Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ε/ 33 – 41 – 33 Πάλιν ηκούσατε ότι ερρέθη τοις αρχαίοις, ουκ επιορκήσεις, αποδώσεις δε τω Κυρίω τους όρκους σου.

34 εγώ δε λέγω υμίν μη ομόσαι όλως μήτε εν τω ουρανώ, ότι θρόνος εστίν του Θεού 35 μήτε εν τη γη, ότι υποπόδιόν εστιν των ποδών αυτού μήτε εις Ιεροσόλυμα, ότι πόλις εστίν του μεγάλου βασιλέως

36 μήτε εν τη κεφαλή σου ομόσης, ότι ου δύνασαι μίαν τρίχα λευκήν η μέλαιναν ποιήσαι.

37 έστω δε ο λόγος υμών ναι ναι, ου ου το δε περισσόν τούτων εκ του πονηρού εστιν. 38 Ηκούσατε ότι ερρέθη, Οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος.

39 εγώ δε λέγω υμίν μη αντιστήναι τω πονηρώ αλλ όστις σε ραπίζει εις την δεξιάν σιαγόνα, στρέψον αυτώ και την άλλην

40 και τω θέλοντί σοι κριθήναι και τον χιτώνά σου λαβείν, άφες αυτώ και το ιμάτιον 41 και όστις σε αγγαρεύσει μίλιον εν, ύπαγε μετ αυτού δύο.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ε/ 33 – 41

33 Πάλιν ηκούσατε ότι ελέχθη εις τους παλαιούς προγόνους μας δεν θα αθετήσης τον όρκον σου, αλλ ως χρέος ιερόν, που οφείλεις να εξοφλήσης εις τον Κύριον, θα τηρήσης τας ενόρκους υποσχέσεις και μαρτυρίας σου. 34 Εγώ όμως σας λέγω να μη ορκισθήτε καθόλου ούτε εις τον ουρανόν μη ορκισθήτε, διότι ο ουρανός είναι θρόνος του Θεού

35 ούτε εις την γην μη ορκισθήτε, διότι σαν εις άλλο σκαμνίον ακουμβούν επάνω της οι πόδες του ούτε εις τα Ιεροσόλυμα, διότι δια τον ναόν του Θεού, που είναι εκεί κτισμένος, είναι πόλις του μεγάλου βασιλέως Θεού. 36 Ούτε εις την κεφαλήν σου μη ορκισθής, διότι την εδημιούργησεν ο Θεός, συ δε δεν ημπορείς ούτε μιας τριχός το χρώμα πραγματικώς και κατά βάθος να μεταβάλης, ώστε μίαν μαύρην τρίχα να την κάμης λευκήν, η μίαν λευκήν να την αλλάξης εις μαύρην.

37 ας είναι δε ο λόγος σας ναι, όταν πράγματι είναι ναι και όχι, όταν και πράγματι είναι όχι το επί πλέον δε από αυτά είναι από τον πονηρόν, τον πρώτον επινοητήν και πατέρα του ψεύδους. 38 Ηκούσατε ότι ελέχθη εκείνος που επλήγωσε και ετραυμάτισε κάποιον, πρέπει να δώση μάτι αντί του ματιού που έβλαψε, και δόντι δια το δόντι του πλησίον, που με το κτύπημά του έσπασεν η επέταξεν έξω.

39 Εγώ όμως σας λέγω να μη προβάλετε αντίστασιν εις τον πονηρόν, που χρησιμοποιεί ως όργανόν του εκείνον που σας βλάπτει αλλ όποιος σε ραπίση εις το δεξιόν μέρος της σιαγόνος, στρέψον εις αυτόν και το άλλο μέρος δια να ραπίση και τούτο.

40 και εκείνον που θέλει να κάμη δίκην μαζί σου και να σου πάρη το υποκάμισον, άφησέ του και το επανωφόριόν σου. 41 και με εκείνον, που θέλει να σε αγγαρεύση δια να τον συνοδεύσης επί εν μίλιον, πήγαινε μαζί του δύο μίλια.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.