Μετά χαρᾶς ἀνακοινοῦται ὅτι ὁ Ἐξοχώτατος Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς Michael R. Pompeo προτίθεται, μέ πρωτοβουλίαν του, νά ἐπισκεφθῇ τήν ἕδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τήν Τρίτην, 17ην τ.μ. Νοεμβρίου, πρᾶγμα τό ὁποῖον ἀποτελεῖ χαράν καί τιμήν διά τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι κατά τό παρελθόν καί ἄλλοι Ὑπουργοί Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. ἐπεσκέφθησαν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὅπως οἱ Madeline Albright, John Kerry καί Hillary Clinton.

Αἱ ἐπισκέψεις αὐταί δεικνύουν τήν σπουδαιότητα καί τό κύρος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡς θεσμοῦ μέ ἱστορίαν πολλῶν αἰώνων καί πολύτιμον προσφοράν καί συμβολήν εἰς τόν πανανθρώπινον πολιτισμόν.

Ὁ κ. Ὑπουργός, ἐπισκεπτόμενος τό Φανάριον, ἐπιθυμεῖ νά συζητήσῃ μέ τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον θέματα τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων καί τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, διά τήν ἑδραίωσιν τῆς ὁποίας ἀνά τόν κόσμον ἐνδιαφέρονται, ὡς γνωστόν, ἀνέκαθεν αἱ Η.Π.Α..

Συναφῶς σημειοῦται, ὅτι τόν Φεβρουάριον 2019 ὁ Ἐξοχ. Ὑπουργός κ. Pompeo εἶχε προσκαλέσει τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην εἰς Οὐάσιγκτων διά νά συζητήσουν καί νά ἀνταλλάξουν ἀπόψεις ἐπί παρομοίων θεμάτων ἀπασχολούντων σήμερον τήν ἀνθρωπότητα, ὡς ὁ ρόλος τῶν θρησκειῶν εἰς τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης καί τῆς σταθερότητος εἰς τόν κόσμον, ἀλλ᾿ αἱ ὑποχρεώσεις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τότε δέν ἐπέτρεψαν τήν πραγματοποίησιν τῆς συναντήσεως ἐκείνης ἐν Ἀμερικῇ.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐκφράζει τήν ἱκανοποίησίν του διά τήν ἐπικειμένην ὑψηλήν αὐτήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν ἕδραν αὐτοῦ καί εὐχαριστεῖ τόν κ. Ὑπουργόν διότι ἐνέταξεν αὐτήν μέσα εἰς τό πρόγραμμα τῆς δεκαημέρου περιοδείας του εἰς τήν Εὐρώπην καί τήν Μέσην Ἀνατολήν.

Ἐν Φαναρίῳ, τῇ 15ῃ Νοεμβρίου 2020

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.