Ὁ Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος ηὐλόγησε τὴν παρελθοῦσαν Κυριακὴν τὴν Βασιλόπιτταν εἰς τὸν Μορφωτικὸν Σύνδεσμον Μόδα, ὅπως καὶ κάθε ἔτος. Τὴν τελετὴν δὲ αὕτην διοργανώνει ἀπὸ ἐτῶν ὁ Σύνδεσμος μετὰ τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Χαλκηδόνος.

Ἐν ἀρχῇ προσεφώνησε τοὺς πολυπληθεῖς παρόντας ἐκ Χαλκηδόνος καὶ τῶν λοιπῶν περιοχῶν τῆς Πόλεως, ὁ βετεράνος ἀλλὰ ἀεικίνητος Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Φαίδων Κάφτογλου. Ἐν συνεχείᾳ δὲ ὁ γράφων ηὐχήθη εἰς πάντας Καλὴν Χρονιάν, ὑγιείαν, ἀγάπην, εἰρήνην καὶ ἀνθρωπισμόν, εὐχαρίστησεν τὸν Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου, τὴν Φιλόπτωχον, τὴν κ. Ἤ. Δερμαντζῆ, τὸν κ. Ἰ. Κώτσιαν μετὰ τοῦ συγκροτήματός του καὶ ὅλους τοὺς προσελθόντας, καὶ εἶτα ἔθιξεν συντόμως φλέγοντα θέματα τῆς ἐποχῆς μας, ὡς τοὺς φρικτοὺς καὶ βροτολοιγοὺς πολέμους τῶν διαφόρων κρατῶν_ἐκ ποικίλων λόγων ὡς ἰσχύος, συμφερόντων κλπ., οἱ ὁποῖοι ὑλοποιοῦνται συνήθως ὑπὸ λαϊκῶν ποικίλων κοσμοθεωριῶν, ἐν συνδυασμῷ ἐνίοτε μὲ τὴν ἐκμετάλλευσιν τῆς θρησκείας, ἀλλὰ καὶ λοιπῶν ὡς μὴ ὤφελε ὀργανώσεων καὶ θεσμῶν ὑπὸ “πυρομανῶν καὶ ἐμπρηστῶν” τῆς θρησκείας, χαχολικῶν πολλάκις DNA, ἐν πλήρει 21ῳ αἰῶνι καὶ τὰς ὀλεθρίους ἐπιπτώσεις των ἐπ’ αὐτῶν, τῆς παγκοσμίου οἰκονομικῆς κρίσεως καὶ τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τὰ οἰκονομικὰ σκάνδαλα, τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, διὰ τὴν ὁποίαν ἀπὸ ἐτῶν μοχθεῖ καὶ ὁ ἀβανγκαρντίστας ἐν πολλοῖς Πατριάρχης μας, τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, τῆς ὁποίας παρὰ τὰς διϊστάμενας σήμερον γνώμας, βλέπομεν ἔντονα ὁρατὰ σημεῖα: λιμούς, σεισμούς, καταποντισμούς, πυρκαϊάς, ἴσως “ἀποκαλυπτικοῦ” (κατὰ τὰς Γραφάς) χαρακτῆρος, τοῦ ἐπαράτου ἀποχριστιανισμοῦ, τὰ προβλήματα τῶν σεξουαλικῶν μειονοτήτων, τῆς πείνας, τῆς ποικιλομόρφου βίας (κατὰ τοῦ πνεύματος καὶ τῶν γυναικῶν), τῆς χρήσεως τῶν φυτοφαρμάκων, τοὺς ποικίλους νεοφανεῖς καὶ οὐ θανατηφόρους ποικίλους ἰούς, τοὺς οὐρανίους “ψεκαστήρας” τοῦ ὀλέθρου κ.ἄ.

Ἀκολούθως ηὐλόγησεν τὴν Βασιλόπιτταν καὶ ἐψάλησαν τὰ κάλαντα μετὰ τοῦ μαριονετόμορφου Ἃϊ-Βασίλη! Τὸ δὲ φλουρὶ ἔλαχεν εἰς τὸν Μορφωτικὸν Σύνδεσμον. Παρόντες ἦσαν μέλη Ἐφοροεπιτροπῶν τῶν Κοινοτήτων, ἐπιχειρηματίαι, ἐπιστήμονες, ἐκπαιδευτικοὶ καὶ πλῆθος προσκεκλημένων. Ἡ ἐκδήλωσις συνωδεύετο ἀπὸ “ζωντανῆς” ἐνοργάνου μουσικῆς τῆς ὀρχήστρας τοῦ Καθηγ. Ἰ. Κώτσια, τῆς γλυκυφώνου καὶ γνωστῆς κ. Ἤ. Δερμαντζῆ καὶ κυλικείου.
Εὐχόμεθα αἴσιον τὸ νέον ἔτος καὶ εὐλογημένον δι’ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἀνεξαρτήτως γλώσσης, φυλῆς καὶ θρησκεύματος. Οὕτως ἔληξεν ἡ ὡραία αὕτη ἐκδήλωσις πρὸς τέρψιν καὶ χαρὰν ὅλων. Καὶ τοῦ χρόνου.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.