Συναισθήματα μετά ἀπό τίς δύο ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ - Πανοσιολογιώτατε Ἀρχ/τα, ἐκπρόσωπε τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχπου Ἀθηνῶν, Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖτες, σεβαστοί πατέρες, ἐντιμότατοι κ. πρόεδροι, ἀξιότιμοι κ. Δικαστές, ἐλλογιμώτατοι κ. ἐπιστήμονες, κυρίες καί κύριοι, Ἱκεσίαν Παρθένε Θεῷ προσάγαγε, τάς ψυχάς ἡμῶν σῶσαι Θεοχαρίτωτε, καί τῆς τῶν παθῶν ἐνοχῆς ἡμᾶς ῥύσασθαι, καί τῆς τῶν δαιμόνων κακίστης ἐπηρείας. ...Χαῖρε τῆς Ἐκκλησίας σεμνή, ὁ πύργος ὁ ἀσάλευτος, χαῖρε μόνη προστασία τῶν πιστῶν, χαῖρε τοῦ κόσμου δόξα, ὑπερευλογημένη, χαῖρε βροτῶν τό καταφύγιον. ( Ἀπό τό θεοτοκάριο, Πέμπτη ἑσπέρας πλ.β΄)

Ὅποιος τό διαβάζει, λέει ὁ ἅγιος Παΐσιος, πώ πώ τί ἔχει νά δεῖ ἀπό τήν Παναγία…θά τοῦ δώσει μεγάλη παρηγοριά. Καί ὄντως μᾶς τήν ἔδωσε.

Δέσποτα Χριστέ ὁ Θεός, ὕψωσόν μου τόν νοῦν πρός σέ…ἀνάγαγέ με ἀπό τοῦ χάσματος τῆς ἀπωλείας· ὅτι οὐκ ἔχω μετάνοιαν, οὐκ ἔχω κατάνυξιν, οὐκ ἔχω δάκρυον παρακλητικόν…ἐσκότισμαι τόν νοῦν ἐν τοῖς βιωτικοῖς πάθεσι, κατέλιπόν σε, μή ἐγκαταλίπῃς· ἔξελθε εἰς ἀναζήτησίν μου. (Ἀπόσπασμα ἀπό τήν εὐχή τοῦ ἱκετηρίου κανόνα πρός τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό).

Ἔτσι αἰσθάνομαι μετά ἀπό τίς δύο νικητήριες ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ, τίς ὁποῖες τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ὑποχρεοῦται νά ἐφαρμόσει. Ἀπό τή μιά νιώθω τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσω ὅσο μπορῶ μέ ψυχή καί σῶμα τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, ἐπειδή φώτισαν τούς διακαστές , (καί ἐκεῖνοι βεβαίως ἀποδέχθηκαν τήν ἐκ Θεοῦ φώτιση) νά πάρουν τέτοιες εὐλογημένες θεάρεστες ἀποφάσεις. Ἀπό τήν ἄλλη συνειδητοποιῶ ὅλο καί περισσότερο πώς δέν κωφεύει ὁ Θεός , ὅταν γίνεται πνευματικός ἀγώνας· δέν εἶναι μάταιος ὁ ἀγώνας τῆς προσευχῆς καί τῆς ἀγρυπνίας, τῆς νηστείας καί τῶν μετανοιῶν.
Μάννα ἐξ οὐρανοῦ καί σανίδα σωτηρίας θά τίς ὀνόμαζα τίς δύο ἀποφάσεις.

Τή φετινή χρονιά τόν Σεπτέμβριο, εἶναι ἡ κατάλληλη εὐκαιρία νά μοιρασθοῦν νέα ὀρθόδοξα καί μόνο ὀρθόδοξα, βιβλία τῆς Χριστιανικῆς Ἀποκαλύψεως. Ἤ ἔστω προσωρινά, αὐτά πού τόσα χρόνια μοιράζονταν-ἀναφέρομαι στά παλαιότερα προγράμματα τῶν θρησκευτικῶν. Ἄν ξαναμοιρασθοῦν οἱ φάκελλοι, ἐπιβεβλημένη ἡ ἐπιστροφή τους.

Ὄχι ἀπαλλαγή ἀπό τό μάθημα μέ πρόφαση τόν φάκελλο. Δέν θά τούς κάνουμε τή χάρη. Τό Ἐφετεῖο τῶν Χανίων καί πάλι μᾶς ἔχει προστατέψει. Ὀρθόδοξος μαθητής δέν ἀπαλλάσσεται πλέον τοῦ μαθήματος.

Αἰσθάνθηκα ἐπίσης πώς ὑπάρχουν ἀκόμη δόξα τῷ Θεῷ ἄνθρωποι, ἀγωνιζόμενοι μέχρι τέλους τόν καλόν ἀγῶνα, μέ φόβο Θεοῦ, μέ Χριστό καί ψυχή (ἅγιος Κοσμάς ὁ Αἰτωλός) πού βγάζουν τέτοιες ἀποφάσεις.

Αἰσθάνθηκα αὐτό πού λέει ὁ ἅγιος Νεκτάριος, ὅτι τό ἑλληνικό ἔθνος εἶναι ὁ ὀφθαλμός ὅλης τῆς Οἰκουμένης.

Αἰσθάνθηκα πώς παρά τίς ἁμαρτίες μας, ὁ Θεός κραυγαλέα μᾶς δίνει χεῖρα βοηθείας.

Αἰσθάνθηκα πώς ἀκόμη καί ἀνθρωπίνως, εἶμαι πλέον νομικῶς καλυμμένος νά διδάσκω τίς πατροπαράδοτες ὀρθόδοξες διδασκαλίες ἀφοῦ τό Ὑπουργεῖο Παιδείας εἶναι κάτω ἀπό τό ἑλληνικό Σύνταγμα.

Αἰσθάνθηκα τήν ἀνάγκη νά διατυμπανίσω τό μήνυμα σέ ὅλους τούς συναδέλφους θεολόγους ὄχι μόνο νά μή φοβοῦνται νά διδάσκουν πώς ἡ μόνη ἀλήθεια βρίσκεται στήν ὀρθόδοξη πίστη καί διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀλλά καί νά μήν διδάξουν ξανά τά θρησκευτικά τῆς χρονιᾶς πού πέρασε, πού πρότυπό τους ἔχουν τήν παραθρησκευτική συγκρητιστική ὀργάνωση Arigatou, πού ξεκίνησε ἀρχικά ὡς ἰαπωνική νεοβουδιστική ὀργάνωση σύμφωνα μέ τήν ὁποία γίνεται δεκτή κάθε θρησκευτική πίστη ἤ κοσμική ἀθεϊστική ἄποψη. (Περισσότερες πληροφορίες μπορεῖ νά βρεῖ κανείς στό orthros.euἀναζητώντας τήν ἡμερίδα πού διοργανώθηκε στό Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου ἀπό τήν ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ στίς 23 Σεπτεμβρίου 2016 ὅπου μίλησε ἡ κ. Ἑλένη Βασσάλου, θεολόγος, ὑπεύθυνη τοῦ γραφείου ἐπί τῶν αἰρέσεων τῆς ΠΕΘ μέ θέμα ¨Προβληματική τοῦ νέου προγράμματος τῶν θρησκευτικῶν· Μία νεοφανής πρακτική μέσα στήν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας¨).

Ἑπομένως νά ξέρουν οἱ θεολόγοι πώς δέν θά εἶναι παράνομοι, ὅταν θά ἀκολουθοῦν καί θά ἐφαρμόζουν τίς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ, ἀκριβῶς ἐπειδή στήν προκειμένη περίπτωση εἶναι σύμφωνες μέ τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ. Τοῦ Χριστοῦ, τοῦ ὁποίου τίς διδασκαλίες ὑποσχέθηκαν ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων νά διδάσκουν, ὅταν πῆραν τό πτυχίο τῆς θεολογίας καί ὄχι τῆς ἀθεΐας, θρησκειολογίας ἤ φιλοσοφικῆς ἀναζητήσεως.

Αἱσθάνθηκα πώς εἶμαι καλυμμένος καί ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀφοῦ ἐπισήμως ποτέ δέν συμφώνησε μέ τά νέα ἐπικίνδυνα καί ἀπαράδεκτα προγράμματα τῶν θρησκευτικῶν.

Νά τελειώσω, λέγοντας πώς σέ τέτοιες νίκες εἴθισται νά παραιτεῖται ὁ Ὑπουργός Παιδείας καί νά ἀναλαμβάνει κάποιος ἄλλος πού νά σέβεται τά δικαιώματα, αὐτά τά δικαιώματα πού ταυτίζονται μέ τά δικαιώματα πού μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγία Τριάδα, μέ τήν ἐπίκληση τῆς ὁποίας ξεκινᾶ τό Σύνταγμα τῆς Ἐλλάδος.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.