Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΓ´ 24 – 31 – 24 Αλλ’ εν εκείναις ταις ημέραις, μετά την θλίψιν εκείνην ο ήλιος σκοτισθήσεται, και η σελήνη ου δώσει το φέγγος αυτής, 25 και οι αστέρες έσονται εκ του ουρανού πίπτοντες, και αι δυνάμεις αι εν τοις ουρανοίς σαλευθήσονται.

26 και τότε όψονται τον υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν νεφέλαις μετά δυνάμεως πολλής και δόξης. 27 και τότε αποστελεί τους αγγέλους αυτού και επισυνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων, απ’ άκρου της γης έως του ουρανού.

28 Από δε της συκής μάθετε την παραβολήν. όταν αυτής ο κλάδος ήδη γένηται απαλός και εκφύη τα φύλλα, γινώσκετε ότι εγγύς το θέρος εστίν· 29 ούτω και υμείς, όταν ίδητε ταύτα γινόμενα, γινώσκετε ότι εγγύς εστιν επί θύραις.

30 αμήν λέγω υμίν ότι ου μη παρέλθη η γενεά αύτη μέχρις ού πάντα ταύτα γένηται. 31 ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε εμοί λόγοι ου μη παρελεύσονται.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΓ´ 24 – 31

24 Αλλά κατ’ εκείνας τας ημέρας ύστερα από την θλίψιν και την δοκιμασίαν εκείνην, όταν θα πλησιάζη πλέον η συντέλεια του κόσμου, ο ήλιος θα χάση την λάμψιν του και θα σκοτισθή, και η σελήνη δεν θα δώση το φως της.

25 Και τα άστρα του ουρανού θα πίπτουν έξω από την θέσιν και την τροχιάν των, και αι ουράνιαι δυνάμεις των αγγέλων, αι συγκρατούσαι ήδη την τάξιν του σύμπαντος, θα σαλευθούν και θα μετακινηθούν από βαθείαν συγκίνησιν δι’ όσα θα συμβαίνουν κατά την δευτέραν παρουσίαν, αλλά και διότι η παρούσα μορφή του κόσμου θα παρέλθη, διά να ανακαινισθή το σύμπαν. Θα καταπλαγούν βλέπουσαι και την οικουμένην ολόκληρον να οδηγήται εις το φοβερόν κριτήριον.

26 Και τότε θα ίδουν τον υιόν του ανθρώπου, τον Θεάνθρωπον Κύριον, να έρχεται καθισμένος εις σύννεφα με δύναμιν και συνοδείαν αγγέλων μεγάλην και με δόξαν πολλήν.

27 Και τότε θα αποστείλη τους αγγέλους του και θα μαζεύση δι΄ αυτών τους εκλεκτούς του από τα τέσσαρα σημεία του ορίζοντος, από το εν άκρον της γης έως το αντίθετον άκρον του ουρανού. 28 Από την συκιάν δε μάθετε κατ’ αναλογίαν και ομοιότητα αυτά που θα συμβούν· όταν πλέον ο κλάδος της γίνη απαλός και μαλακός και βγούν τα φύλλα, γνωρίζετε ότι το θέρος πλησιάζει.

29 Έτσι και σείς, όταν ίδετε να συμβαίνουν αυτά που σας προείπα, να γνωρίζετε ότι πλησιάζει, εις την πόρταν έφθασε και θα εμφανισθή αμέσως η κρίσις του Θεού, που θα τιμωρήση την απιστίαν των Ιουδαίων διά καταστροφής της Ιερουσαλήμ.

30 Αληθώς σας λέγω, ότι δεν θα περάση η γενεά αυτή προτού γίνουν όλα αυτά και προτού πραγματοποιηθή και η καταστροφή της Ιερουσαλήμ και όσα περί πολέμων και ψευδομεσσιών και ψευδοπροφητών σας είπον.

31 Ο ουρανός και η γή, που σας φαίνονται τόσον μόνιμα και στερεά, θα περάσουν και θα εκλείψουν, οι λόγοι μου όμως δεν θα περάσουν, αλλά θα επαληθεύσουν επακριβώς.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.