτη στις 7:00 τὸ ἀπόγευμα σὲ ὅλους τοὺς Ἐνοριακοὺς Ναούς. Ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει καὶ δεύτερος Ἱερέας θὰ τελεῖται ἡ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία καὶ τὸ πρωί.

Κάθε Παρασκευὴ 7:30 τὸ πρωὶ θὰ τελεῖται ἡ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία σὲ ὅλους τοὺς Ἐνοριακοὺς Ναούς.

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν σὲ ὅλους τοὺς Ἐνοριακοὺς Ναοὺς τῆς πόλεως τῶν Τρικάλων θὰ τελεῖται δύο φορές. Ἡ πρώτη Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν θὰ τελεῖται στις 5.00 καὶ ἡ δεύτερη στις 7.00 τὸ ἀπόγευμα. Παρακαλοῦμε πολὺ να φροντίσετε ὥστε να συμμετέχετε σὲ μία μόνο ἀπό τις δύο Ἀκολουθίες, ὥστε ὅλοι να ἔχουν τῇ δυνατότητα να προσέλθουν καὶ νά λάβουν τὴ χάρη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Στά χωριά τῆς Ἐπαρχίας μας ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν θὰ τελεῖται στίς 7:00 τὸ ἀπόγευμα.

Κάθε Σάββατο στις 7:30 τὸ πρωὶ θὰ τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία καὶ στίς 6:00 τὸ ἀπόγευμα ὁ Ἐσπερινὸς σὲ ὅλους τοὺς Ἐνοριακοὺς Ναούς.

Ὑπενθυμίζουμε ὅτι κάθε Κυριακὴ τελεῖται διπλῆ Θεία Λειτουργία στούς Ἐνοριακοὺς Ναοὺς τῆς πόλεως πού διαθέτουν δύο (2) Ἱερεῖς.

Ὡς Ἐπίσκοπος σᾶς καλῷ νά συμμετέχετε στίς Ἱερὲς Ἀκολουθίες τῆς Κατανυκτικῆς αὐτῆς περιόδου μὲ ἐπιγνώση καὶ τηρήση τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων τὰ ὁποῖα διασφαλίζουν τὸ ἀγαθὸ τῆς ὑγείας μας. Ἐντὸς τοῦ Ναοῦ θὰ πρέπει ὑποχρεωτικῶς νά φοράτε τὴν προστατευτικὴ μάσκα. Προστατέψτε τὸν πλησίον καὶ δεῖξτε ἔμπρακτα ὅτι τὸν ἀγαπᾶτε καὶ δέν θέλετε νά πάθει κάτι κακό, ἔστω καὶ ἀκούσια, ἀπὸ ἐσάς.

Ὅσοι πιστοὶ ὅμως δέν ἔχετε τὴν δυνατότητα νά συμμετέχετε στίς Ἱερὲς Ἀκολουθίες, μπορεῖτε νά τὶς παρακολουθείται μέσω τοῦ διαδικτυακοῦ καναλιοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στό YouTube καί να ἀκούτε μέσω τοῦ Ῥαδιοφωνικοὺ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως «Ἅγιος Οἰκουμένιος» 102,00 FM.

Ἔφτασε, τὸ λοιπὸν, ὁ καιρὸς τῶν πνευματικῶν μας ἀγώνων, ὅπως ἀκούσαμε σήμερα στό Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων. Αὐτοὺς τούς ἀγῶνες εὔχομαι πατρικὰ νά τοὺς νικήσουμε καὶ μὲ ἐφόδιό τίς Ἱερὲς Ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας νά φτάσουμε καὶ στήν Ἀναστάσῃ τοῦ Κυρίου μας.

Καλὴ καὶ Ἁγία Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ!

Εὐχέτης πρὸς Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

† Ο ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.