Πρός τούς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καί τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Ἡ μεγάλη ἐτήσια χαρά τῆς Ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστεώς μας, γιά τήν μεγίστη ἑορτή τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως ἔρχεται καί τούτη τήν χρονιά, σέ ἡμέρες γεμάτες ἀνησυχία, ἀγωνία, φόβο καί ἀνασφάλεια, ὄχι μόνο γιά ἐμᾶς τούς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους Χριστιανούς καί τήν Πατρίδα μας, ἀλλά καί γιά ὅλη τήν παγκόσμια κοινότητα. Ἡ ἐπιζήμια καί δυσάρεστη ψυχολογία, πού ἐκπορεύεται ἀπό τήν βίωση πρωτόγνωρων καταστάσεων καί έξαιτίας τῆς ὑγειονομικῆς κρίσεως τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀλλά καί ἀπό μία ἀλληλουχία γεγονότων σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο κυριεύει τήν ψυχή μας καί δέν μᾶς ἐπιτρέπει νά ἀπευθυνθοῦμε σέ ἐσᾶς μέ συναισθήματα λυρισμοῦ καί ἀσυγκράτητης ἔκδηλης χαρᾶς γιά τό παμμέγιστο λυτρωτικό γεγονός τῆς Θείας Ἐνανθρωπίσεως.

Ἕνας μολυβένιος διεθνής οὐρανός σκιάζει καταθλιπτικά τόν σύγχρονο κόσμο προκαλώντας αἰσθήματα ἀνασφάλειας, ψυχολογία ἀστάθειας, ἐναγώνια ἐρωτήματα γιά τά δικαιώματα τῶν ἀνθρώπων καί τοῦ σεβασμοῦ παγκοσμίως ἀναγνωρισμένων ἀρχῶν καί ἀξιῶν τῆς ζωῆς.

Πῶς μπορεῖ ὁ Χριστιανός ἄνθρωπος νά σταθεῖ ὄρθιος καί εἰρηνικά ἀγωνιζόμενος περνώντας ἄθικτος καί ἀκέραιος ἀπό ὅλες αὐτές τίς συμπληγάδες τῶν δοκιμασιῶν;
Παρά ταῦτα, ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καλούμαστε νά βηματίσουμε πρός τήν λυτρωτική Βηθλεέμ ἀκούγοντας τό φιλάνθρωπο προσκλητήριο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι, κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ. ια’ 28).

Ἡ μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, ἐρχομένη κάθε χρόνο στήν καρδιά τοῦ χειμώνα, φέρνει στίς ψυχές μας τήν χαρούμενη ἄνοιξη, μέ τήν Γέννηση ἑνός Βρέφους, τοῦ Ὁποίου ἡ ἀνάσα, εἶναι τό προανάκρουσμα γιά τήν ἀναλαμπή τῆς χαρᾶς καί τῆς ἐλπίδος μέσα μας. Κουρασμένος ὁ κόσμος τότε ἀπό τήν ἁμαρτία καί τήν ἄγνοια τοῦ Θεοῦ ἀνέμενε τήν ἐκπλήρωση τῆς προφητείας «Ἰδού ἡ παρθένος ἐν γαστρί ἕξει καί τέξεται υἱόν, καί καλέσουσι τό ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστί μεθερμηνευόμενον μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός» (Ματθ. α’ 23).
Ἡ στιγμή ἐπέστη, ἀλλά στήν ἀφιλόξενη Βηθλεέμ «οὐκ ἦν τόπος ἐν τῷ καταλύματι».

Ἡ Παρθένος Μαρία «ἔτεκε τό υἱόν αὐτῆς τόν πρωτότοκον, καί ἐσπαργάνωσεν αὐτόν καί ἀνέκλινεν αὐτόν ἐν τῇ φάτνῃ» (Λουκ. Β’ 7). Ἡ ταπείνωση καί ἡ πτωχεία ἦσαν τά πρῶτα γνωρίσματα τοῦ γεννηθέντος Ἐμμανουήλ, πού θά τόν συνώδευαν σέ ὅλη τήν πορεία τῆς ζωῆς Του ἐπί γῆς. Ὁ Ἰωσήφ καί ἡ Μαρία, ὑπηρέτες στήν ἐκπλήρωση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου, ἔμεναν ἄφωνοι καί ἐκστατικοί. Ἀλλ’ ὁ οὐράνιος Πατήρ ἐκίνησε τόν Οὐρανόν. Ὁ πρῶτος ἄγγελος Κυρίου «ἐπέστη» στούς ἀγαθούς ποιμένες καί «δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς» (Λουκ. β’ 9).

Εἶναι τό πρῶτο σωτήριο ἄκουσμα τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Οὐρανοῦ πρός τόν κόσμον τῆς Γῆς. «Ἰδού εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντί τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, Ὅς ἐστί Χριστός Κύριος» (Λουκ. β’ 10-11). Ὁ Θεός ἀποκαλύπτεται στόν ἄνθρωπο, ἀλλά συγχρόνως ἀποκαλύπτει τόν ἄνθρωπο στόν ἑαυτό του. Ἔτσι, λοιπόν ὁ ἀδύνατος ἄνθρωπος γίνεται κοινωνός Θείας φύσεως, ὅπως διδάσκει ὁ ἀπόστολος Πέτρος καί μέ τήν Θεία Ἐνανθρώπιση ἐπιτυγχάνεται ἡ ἀποκατάσταση τῆς κοινωνίας τοῦ πεσόντος ἀνθρώπου καί τοῦ ἁγίου Θεοῦ. Ὁ σαρκωθείς Κύριος, ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς,
ἔγινε ὁ νέος Ἀδάμ, ὁ «καινός ἄνθρωπος», ἡ ὑπαρξιακή κεφαλή ὅλης τῆς λυτρωμένης ἀνθρωπότητος, ὅλων ἐκείνων πού πίστευσαν στόν Χριστό καί ἔθεσαν τήν ζωή τους στόν δρόμο τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ Γέννηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ εἶναι ἕνα καινούργιο ξεκίνημα, μία νέα ἀφετηρία, μία ἄριστη εὐκαιρία ἀνανεώσεως καί πνευματικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ.

Ἀδελφοί μου,
Ἐλᾶτε νά ζήσουμε τοῦτα τά Χριστούγεννα, παρά τίς ὅποιες δυσκολίες, ἀντιξοότητες καί ἰδιαιτερότητες τῶν καιρῶν, ὡς ἀληθινοί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία εἶναι ἡ μεγάλη μητέρα καί τροφός μας καί καλούμαστε μέσα σ’ αὐτήν νά λάβουμε τήν Θεία Χάρη τοῦ Ἐνανθρωπίσαντος Κυρίου, νά αἰσθανθοῦμε τήν εἰρήνη Του, νά στολιστοῦμε μέ τήν ταπείνωσή Του καί νά βιώσουμε ἀναφαίρετη χαρά.

Ἀναγεννημένοι ἀπό τήν Γέννηση τοῦ Κυρίου μας, φωτισμένοι ἀπό τό ὁλόλαμπρο ἄστρο ἐκείνης τῆς ἅγιας μυστικῆς νύχτας νά συνεχίσουμε τό ὁδοιπορικό τῆς ζωῆς μας ὡς ἄξιοι συνεχιστές τῆς πορείας τῶν Ἁ γίων τῆς
πίστεώς μας καί τῶν προγονικῶν πατέρων μας.

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἑδραῖοι καί ἀμετακίνητοι πάνω στόν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς ἱερᾶς Παραδόσεως ἄς προσέλθουμε καί τοῦτα τά Χριστούγεννα εὐλαβεῖς καί συνειδητοί προσκυνητές τοῦ Σαρκωθέντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ στή φάτνη τῆς Βηθλεέμ, βιώνοντας καί διακηρύσσοντας τόν ὕμνο τῆς Ἐκκλησίας μας «Τά σύμπαντα σήμερον χαρᾶς πληροῦνται, Χριστός ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου». Ἀμήν.

Καλά Χριστούγεννα, ἀδελφοί.
Χρόνια πολλά καί εἰρηνικά,
Καί ὁ Καινούργιος Χρόνος 2022 νά εἶναι Εὐλογημένος.
Εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.