Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 17ης/30ῆς Ἰουλίου 2019, ἀπεβίωσεν ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σαρανταρίου Ὄρους Ἀρχιμανδρίτης Γεράσιμος Σελαλματζίδης εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου, ἔνθα ἐγηροκομεῖτο τούς τελευταίους μήνας ὡς ὑπερῆλιξ, τῇ φροντίδι τοῦ Πατριαρχείου καί ἐπιμελείᾳ τοῦ ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου.

Ὁ ἐκλιπών ἀγαπητός Ἁγιοταφίτης προσῆλθε καί ἐνετάχθη εἰς ὥριμον ἡλικίαν εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα, δεχθείς ἀρχικῶς τό μοναχικόν σχῆμα, ὕστερον δέ καί τό ἱερατικόν ἀξίωμα καί διακονήσας εἰς διαφόρους ὑπηρεσίας τοῦ Πατριαρχείου, μετά δέ ἐπί πολλά ἔτη ὡς ἡγούμενος τοῦ Σαρανταρίου Ὄρους, ὀρεσίβιος καί λιτοδίαιτος, διαθέσας τάς συνδρομάς τῶν προσκυνητῶν διά τήν πλήρη ἀνακαίνισιν τῆς Μονῆς τοῦ Σαρανταρίου Ὄρους καί αὐτῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου ἐν Ἰορδάνῃ.

Τῆς νεκρωσίμου ἀκολουθίας αὐτοῦ, τό ἀπόγευμα τῆς ἡμέρας τῆς ἐκδημίας του, προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συμμετεχόντων Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων, μοναχῶν καί λαϊκῶν.
Τόν ἐπικήδειον λόγον ἐξεφώνησεν ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος ὡς ἕπεται:
«Μακαριώτατε πάτερ καί Δέσποτα,

Σεβαστοί πατέρες,
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Ἡ πρός Κύριον ἐκδημία τοῦ ἀγαπητοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ ἡμῶν Ἀρχιμανδρίτου Γερασίμου, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σαρανταρίου ὄρους, ὑπέμνησεν εἰς ἡμᾶς τό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ὅτι «οὐκ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν ἀλλά τήν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν». Ὅτι «ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν» ὀφείλομεν νά ἐναρμονίζωμεν καί νά κατευθύνωμεν πρός τό ἔσχατον τέλος τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, τῆς δωρουμένης ἡμῖν διά Ἰησοῦ Χριστοῦ Ἐνανθρωπήσαντος, Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος. Ἐν τῷ Σταυρῷ καί τῇ Ἀναστάσει Αὐτοῦ ὁ θάνατος ἡμῶν οὐκέτι κυριεύει, οὐκέτι ἡμᾶς ἐξουσιάζει. Τό ἐν Χριστῷ σωτήριον καί ἐλπιδοφόρον μήνυμα τοῦτο εἵλκυσε καί τήν ψυχήν τοῦ προκειμένου νεκροῦ, ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ ἡμῶν Ἀρχιμανδρίτου Γερασίμου.

Ἐκ τῆς γενετείρας αὐτοῦ Θεσσαλονίκης εἰς ὥριμον ἡλικίαν προσῆλθεν εἰς τούς Ἁγίους Τόπους, εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἐνετάχθη εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα, ἐδέχθη τήν ἱερωσύνην, διηκόνησεν ἐν οἰκονομικῇ ἐντιμότητι καί διαφανείᾳ εἰς τήν Οἰκονομικήν Ἐπιτροπήν καί ὀρειβάτης ὤν εἰς τήν κοσμικήν ζωήν αὐτοῦ, ἐκλήθη ὑπό τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα διακονήσῃ εἰς τό ἀπαραμύθητον Σαραντάριον ὄρος, ἐν ᾧ καί πειρασθείς ὁ Κύριος καί νικήσας πάντα πειρασμόν, ἐπαραμύθησεν καί ἐνίσχυσεν ἡμᾶς ἵνα νικῶμεν τούς πειρασμούς ἡμῶν.

Ἐκεῖ διηκόνησεν ἐπί ἔτη πολλά, ὤν λιτοδίαιτος καί διαθέτων τάς συνδρομάς τῶν προσκυνητῶν διά τήν πλήρη ἀνακαίνισιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Σαρανταρίου Ὄρους καί τήν ἀποκατάστασιν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου ἐν Ἰορδάνη. Τά ἀγαθά ἔργα αὐτοῦ ταῦτα παρακαλοῦμεν τόν Κύριον, ὅπως ἐπίδῃ καί συγχωρήσῃ αὐτῷ εἴ τι ἥμαρτεν ὡς ἄνθρωπος καί κατατάξῃ αὐτόν ἐν χώρᾳ ζώντων, μετά τῶν δικαίων πληρῶν αὐτόν τῷ Τριαδικῷ φωτί τοῦ προσώπου Αὐτοῦ.

Ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης εὐχαριστεῖ καί πάλιν τό Γενικόν Προξενεῖον Ἱεροσολύμων, τούς τιμῶντας τήν μνήμην αὐτοῦ διά τῆς συμμετοχῆς αὐτῶν εἰς τήν νεκρώσιμον ἀκολουθίαν αὐτοῦ καί τόν Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου Ἀρχιμανδρίτην π. Χρυσόστομον, διότι μετ’ ἀφοσιώσεως ἐγηροκόμησεν αὐτόν κατά τούς τελευταίους μῆνας τῆς ζωῆς αὐτοῦ.
Εἴη αἰωνία ἡ μνήμη του».
Ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ἐκφράζει τά συλλυπητήρια αὐτῆς πρός τούς ἐν τῷ κόσμῳ συγγενεῖς αὐτοῦ.
Εἴη ἡ μνήμη αὐτοῦ αἰωνία!

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 5 (1 ψήφος)
Comments Rating 0 (0 reviews)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.