Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΒ´ 18 – 27 – 18 Και έρχονται Σαδδουκαίοι προς αυτόν, οίτινες λέγουσιν ανάστασιν μη είναι, και επηρώτων αυτόν λέγοντες·

19 Διδάσκαλε, Μωϋσής έγραψεν ημίν ότι εάν τινος αδελφός αποθάνη και καταλίπη γυναίκα, και τέκνα μη αφή, ίνα λάβη ο αδελφός αυτού την γυναίκα αυτού και εξαναστήση σπέρμα τώ αδελφώ αυτού. 20 επτά ούν αδελφοί ήσαν. και ο πρώτος έλαβε γυναίκα, και αποθνήσκων ουκ αφήκε σπέρμα.

21 και ο δεύτερος έλαβεν αυτήν, και απέθανε και ουδέ αυτός ουκ αφήκε σπέρμα. και ο τρίτος ωσαύτως. 22 και έλαβον αυτήν οι επτά, και ουκ αφήκαν σπέρμα. εσχάτη πάντων απέθανε και η γυνή. 23 εν τη ούν αναστάσει, όταν αναστώσι, τίνος αυτών έσται γυνή; οι γάρ επτά έσχον αυτήν γυναίκα.

24 και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς· Ου διά τούτο πλανάσθε, μη ειδότες τας γραφάς μηδέ την δύναμιν του Θεού; 25 όταν γάρ εκ νεκρών αναστώσιν, ούτε γαμούσιν ούτε γαμίζονται, αλλ’ εισίν ως άγγελοι οι εν τοις ουρανοίς.

26 περί δε των νεκρών ότι εγείρονται, ουκ ανέγνωτε εν τη βίβλω Μωϋσέως, επί του βάτου πως είπεν αυτώ ο Θεός λέγων, εγώ ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ; 27 ουκ έστιν ο Θεός νεκρών, αλλά ζώντων· υμείς ούν πολύ πλανάσθε.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΒ´ 18 – 27

18 Και ήλθαν προς αυτόν οι Σαδδουκαίοι, οι οποίοι έλεγαν, ότι δεν υπάρχει ανάστασις νεκρών. Και τον ηρώτησαν και είπαν· 19 Διδάσκαλε, ο Μωϋσής μας έγραψεν εις τον νόμον τα εξής: εάν ο αδελφός κάποιου αποθάνη και αφήση γυναίκα χήραν και δεν αφήση παιδιά, πρέπει να πάρη ο αδελφός του την γυναίκα του και να γεννήση απόγονον εις τον αποθανόντα άτεκνον αδελφόν του.

20 Ήσαν λοιπόν επτά αδελφοί. Και ο πρώτος επήρε γυναίκα και όταν απέθανε, δεν αφήκεν απόγονον. 21 Και ο δεύτερος αδελφός επήρεν αυτήν σύζυγον και απέθανε. Και ούτε αυτός αφήκεν απόγονον. Και ο τρίτος το ίδιο. 22 Και την επήραν σύζυγον και οι επτά αδελφοί και δεν αφήκαν απόγονον. Τελευταία δε από όλους απέθανε και η γυναίκα.

23 Κατά την ανάστασιν λοιπόν, όταν θα αναστηθούν αυτοί όλοι, ποίου εξ αυτών θα είναι σύζυγος; Διότι και οι επτά την έλαβον σύζυγον.

24 Και ο Ιησούς απεκρίθη και τους είπε· Δεν πλανάσθε ακριβώς δι’ αυτό; Δεν ηξεύρετε δηλαδή τας Γραφάς, αι οποίαι δεν διδάσκουν υλιστικήν και παχυλήν αντίληψιν περί αναστάσεως, όπως την φαντάζεσθε σείς, αλλ’ ούτε και την δύναμιν του Θεού καταλαβαίνετε, διά την οποίαν τίποτε δεν είναι αδύνατον η δύσκολον, και δι’ αυτό ακριβώς πλανάσθε.

25 Αγνοείτε δε τας Γραφάς και την δύναμιν του Θεού, διότι δεν ηξεύρετε ότι, όταν αναστηθούν εκ νεκρών οι άνθρωποι, ούτε οι άνδρες έρχονται εις γάμον, ούτε αι γυναίκες δίδονται εις γάμον, αλλ’ είναι σαν τους αγγέλους, που ζούν εις τους ουρανούς, οι οποίοι ούτε διά φυσικής γεννήσεως πολλαπλασιάζονται, ούτε επιθυμίας γάμου έχουν.

26 Διά δε τους νεκρούς, ότι πράγματι πρόκειται να αναστηθούν, δεν εδιαβάσατε εις το βιβλίον του Μωϋσέως εκεί, που γίνεται λόγος περί του Σαββάτου, πως του είπεν ο Θεός αυτούς τους λόγους· Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ;

27 Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλ’ είναι Θεός ζωντανών. Διά να λέγη λοιπόν τους λόγους αυτούς ο Θεός διά τους τρείς πατριάρχας, σημαίνει ότι, μολονότι πρό πολλού ούτοι είχον αποθάνει, ήσαν και είναι ζωντανοί. Σείς λοιπόν πλανάσθε πλάνην μεγάλην.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.