Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙϚ´ 2 – 12 – 2 αποσυναγώγους ποιήσουσιν υμάς· αλλ’ έρχεται ώρα ίνα πάς ο αποκτείνας υμάς δόξη λατρείαν προσφέρειν τώ Θεώ. 3 και ταύτα ποιήσουσιν, ότι ουκ έγνωσαν τον πατέρα ουδέ εμέ.

4 αλλά ταύτα λελάληκα υμίν ίνα όταν έλθη η ώρα, μνημονεύητε αυτών ότι εγώ είπον υμίν. ταύτα δε υμίν εξ αρχής ουκ είπον, ότι μεθ’ υμών ήμην. 5 νύν δε υπάγω προς τον πέμψαντά με, και ουδείς εξ υμών ερωτά με που υπάγεις! 6 αλλ’ ότι ταύτα λελάληκα υμίν, η λύπη πεπλήρωκε υμών την καρδίαν. 7 αλλ’ εγώ την αλήθειαν λέγω υμίν· συμφέρει υμίν ίνα εγώ απέλθω. εάν γάρ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς υμάς· εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς υμάς·

8 και ελθών εκείνος ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. 9 περί αμαρτίας μέν, ότι ου πιστεύουσιν εις εμέ· 10 περί δικαιοσύνης δέ, ότι προς τον πατέρα μου υπάγω και ουκέτι θεωρείτέ με· 11 περί δε κρίσεως, ότι ο άρχων του κόσμου τούτου κέκριται. 12 Έτι πολλά έχω λέγειν υμίν, αλλ’ ου δύνασθε βαστάζειν άρτι.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙϚ´ 2 – 12

2 2 Θα σας αφορίσουν οι Ιουδαίοι και θα σας αποκλείσουν από τας συναγωγάς των ως αιρετικούς· αλλ’ ως να μη ήτο αρκετόν αυτό, έρχεται ώρα, κατά την οποίαν καθένας που θα σας φονεύση, θα νομίση, ότι όχι μόνον δεν εγκληματεί, αλλ’ ότι με τον φόνον αυτόν προσφέρει λατρείαν εις τον Θεόν. 3 3 Και τους σκληρούς αυτούς διωγμούς θα τους κάμουν, διότι εξ ιδίας των υπαιτιότητος και τυφλώσεως δεν εγνώρισαν τον Πατέρα ουδέ εμέ. Δεν έμαθαν δηλαδή, ότι ο Πατήρ μου εξ αγαθότητος άκρας ηθέλησε να σώση τον κόσμον και ότι εγώ ο Υιός του απεστάλην παρ’ αυτού σωτήρ και λυτρωτής εν τώ κόσμω.

4 4 Βλέπω ποίαν θλιβεράν εντύπωσιν σας προκαλούν αι προρρήσεις μου αυταί. Αλλά σας είπα όλα αυτά, ώστε, όταν έλθη η ώρα που θα συμβούν, να ενθυμήσθε κατά την διάρκειαν των διωγμών σας ταύτα, και ενθυμούμενοι, ότι εγώ σας τα προείπα, να ενισχύεσθε εις το να υπομένετε. Δεν σας τα είπα δε εξ αρχής, αφ’ ότου το πρώτον με εγνωρίσατε και με ηκολουθήσατε, διότι ήμην μαζί σας και η παρουσία μου ήτο αρκετή ενίσχυσις διά σάς.

5 5 Τώρα όμως εγώ πηγαίνω προς εκείνον, ο οποίος με έστειλεν εις τον κόσμον. Και διότι είσθε απερροφημένοι από την λύπην του χωρισμού μας, κανείς από σας δεν με ερωτά: Που πηγαίνεις; οπότε θα σας έλεγα και ποία είναι η δόξα, η οποία περιμένει και εμέ και σας εις τους ουρανούς. 6 6 Αλλά διότι σας έκαμα λόγον περί του προσκαίρου χωρισμού μας και περί των θλίψεων και διωγμών, που σας περιμένουν, η λύπη έχει γεμίσει την καρδίαν σας, ώστε να μην ημπορήτε να προσέξετε και εις τας χαροποιούς υποσχέσεις μου. 7 7 Αλλ’ οσονδήποτε και αν λυπήσθε, βεβαιωθήτε, ότι εγώ σας λέγω την αλήθειαν· Σας συμφέρει εγώ να φύγω. Διότι, εάν δεν αποθάνω επί του σταυρού και δεν φύγω, ο Παράκλητος δεν θα έλθη εις σάς. Εάν όμως προσφέρω επί του σταυρού την εξιλαστήριον θυσίαν μου και φύγω από τον κόσμον αυτόν διά να υπάγω προς τον Πατέρα μου, θα σας τον στείλω.

8 8 Και όταν έλθη εκείνος, θα εξελέγξη τον κόσμον και θα πείση όλους, όσοι είναι επιδεκτικοί, περί μιάς μεγάλης αμαρτίας, την οποίαν διαπράττει τώρα ο κόσμος, και περί δικαιοσύνης, την οποίαν ηγνόησαν οι παρασκευάζοντες τον θάνατόν μου, και περί κατακρίσεως και καταδίκης του διαβόλου.

9 9 Περί αμαρτίας μέν θα ελέγξη και θα πείση τον κόσμον, διότι δεν πιστεύουν εις εμέ, ο οποίος απεδείχθην Υιός του Θεού με την διδασκαλίαν και τα υπερφυσικά έργα μου. Και έτσι περιφρονούντες τας αποδείξεις αυτάς και επιμένοντες εις την απιστίαν των διαπράττουν ασυγχώρητον αμαρτίαν. 10 10 Θα αποδώση δε ο Παράκλητος και δικαιοσύνην και θα αποδείξη, ότι αντιθέτως προς την κατ’ εμού καταδικαστικήν απόφασιν του κόσμου είμαι δίκαιος, διότι εγώ, τον οποίον ο κόσμος αδίκως κατεδίκασε, πηγαίνω όχι εις την κόλασιν, που θα περιλάβη τους εγκληματίας, αλλά πηγαίνω προς τον εν ουρανοίς Πατέρα μου τιμημένος και ένδοξος ως πρόσωπον ευαρεστήσαν εις αυτόν, και σείς δεν θα με βλέπετε πλέον διά των σωματικών οφθαλμών σας.

11 11 Θα δώση δε ο Παράκλητος απόδειξιν και περί του ότι συνετελέσθη οριστική και τελειωτική κατάκρισις και καταδίκη του διαβόλου, διότι ο άρχων του αμαρτωλού τούτου κόσμου, ήτοι ο σατανάς, έχει κατακριθή διά του θανάτου μου και έχασε διά παντός την εξουσίαν του. 12 12 Αλλά και διά σας είναι απαραίτητον να έλθη ο Παράκλητος. Διότι έχω πολλά ακόμη να σας είπω, αλλά δεν ημπορήται τώρα λάγω της ατελείας σας να εννοήσετε και να συγκροτήσετε αυτά.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.