Τελεσίγραφο τόσο προς τον Πατριάρχη Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ.κ. Κύριλλο όσο και στον απεσταλμένο ως Έξαρχο στην Αφρική της Ρωσικής Εκκλησίας, Μητροπολίτη Κλίν κ. Λεωνίδα, έστειλε το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής τονίζοντας ότι είναι αποφασισμένο να εξαντλήσει κάθε μέσο που διαθέτει, ακόμα και την καθαίρεση του εν λόγω Μητροπολίτη, σε περίπτωση που δεν ανακληθεί άμεσα ο διορισμός του.

Η απάντηση στον Μητροπολίτη Κλιν
Οι πρόσφατες δηλώσεις του Μητροπολίτη Κλιν στο interfax-religion.ru ότι το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας είναι αναρμόδιο να καλέσει σε απολογία στο Πρωτοβάθμιο Συνοδικό Δικαστήριο κληρικούς της Εκκλησίας της Ρωσίας οδήγησε το Παλαίφατο Πατριαρχείο να δώσει την απάντησή του.

Όπως επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τα “λεχθέντα υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Κλιν περί δήθεν διώξεων και αντιποίνων προς τους προσχωρήσαντας εις το μόρφωμα της ρωσσικής παρουσίας εν Αφρική αποτελούν προιόντα νοσηράς φαντασίας και αισχρά μέσα προπαγάνδας, άτινα θυμίζουν άλλας εποχάς και άλλας μεθόδους”.

“Η προσπάθεια διαψεύσεως της παροχής υλικών ανταλλαγμάτων εις τους Αφρικανούς κληρικούς, καίτοι επιχειρείται να αποκρυβή κάτω από τον όρον «ανύψωσις του βιοτικού επιπέδου», είναι μάλλον ανεπιτυχής. Εις τους προσωπικούς λογαριασμούς των ιερέων εις τα μέσα της κοινωνικής, λεγομένης, δικτυώσεως κυκλοφορούν σχετικοί κατάλογοι παροχών και «ευεργετημάτων» διά τους αποστάτας. Δυστυχώς, διά την ρωσσικήν παρασυναγωγήν η διάκρισις των Αφρικανών ιερέων εις «Συντονιστάς» και απλούς ιερείς, με μόνον τους πρώτους να απολαμβάνουν των ανωτέρω παροχών απεκάλυψε την φενάκην των «φιλανθρώπων Ρώσσων και των απανθρώπων Ελλήνων», διό και πολλοί εκ των προσχωρησάνταν επανέκαμψαν εις το Πατριαρχείον Αλεξανδρείας πλήρως απογοητευμένοι εκ των αυτοκλήτων «σωτήρων» τους”, αναφέρει σε άλλο σημείο η χθεσινή ανακοίνωση του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.

Καταλήγοντας κάνει για ακόμη μια φορά έκκληση προς όλους τους κληρικούς που έχουν “αποστατήσει” να επιστρέψουν στην πατρική αγκαλιά. “Η Εκκλησία, ως μήτηρ φιλόστοργος, αναμένει την επιστροφήν πάντων των πεπλανημένων προβάτων, δεικνύουσα αείποτε φιλανθρωπίαν, μακροθυμίαν και ανοχήν. Διό και καλούμεν άπαντας, αναμιμνησκόμενοι και την του Ασώτου Παραβολήν, εις μετάνοιαν και επιστροφήν εις τας πατρικάς αγκάλας. Εκ παραλλήλου, διαδηλούμεν προς πάσαν κατεύθυνσιν ότι θέλομεν θύση έως και αυτής της ψυχής ημών υπέρ των ημετέρων προβάτων και θέλομεν προστατεύση αυτά, παντί τρόπω και σθέσει, εκ των βαρέων λύκων και των μισθωτών κακο-ποιμένων”.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η Επιστολή στον Πατριάρχη Κύριλλο
Την ίδια ώρα έφερε στο φως της δημοσιότητας την επιστολή την οποία είχε στείλει στις 14 Φεβρουαρίου ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος στον Πατριάρχη Μόσχας κ.κ. Κύριλλο. Στην επιστολή του ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος καλεί τον Πατριάρχη Μόσχας να ανακαλέσει άμεσα τον διορισμό του δήθεν -όπως τον αποκαλεί- «Εξάρχου» Μητροπολίτη Κλιν κ. Λεωνίδα, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα του επιβληθεί η ποινή της καθαιρέσεως.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Ἐν προσευχητικῇ καὶ ἐμπόνῳ σιωπῇ ἄχρι τοῦδε ἀνεχόμεθα, κατ’ ἄκραν συγκατάβασιν, τὴν ἀποφασισθεῖσαν ἀλλὰ κανονικῶς καὶ ἐκκλησιολογικῶς ἀνυπόστατον, δημιουργίαν «Ἐξαρχίας» ἐν τῇ ἐπικρατείᾳ τῆς ποιμαντικῆς εὐθύνης τοῦ ἡμετέρου Πρεσβυγενοῦς Πατριαρχείου, ἀναμένοντες τὴν ἀνάκλησιν τῆς ἀναδέλφου καὶ πάντῃ ἀντικανονικῆς αὕτης ἀποφάσεως, μὴ προβαίνοντες εἰς τὴν ἐπιβολὴν οἱουδήτινος ἐκκλησιαστικοῦ ἐπιτιμίου εἰς τὸν Μητροπολίτην Κλὶν καὶ μηδέποτε «Ἔξαρχον» Ἀφρικῆς κ. Λεωνίδην. Ἀλλ, ὅμως ἵνα μὴ τὸ κακὸν ἀθεράπευτον γένηται καὶ ἡ πυορροοῦσα πλήγη σεσηπυῖα καταστῇ καλοῦμεν τὴν Ὑμετέραν φίλην Μακαριότητα εἰς ἄμεσον ἀνάκλησιν τοῦ ἐξονομασθέντος δῆθεν «Ἐξάρχου» καὶ ἄρσιν τοῦ σχετικοῦ διορισμοῦ αὐτοῦ. Ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει θέλομεν καθυποβάλλει αὐτῷ εἰς τὴν ποινὴν τῆς καθαιρέσεως ἐκ τοῦ ὑψηλοῦ ὑπουργήματος τῆς Ἀρχιερωσύνης, ὡς οἱ θεῖοι καὶ ἱεροὶ κανόνες διακελεύονται (ἐπὶ παραδείγματι 8/Α΄, 12/Δ΄ κ. ἄ.).»

Η Επιστολή αυτή στάλθηκε λίγο μετά την επίσκεψη αντιπροσωπείας του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείου όπου επέδωσαν το Γράμμα του Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Με βάση την κανονική παράδοση της Εκκλησίας ο Προκαθήμενος της Αλεξανδρινής Εκκλησίας ζήτησε από τον Παναγιώταρτο τη σύγκληση Σύναξης Προκαθημένων για την επίλυση του ζητήματος. “Ὅθεν, στοιχοῦντες ἀπαρεγκλίτως τῇ ἀστασιάστῳ καὶ καθηγιασμένῃ Παραδόσει καὶ Πράξει τῆς ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας προσεφύγομεν τῷ Παναγιωτάτῳ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ πρὸς μείζονα ἀρωγὴν καὶ διευθέτησιν τῆς προκληθείσης κανονικῆς αὕτης ἀνωμαλίας καθότι «αἱ ὑποθέσεις πᾶσαι τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τὸν Κωνσταντινουπόλεως Θρόνον ἀναφέρονται καὶ παρ’ αὐτοῦ τὰς ἀποφάσεις λαμβάνουσιν, ὡς τὰ πρωτεῖα κατὰ τοὺς Κανόνας ἔχοντος τῆς παλαιᾶς Ρώμης. Εἰ δὲ τυχὸν συναινοῦσι καὶ οἱ λοιποὶ Πατριάρχαι, εἰ τυχὸν εἴη μείζων ἡ ὑπόθεσις, ἀμετάβλητος ἔσται ἡ ἐξενεχθεῖσα ἀπόφασις», (Μ. Ι. Γεδεών, ΚΑΝΟΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, Ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ Τυπογραφείου, Κων/πολις 1888, τ. 1, σ. 351), ὡς διαλαμβάνει ὁ Συνοδικὸς Τόμος τῶν τεσσάρων Πατριαρχῶν ἐν ἔτει 1663ῳ πρὸς τὴν ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσσίας καὶ ὡς ἐκ τούτου κάλλιον παντὸς ἑτέρου οἶδε αὕτη”, αναφέρει προς τον Πατριάρχη Κύριλλο.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την Επιστολή

Εν αναμονή απαντήσεων
Για την ενέργεια της Εκκλησίας της Ρωσίας να ιδρύσει Εξαρχία στην Αφρική έχουν ενημερωθεί ήδη από αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας τόσο ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος όσο και ο Πατριάρχης Αντιοχείας κ.κ. Ιωάννης.

Μάλιστα, ο τελευταίος συναντήθηκε πρόσφατα και με τον Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ ο οποίος του εξέφρασε την επιθυμία του Οικουμενικού Πατριάρχη λίγο πριν την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα να συμμετάσχει σε Σύναξη των Προκαθημένων των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων προκειμένου να εξετάσουν τα προβλήματα που έχουν ανακύψει στον Ορθόδοξο κόσμο. Απάντηση δεν δόθηκε άμεσα καθώς όπως ανέφερε ο Πατριάρχης Αντιοχείας τον τελικό λόγο θα έχει η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου η οποία θα συνεδριάσει σύντομα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια επίσημη επαφή με τον Πατριαρχείο Ιεροσολύμων προκειμένου να κλείσει ο κύκλος της επίσημης ενημέρωσης των Προκαθημένων των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων.

ope.gr

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.