Το Ορθρινό Ευαγγέλιο της Πέμπτης 2 Φεβρουαρίου 2023. Εορτή της Ορθοδοξίας: Η Υπαπαντή του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Κατά Λουκά: Η παρουσίαση του Ιησού στο ναό. Ορθρινό Ευαγγελικό απόσπασμα κατά την ημέρα εορτής της Υπαπαντής του Κυρίου από πρωτότυπο και σε νεοελληνική απόδοση.

Ευαγγελικό απόσπασμα Όρθρου Υπαπαντής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αναγιγνώσκεται προς τιμήν της Υπαπαντής του Κυρίου. Εις το «Θεός Κύριος» το απλυτίκιον τρις. Καθίσματα, αναβαθμοί και τα λοιπά ως εν τω Μηναίω. Καταβασίαι: «Χέρσον αβυσσοτόκον». Μεγαλυνάρια: «Ακατάληπτον εστί» μέχρι του «Κατελθόντ’ εξ ουρανού». Ειρμός: «Θεοτόκε η ελπίς … Εν νόμου σκιά». Δοξολογία μεγάλη και το απολυτίκιο «Χαίρε κεχαριτωμένη».

Μελετήστε το Ευαγγέλιο κάθε μέρα από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online.

Ευαγγέλιο Όρθρου, Κατά Λουκά Β'(2) 25-32
Καὶ ἰδοὺ ἦν ἄνθρωπος ἐν ῾Ιεροσολύμοις ᾧ ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ ᾿Ισραήλ, καὶ Πνεῦμα ἦν ῞Αγιον ἐπ᾿ αὐτόν·
καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ ῾Αγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ ἴδῃ τὸν Χριστὸν Κυρίου.
καὶ ἦλθεν ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν· καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον ᾿Ιησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ,
καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸν εἰς τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ καὶ εὐλόγησε τὸν Θεὸν καὶ εἶπε·
νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ρῆμά σου ἐν εἰρήνῃ,
ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου,
ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.