Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Γ´ 1 – 6 – 1 Εν δε ταις ημέραις εκείναις παραγίνεται Ιωάννης ο βαπτιστής κηρύσσων εν τη ερήμω της Ιουδαίας

2 και λέγων· Μετανοείτε· ήγγικεν γάρ η βασιλεία των ουρανών. 3 ούτος γάρ εστιν ο ῥηθείς διά Ησαίου του προφήτου λέγοντος· Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, Ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τας τρίβους αυτού.

4 Αυτός δε ο Ιωάννης είχεν το ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφύν αυτού, η δε τροφή ην αυτού ακρίδες και μέλι άγριον.

5 τότε εξεπορεύετο προς αυτόν Ιεροσόλυμα και πάσα η Ιουδαία και πάσα η περίχωρος του Ιορδάνου, 6 και εβαπτίζοντο εν τώ Ιορδάνη ποταμώ υπ’ αυτού εξομολογούμενοι τας αμαρτίας αυτών.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Γ´ 1 – 6

1 Εν δε ταις ημέραις εκείναις παραγίνεται Ιωάννης ο βαπτιστής κηρύσσων εν τη ερήμω της Ιουδαίας 2 και λέγων· Μετανοείτε· ήγγικεν γάρ η βασιλεία των ουρανών.

3 ούτος γάρ εστιν ο ῥηθείς διά Ησαίου του προφήτου λέγοντος· Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, Ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τας τρίβους αυτού.

4 Αυτός δε ο Ιωάννης είχεν το ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφύν αυτού, η δε τροφή ην αυτού ακρίδες και μέλι άγριον.

5 τότε εξεπορεύετο προς αυτόν Ιεροσόλυμα και πάσα η Ιουδαία και πάσα η περίχωρος του Ιορδάνου,

6 και εβαπτίζοντο εν τώ Ιορδάνη ποταμώ υπ’ αυτού εξομολογούμενοι τας αμαρτίας αυτών.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.