Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 6ης / 19ης Μαΐου 2018, μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἔλαβε χώραν εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τό Μήνυμα τῆς εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίας τοῦ ἐψηφισμένου Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου, τήν Κυριακήν, 7ην / 20ήν Μαΐου 2018, ἡμέραν μνήμης τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος σημείου τοῦ Σταυροῦ, εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Ἡ τελετή αὕτη τοῦ Μηνύματος διέλαβε συμφώνως πρός τό Τυπικόν τῆς Ἐκκλησίας τήν ἀνακοίνωσιν τῆς ἐκλογῆς εἰς τόν ἐκλεγέντα, τήν ἀποδοχήν αὐτῆς ὑπ᾽ αὐτοῦ, τήν ἐν τῷ Ἱερῷ Βήματι ὑπογραφήν εἰς τόν Κώδικα Ὑπομνημάτων τῶν Συνοδικῶν Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων, τῶν ψηφισάντων τόν Ἀρχιμανδρίτην Ἀριστόβουλον ὡς Ἀρχιεπίσκοπον Μαδάβων.

Μετά τήν λῆξιν τοῦ Μηνύματος ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εἰς τήν αἴθουσαν προσεφώνησε τόν ἐκλεγέντα διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἑλληνιστί ὡς ἕπεται:

Θεοφιλέστατε Ἐψηφισμένε Ἀρχιεπίσκοπε Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλε,

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος ἐν τῇ ἐσχάτῃ αὐτῆς Συνεδρίᾳ ὁμοφώνῳ διαγνώμῃ λίαν εὐμενῶς θεωρήσασα τήν Πατριαρχικήν καί Πατρικήν Ἡμῶν εἰσήγησιν τῆς εἰς τό Ἀρχιερατικόν ἀξίωμα προαγωγῆς ὑμῶν, ψήφοις κανονικαῖς, ἀνέδειξεν τήν ὑμετέραν Ὁσιολογιότητα Ἀρχιεπίσκοπον τῆς περιφήμου Ἐπισκοπῆς Μαδάβων ἐν τῷ Χασιμιτικῷ Βασιλείῳ τῆς Ἰορδανίας καί ποιμένα πνευματικόν τῶν νοτίων αὐτῆς περιχώρων.

Τοῦτο ἕδραξεν ἡ Ἁγία καί Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος ἀκούουσα εἰς τούς σοφούς λόγους τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου παραγγέλλοντος τῷ μαθητῇ αὐτοῦ Τιμοθέῳ· «ἔσται γάρ καιρός, ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται… σύ δέ νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τήν διακονίαν σου πληροφόρησον» (2 Τιμ. 4, 3-5), δηλονότι φέρε εἰς πλῆρες καί αἴσιον πέρας τήν διακονίαν σου.

Θεοφιλέστατε Ἐψηφισμένε Ἀρχιεπίσκοπε Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλε· Ἡ Ἁγία τῶν Ἱεροσολύμων Ἐκκλησία, ἀφ’ ἑνός μέν ἐκάλεσε ὑμᾶς εἰς τήν ὑψίστην τιμήν τοῦ Ἀρχιερατικοῦ ἀξιώματος, ἀφ’ ἑτέρου δέ ἀνέθεσεν ὑμῖν τήν κενωτικήν τοῦ Ἁγιοταφίτου ἀποστολικήν διακονίαν, τήν ὁποίαν μετ’ ἐνθέου ζήλου ἐπιτελεῖς, ὑπακούων τῷ κηρύγματι τοῦ θείου Παύλου· «Παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι δεήσεις, προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας, ὑπέρ πάντων ἀνθρώπων … τοῦτο γάρ καλόν καί ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, ὅς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄Τιμ. 2, 1, 3, 4).

Εὐχόμεθα, ὅπως ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου καί Ζωοποιοῦ Πνεύματος εἴη μεθ’ ὑμῶν ἐν τῇ ἀναλήψει τῶν Ἐπισκοπικῶν καί Ἀρχιερατικῶν νέων καθηκόντων, ἀφορώντων εἰς τήν πνευματικήν ποιμαντικήν μέριμναν τοῦ ἑνιαίου Χριστεπωνύμου ἡμῶν πληρώματος, τοῦ τελοῦντος ὑπό τήν Ἐκκλησιαστικήν δικαιοδοσίαν τοῦ Παλαιφάτου τῶν Ἱεροσολύμων Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου. Αἱ δέ πρεσβεῖαι τῆς Ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας, σύν ταῖς ἱκεσίαις τοῦ Προστάτου ὑμῶν ἁγίου ἀποστόλου Ἀριστοβούλου συνοδεύουν ὑμᾶς πάντοτε καί ἐν παντί καιρῷ.

Ἄξιος καί στερεός ἐν τῇ πίστει.

ὁ δέ ἐκλεγείς ἀντιπροσεφώνησε εὐχαριστῶν διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ ὡσαύτως ἑλληνιστί:

«Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Ἡ φράση τήν ὁποίαν χρησιμοποιήσατε, γιά νά μέ πείσετε νά ἀποδεχθῶ τήν ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἠχεῖ ἀκόμα ἔντονα στά αὐτιά μου: «Ὁ μέν θερισμός πολύς, οἱ δέ ἐργάται ὀλίγοι» ( Λουκ. 10,2).

Εὐχηθεῖτε, Μακαριώτατε, νά μέ ἀξιώσει ὁ Πανάγαθος Θεός μέ τή Χάρη τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου, νά γίνω ἕνας ἁπλός ἐργάτης στόν ἀμπελῶνά Του καί ἐν ἡμέρᾳ τῆς Κρίσεως νά Τοῦ παραδώσω καρπόν ἑκατονταπλασίονα.

Ὑψώνω τό ποτήριον εἰς ὑγιείαν τῆς Ὑμετέρας Σεπτῆς Μακαριότητος, τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ εὐλαβεστάτου ἡμῶν ποιμνίου».

 

Το μήνυμα της χειροτονίας εις Αρχιερέα του νέου Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων Αριστοβούλου Το μήνυμα της χειροτονίας εις Αρχιερέα του νέου Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων Αριστοβούλου Το μήνυμα της χειροτονίας εις Αρχιερέα του νέου Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων Αριστοβούλου Το μήνυμα της χειροτονίας εις Αρχιερέα του νέου Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων Αριστοβούλου

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.