Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ι´ 27 – 38 – 27 τα πρόβατα τα εμά της φωνής μου ακούει, καγώ γινώσκω αυτά, και ακολουθούσί μοι, 28 καγώ ζωήν αιώνιον δίδωμι αυτοίς, και ου μη απόλωνται εις τον αιώνα, και ουχ αρπάσει τις αυτά εκ της χειρός μου.

29 ο πατήρ μου, ός δέδωκέ μοι, μείζων πάντων εστί, και ουδείς δύναται αρπάζειν εκ της χειρός του πατρός μου. 30 εγώ και ο πατήρ εν εσμεν. 31 Εβάστασαν ούν πάλιν λίθους οι Ιουδαίοι ίνα λιθάσωσιν αυτόν. 32 απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς· Πολλά έργα καλά έδειξα υμίν εκ του πατρός μου, διά ποίον αυτών έργον λιθάζετέ με; 33 απεκρίθησαν αυτώ οι Ιουδαίοι λέγοντες· Περί καλού έργου ου λιθάζομέν σε, αλλά περί βλασφημίας, και ότι σύ άνθρωπος ών ποιείς σεαυτόν Θεόν.

34 απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς· Ουκ έστι γεγραμμένον εν τώ νόμω υμών, εγώ είπα, θεοί εστε; 35 ει εκείνους είπε θεούς, προς ούς ο λόγος του Θεού εγένετο, και ου δύναται λυθήναι η γραφή, 36 όν ο πατήρ ηγίασε και απέστειλεν εις τον κόσμον, υμείς λέγετε ότι βλασφημείς, ότι είπον, υιός του Θεού ειμι; 37 ει ου ποιώ τα έργα του πατρός μου, μη πιστεύετέ μοι· 38 ει δε ποιώ, κάν εμοί μη πιστεύητε, τοις έργοις πιστεύσατε, ίνα γνώτε και πιστεύσητε, ότι εν εμοί ο πατήρ καγώ εν αυτώ.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ι´ 27 – 38

27 Τα πρόβατα τα ιδικά μου ακούουν με προθυμίαν και ευπείθειαν την φωνήν μου και την διδασκαλίαν μου. Και εγώ τα γνωρίζω ως ιδικά μου και ενδιαφέρομαι και πονώ και φροντίζω δι’ αυτά, καθώς και εκείνα με γνωρίζουν και με ακολουθούν υπακούοντα εις πάσας τας εντολάς μου. 28 Και εγώ εις ανταμοιβήν της υπακοής των προς εμέ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνιον, και δεν θα απολεσθούν ποτέ εις τον αιώνα. Και ούτε λύκος, ούτε κλέπτης, ούτε κανένας άλλος κακοποιός δεν θα μπορέση ποτέ να τα αποσπάση με την βίαν και να τα αρπάση από την δυνατήν και προστατευτικήν χείρα μου.

29 Ο Πατήρ μου, που μού έχει δώσει τα πρόβατα αυτά, είναι μεγαλύτερος και δυνατώτερος από όλους, και κανείς δεν ημπορεί να αρπάξη διά της βίας αυτά από την παντοδύναμον χείρα του Πατρός μου. 30 Ναί· τα πρόβατα αυτά ανήκουν και εις τον Πατέρα μου και εις εμέ. Και κρατούνται συγχρόνως και από την ιδικήν μου προστατευτικήν χείρα και από την χείρα του Πατρός μου. Διότι εγώ και ο Πατήρ μου είμεθα ένα και έχομεν την αυτήν φύσιν και ουσίαν και την αυτήν δύναμιν και θέλησιν και εξουσίαν και όλα εν γένει τα έχομεν κοινά. 31 Όταν λοιπόν ήκουσαν οι Ιουδαίοι, ότι έκαμε τον εαυτόν του ένα με τον Θεόν, επήραν και πάλιν εις τας χείρας των λίθους διά να τον λιθοβολήσουν.

32 Απεκρίθη τότε εις αυτούς ο Ιησούς· Πολλά ευεργετικά και κατά πάντα θαυμαστά και αξιέπαινα έργα σας έδειξα, τα οποία προέρχονται από τον Πατέρα μου και μόνον με την δύναμιν του Πατρός μου είναι δυνατόν να συντελεσθούν. Διά ποίον έργον από αυτά θέλετε να με λιθοβολήσετε; 33 Απεκρίθησαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι και είπαν· Δεν σε λιθοβολούμεν διά κανέν καλόν έργον από εκείνα, που λέγεις, ότι έκαμες. Αλλά σε λιθοβολούμεν διά την βλασφημίαν, που εξεστόμισες, και διότι σύ, ενώ είσαι άνθρωπος, κάνεις τον εαυτόν σου Θεόν και λέγεις, ότι είσαι ένα με τον Θεόν. 34 Απεκρίθη εις αυτούς ο Ιησούς· Δεν είναι γραμμένον εις τον νόμον σας διά τους ανθρώπους, που ασκούν την δικαστικήν εξουσίαν· Εγώ είπα· είσθε θεοί;

35 Εάν εκείνους ωνόμασεν η Γραφή θεούς, προς τους οποίους έγινε κλήσις από Θεού και διά θείας αναδείξεως ανετέθη εις αυτούς να διαχειρίζωνται επί της γης την δικαστικήν εξουσίαν, (καί δεν είναι δυνατόν να χάση το κύρος της η Γραφή, ώστε ό,τι λέγει να μη έχη πλέον καμμίαν αξίαν), 36 εις εκείνον, τον οποίον, όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου διά να γίνη άνθρωπος, ο Πατήρ εξεχώρισε και εξέλεξε και καθιέρωσεν αυτόν διά το υψηλόν έργον του Μεσσίου και τον απέστειλεν εις τον κόσμον διά να φέρη τούτο εις πέρας, σείς λέγετε, ότι βλασφημείς, επειδή είπον, ότι είμαι Υιός του Θεού;

37 Εάν δεν ενεργώ τα υπερφυσικά έργα, τα οποία ο Πατήρ μου παραγγέλλει και με βοηθεί να εκτελώ, και τα οποία είναι αυτά ταύτα τα έργα του Πατρός μου, μη πιστεύετε εις την μαρτυρίαν του στόματός μου και εις τας ιδικάς μου διαβεβαιώσεις. 38 Εφ’ όσον όμως ενεργώ τα έργα του Πατρός μου, και εάν δεν πιστεύετε εις ό,τι λέγω εγώ, πιστεύσατε όμως εις τα έργα αυτά, διά να μάθετε και οδηγηθήτε από αυτά εις την τελείαν πίστιν. Και τότε θα βεβαιωθήτε ότι μέσα μου είναι και μένει ο Πατήρ και εγώ είμαι και μένω μέσα εις τον Πατέρα. Έχω δηλαδή ως Υιός και Λόγος του Θεού την αυτήν φύσιν και ουσίαν προς τον Πατέρα, και είμαι άπειρος και εγώ, ώστε να χωρή μέσα μου ο Πατήρ, είμεθα δε και αχώριστοι ο εις από τον άλλον, διότι και εγώ είμαι και μένω μέσα εις τον Πατέρα μου.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.