ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΑΝΑΚΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΗΣ EN ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΩ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΙΣΕΟΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ
Ἐπικαιρότης
19/07/2023

Κοινοποίηση
FacebookMessengerTwitterTelegram
EmailLinkedInViberWhatsApp
image_pdfimage_print
Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀνέκτησεν ἐπιτυχῶς τά πλήρη δικαιώματα αὐτοῦ εἰς ἕνα οἰκόπεδον εἰς τήν συνοικίαν Ἀμποῦ – Τόρ εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, ἀξίας 80 ἑκατομμυρίων NIS περίπου. Τοιουτοτρόπως, τό Πατριαρχεῖον κατώρθωσε νά ἀπελευθερώσῃ πλήρως τήν γῆν ἀπό πάντας τούς περιορισμούς, οἱ ὁποῖοι ἐκώλυον τήν ἰδιοκτησίαν αὐτῆς, οἱ ὁποῖοι προέκυψαν συνεπείᾳ παλαιῶν συμφωνιῶν μισθώσεως καί ἐπιφυλάξεων τῆς Ἰσραηλινῆς Κυβερνήσεως ὡς ἀπαντήσεως εἰς δικαστικάς ἀποφάσεις ἐκδοθείσας παλαιότερον.

Τό Πατριαρχεῖον τῇ καθοδηγήσει καί ἐπιμελείᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Θεόφιλου Γ’ κατώρθωσε νά ἀποκαταστήσῃ τό στρατηγικόν τοῦτο τεμάχιον γῆς εἰς τήν Ἱερουσαλήμ κατόπιν μιᾶς δεκαετίας συνεχοῦς προσπαθείας, δεδομένης τῆς θρησκευτικῆς κληρονομίας καί τῆς ἀρχαιολογικῆς ἀξίας τῆς γῆς ταύτης.

Τό Πατριαρχεῖον εἶχε συνάψει προηγουμένως ἀξιολόγους συνεργασίας διά τήν ἀνάπτυξιν τοῦ τεμαχίου τῆς γῆς ταύτης, διά πολλούς λόγους, μεταξύ τῶν ὁποίων ἡ οἰκονομική δυσπραγία, τήν ὁποίαν ὑπέστη τότε, ἀλλά προϊόντος του χρόνου, τό Πατριαρχεῖον ἐπενόησε λύσεις καί μεθόδους διά τήν ἀνάκτησιν τῆς ἰδιοκτησίας αὐτοῦ. Τό προαναφερθέν οἰκόπεδον εὑρίσκεται πλησίον τῆς Ὀρθοδόξου Μονῆς τοῦ Ἁγίου Μοδέστου εἰς τό Ἀμποῦ – Τόρ, ἡ ὁποία περιλαμβάνει ἀρχαιότητας ἐκ τῆς βυζαντινῆς ἐποχῆς.

Ἐπί πλέον, τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἐξέδωσεν ἀνακοίνωσιν, διά τῆς ὁποίας πληροφορεῖ ὅτι ἡ ἀποκατάστασις τῆς γῆς θεωρεῖται θετική πρόοδος καί ἁπτόν ἀποτέλεσμα τῆς πολιτικῆς ἀποκαταστάσεως καί προστασίας τῆς Ὀρθοδόξου περιουσίας, τήν ὁποίαν υἱοθέτησεν ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπό τοῦ ἔτους ἐκλογῆς τοῦ Μακαριωτάτου Θεοφίλου Γ’ ὡς Πατριάρχου Ἱεροσολύμων καί πάσης Παλαιστίνης καί Ἰορδανίας, ὁ Ὁποῖος παρακολουθεῖ προσωπικῶς, καθημερινῶς, τόν φάκελλον τῆς ἀνακτήσεως τῶν Ὀρθοδόξων περιουσιῶν.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων θεωρεῖ αὐτήν τήν ἱστορικήν ἀνάκτησιν δικαιωμάτων εἰς τήν γῆν τοῦ Ἀμποῦ – Τόρ, ὡς μίαν πρακτικήν καί ρεαλιστικήν ἀπάντησιν εἰς τάς ἐνεργείας ριζοσπαστικῶν ὁμάδων αἱ ὁποῖα ἀποσκοποῦν εἰς τήν οἰκειοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τῆς Ἐκκλησίας καί τόν περιορισμό τῆς αὐθεντικῆς Χριστιανικῆς παρουσίας εἰς Ἱεροσόλυμα.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.