Τήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐτέλεσε τά Θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων Φωσταίνης, ὁ Ἱερός Ναός ἀνηγέρθη στή θέση τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος κατεστράφη ὁλοσχερῶς ἀπό τόν μεγάλο σεισμό τῆς 8ης Ἰουνίου 2008.

Ὁ νέος περικαλλής Ἱερός Ναός, ἐπερατώθη μέ τήν ἐργατικότητα καί τόν ἱερό ζῆλο, τοῦ Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας π. Γεωργίου Κλουκινιώτη, τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων καί ὃλων τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ.

Τήν ἀρχιτεκτονική μελέτη, τήν πρόοδο τῶν ἐργασιῶν καί τήν ἐν γένει πορεία τοῦ ἒργου, ἐπέβλεψεν προσωπικῶς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος σέ ἀρίστη συνεργασία μέ τούς ἁρμοδίους τεχνίτες καί τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, κατηύθυνε τήν πορεία τῶν ἐργασιῶν ἀνεγέρσεως.

Στήν τελετή τῶν Θυρανοιξίων καί στόν Ἑσπερινό πού ἐτελέσθη, συμμετεῖχε πλῆθος πιστῶν οἱ ὁποῖοι ἐξέφρασαν τήν χαρά τους καί τήν συγκίνησή τους γιά τήν ἒκβαση τοῦ ἒργου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του, ἐμνήσθη τῆς ἡμέρας καί τῆς ὀδύνης τοῦ μεγάλου σεισμοῦ, περιέγραψε γιά ὃσους τυχόν δέν εἶχαν γνώση τῆς καταστροφῆς, τό πῶς κατέπεσε ὁ παλαιός Ναός καί ἂλλα οἰκήματα στό χωριό καί στήν περιοχή, ὡμίλησε γιά τίς μετά ταῦτα δυσκολίες, τίς προσπάθειες στά Ἁρμόδια Ὑπουργεῖα, ὣστε νά ἐξασφαλισθοῦν οἱ ἀπαραίτητες καί ἐκ τοῦ νόμου προβλεπόμενες χρηματοδοτήσεις γιά τήν συνεργασία μέ τό Τ.Α.Σ. (Ταμεῖο Ἀποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων), γιά τήν μελέτη τοῦ νέου Ναοῦ καί γιά τίς ἀκάματες προσπάθειες τοῦ Ἱερέως, τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων καί ὃλων τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ, ὣστε νά ἀνεγερθῇ ὁ νέος περικαλλής Ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, ὁ ὁποῖος πλέον εἶναι κόσμημα, οὐχί μόνο τῆς Φώσταινας, ἀλλά καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας γενικώτερα.

Ἐκάλεσε ὃλους ὁ Σεβασμιώτατος νά δοξολογήσουν τόν Θεό καί νά εὐχαριστήσουν, διότι κατά τήν ὣρα τοῦ σεισμοῦ, ούδείς ἦτο ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων ἢ ἐντός τῶν ἂλλων Ἱερῶν Ναῶν, οἱ ὁποῖοι (80 στόν ἀριθμό), εἲτε κατεστράφσαν ἐντελῶς, εἲτε ἒπαθαν μεγάλες ἢ μικρότερες ζημιές καί συνέστησε μετάνοια, ὣστε Κύριος ὁ Θεός νά μᾶς ἐλεῇ καί νά μᾶς σώζῃ καί νά μᾶς φυλάττῃ τῆς φοβερᾶς τοῦ σεισμοῦ ἀπειλῆς.

Στό τέλος ὁ Ἱερεύς π. Γεώργιος Κλουκινιώτης, εὐχαρίστησε ὃλους ὃσοι συνέβαλαν στό νά φθάσῃ ὁ Ναός στό πέρας.

Συντόμως θά ὁρισθοῦν τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.