Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΔ´ 10 – 21 – 10 ου πιστεύεις ότι εγώ εν τώ πατρί και ο πατήρ εν εμοί εστι; τα ῥήματα ά εγώ λαλώ υμίν, απ’ εμαυτού ου λαλώ· ο δε πατήρ ο εν εμοί μένων αυτός ποιεί τα έργα.

11 πιστεύετέ μοι ότι εγώ εν τώ πατρί και ο πατήρ εν εμοί· ει δε μή, διά τα έργα αυτά πιστεύετέ μοι. 12 αμήν αμήν λέγω υμίν, ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα ά εγώ ποιώ κακείνος ποιήσει, και μείζονα τούτων ποιήσει, ότι εγώ προς τον πατέρα μου πορεύομαι, 13 και ό,τι αν αιτήσητε εν τώ ονόματί μου, τούτο ποιήσω, ίνα δοξασθή ο πατήρ εν τώ υιώ. 14 εάν τι αιτήσητέ με εν τώ ονόματί μου, εγώ ποιήσω.

15 Εάν αγαπάτέ με, τας εντολάς τας εμάς τηρήσατε, 16 και εγώ ερωτήσω τον πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει υμίν, ίνα μένει μεθ’ υμών εις τον αιώνα, 17 το Πνεύμα της αληθείας, ο ο κόσμος ου δύναται λαβείν, ότι ου θεωρεί αυτό ουδέ γινώσκει αυτό· υμείς δε γινώσκετε αυτό, ότι παρ’ υμίν μένει και εν υμίν έσται. 18 Ουκ αφήσω υμάς ορφανούς· έρχομαι προς υμάς.

19 έτι μικρόν και ο κόσμος με ουκέτι θεωρεί, υμείς δε θεωρείτέ με, ότι εγώ ζώ και υμείς ζήσεσθε. 20 εν εκείνη τη ημέρα γνώσεσθε υμείς ότι εγώ εν τώ πατρί μου και υμείς εν εμοί καγώ εν υμίν. 21 ο έχων τας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνός εστιν ο αγαπών με· ο δε αγαπών με αγαπηθήσεται υπό του πατρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτώ εμαυτόν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΔ´ 10 – 21

10 Δεν πιστεύεις, ότι εγώ είμαι αχώριστα συνηνωμένος με τον Πατέρα, ώστε εγώ να είμαι και να μένω μέσα εις τον Πατέρα και ο Πατήρ να είναι και να μένη μέσα μου; Είμαι δε τόσον πολύ ηνωμένος με τον Πατέρα μου, ώστε τα λόγια, τα οποία εγώ σας λέγω και σας διδάσκω, δεν τα λέγω από τον εαυτόν μου. Αλλ’ ο Πατήρ μου που μένει μέσα μου, αυτός ενεργεί τα υπερφυσικά έργα και επιβεβαιοί δι’ αυτών, ότι είμεθα αχώριστοι και ότι η διδασκαλία, την οποίαν διδάσκω, δεν είναι ιδική μου, αλλά προέρχεται εκ της σοφίας του Πατρός μου.

11 Να πιστεύετε εις εμέ, όταν σας λέγω, ότι εγώ είμαι εν τώ Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμοί, ώστε εγώ και εκείνος, μολονότι διακρινόμεθα εις ξεχωριστά πρόσωπα, αποτελούμεν συγχρόνως ένα Θεόν. Ει δ’ άλλως και δεν πιστεύετε εις τους λόγους μου αυτούς, τουλάχιστον πιστεύσατε με διά τα υπερφυσικά έργα, που ενεργώ. 12 Και δεν ενεργώ μόνον εγώ τα έργα αυτά τα υπερφυσικά, αλλά και εις άλλους ημπορώ να μεταδώσω την δύναμιν αυτήν, με την οποίαν γίνονται ταύτα.Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι εκείνος που πιστεύει εις εμέ, τα υπερφυσικά έργα, τα οποία ενεργώ εγώ, θα τα κάμη και εκείνος, αλλά και μεγαλύτερα από αυτά θα κάμη, διότι αυτός θα θεραπεύη και θα ανασταίνη ψυχάς και θα συντελή θαυμαστάς αλλοιώσεις επί της εσωτερικής ζωής των ανθρώπων, θα επιτυγχάνη δε ταύτα ούτος, διότι εγώ πηγαίνω προς τον εν ουρανοίς Πατέρα μου διά να συμβασιλεύσω μαζί του,

13 και κάθε τι, που θα ζητήσετε διά προσευχής επικαλούμενοι το όνομά μου και διατελούντες εις στενήν κοινωνίαν και ένωσιν με εμέ, θα το κάμω, διά να δοξασθή ο Πατήρ διά του Υιού. 14 Εάν ζητήσετε κάτι επικαλούμενοι με πίστιν ζωντανήν το όνομά μου, εγώ ως έχων πάσαν εξουσίαν και δύναμιν πλησίον του Πατρός μου θα το κάμω. 15 Αλλά διά να σας εισακούω και διά να λάβετε μεγάλας δωρεάς από τον Πατέρα μου, πρέπει να με αγαπάτε. Εάν δε με αγαπάτε, τηρήσατε τας εντολάς μου και δείξατε ούτως, ότι η προς εμέ αγάπη σας είναι αληθής και ειλικρινής. 16 Και όταν σείς με αγαπάτε και τηρήτε τας εντολάς μου, εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και άλλον βοηθόν και οδηγόν και παρήγορον θα σας δώση διά να μένη μαζί σας αιωνίως.

17 Θα σας δώση το Πνεύμα, που φανερώνει και διδάσκει εις τας καλοδιαθέτους ψυχάς την αλήθειαν, και το οποίον ο μακράν του Θεού κόσμος των αμαρτωλών ανθρώπων δεν δύναται να λάβη, διότι έχει μόνον τα αισθητά μάτια και με αυτά δεν το βλέπει και ως εκ τούτου δεν γνωρίζει την αξίαν του και δεν το ζητεί. Σείς όμως, που παρηκολουθήσατε τα θαύματά μου και την διδασκαλίαν μου, το γνωρίζετε, διότι τώρα μέν μένει πλησίον σας, επειδή κατοικεί ολόκληρον μέσα εις εμέ, που είμαι κοντά σας, μετά την Πεντηκοστήν δε θα κατοικήση και μεταξύ σας, αλλά και μέσα εις τας ψυχάς σας. 18 Δεν θα σας αφήσω λοιπόν ορφανούς και μοναχούς. Θα έλθω εντός ολίγου πλησίον σας διά του άλλου τούτου Παρακλήτου, που θα κατοικήση μέσα σας και θα σας ενώση μαζί μου ως μέλη ιδικά μου.

19 Ακόμη ολίγον χρόνον και ο μακράν του Θεού κόσμος δεν θα με βλέπη πλέον, διότι δεν θα υπάρχω σωματικώς εις την γήν, όπως είμαι τώρα. Σείς όμως θα με βλέπετε με τα μάτια της ψυχής σας και θα με αισθάνεσθε, διότι εγώ, μολονότι μετ’ ολίγον θα σταυρωθώ και θα αποθάνω, θα εξακολουθώ να ζώ. Και σείς θα ζήσετε νέαν, πνευματικήν ζωήν, την οποίαν θα λάβετε από εμέ.

20 Κατ’ εκείνην την ημέραν, κατά την οποίαν θα λάβετε το Άγιον Πνεύμα, ο νέος αυτός Παράκλητος θα ανοίξη τα μάτια της ψυχής σας διά να με βλέπετε, και θα μάθετε τότε διά της εσωτερικής πείρας σας, ότι εγώ υπάρχω ολόκληρος μέσα εις τον Πατέρα μου ως φυσικός Υιός αυτού, και σείς διά της χάριτος του Παρακλήτου θα είσθε ενσωματωμένοι εις εμέ και εγώ θα έχω μορφωθή μέσα σας, ώστε εγώ και σείς να είμεθα αχώριστοι και να αποτελώμεν ένα σώμα.

21 Αλλά διά να σας μεταδοθή η νέα αυτή ζωή, που θα σας κάμη ένα με εμέ, πρέπει πρωτίστως να με αγαπάτε. Σας επαναλαμβάνω ότι αυτός, που ενεκολπώθη τας εντολάς μου και φυλάττει αυτάς, εκείνος και μόνον με αγαπά. Όποιος δε με αγαπά, θα αγαπηθή στοργικώς από τον Πατέρα μου και εγώ θα αγαπήσω αυτόν και διά του εσωτερικού πνευματικού φωτισμού και της νέας ζωής, που θα του μεταδώσω, θα καταστήσω τον εαυτόν μου φανερόν εις αυτόν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.