Τήν Κυριακήν, 14ην / 27ην Αὐγούστου 2017, ἐψάλη ἡ ἀκολουθία τῶν Ἐγκωμίων τῆς Θεοτόκου εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν Γεθσημανῇ, ἐν ᾧ καί τό Θεομητορικόν Μνῆμα. Ἡ ἀκολουθία αὕτη περιέχεται εἰς τήν τυπικήν διάταξιν τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας, ἀκολουθεῖται δέ κατά τούς τελευταίους χρόνους καί ὑπό τινων ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Αὕτη περιλαμβάνει ὕμνους εἰς τήν Θεοτόκον, κυρίως διά τήν Κοίμησιν καί τήν εἰς οὐρανούς μετάστασιν αὐτῆς ψυχῇ καί σώματι ὑπό τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ αὐτῆς Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τήν ἐκ δεξιῶν Αὐτοῦ παράστασιν αὐτῆς, ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημένης καί πεποικιλμένης, προσαγούσης ἱκεσίας ὑπέρ ἡμῶν, προφθανούσης ἐν ἀνάγκαις, θλίψεσι καί περιστάσεσι.

Διά τήν ἀκολουθίαν ταύτην ἐξῆλθεν ἡ Ἁγιοταφιτική συνοδεία ἀπό τοῦ Πατριαρχείου ὑπό τόν ἡγούμενον αὐτῆς Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον καί διέβη τήν ὁδόν τοῦ Μαρτυρίου, διερχομένη πρό τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, Πραιτωρίου, Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης καί ἁγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου.

Ἡ ἀκολουθία ἤρχισε μετά τήν ἐπίσημον ὑποδοχήν εἰς τήν αὐλήν τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος καί τήν εἴσοδον ἐν αὐτῷ καί ἐψάλη εἰς τό μέσον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, εἰς τόν ὁποῖον ἐκ τοῦ χώρου τῆς Πλατυτέρας μετηνέχθη ὁ Ἐπιτάφιος τῆς Θεοτόκου, εἰς τρεῖς Στάσεις:

Α΄ «Ἡ Ἁγνή ἐν τάφῳ κατετέθης βαβαί…»

Β΄ «Ἄξιόν ἐστιν μακαρίζειν σέ τήν Θεοτόκον…»

Γ’ «Αἱ γενεαί πᾶσαι ὕμνον τῇ ταφῇ σου προσάγουσι Παρθένε»,

προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συνιερουργούντων Αὐτῷ Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου καί τῶν παρεπιδημούντων ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν κ. Θεολόγου, κηρύξαντος τόν θεῖον λόγον ἑλληνιστί, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐρυθρῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κ. Κυρίλλου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου ἑλληνιστί, ἀραβιστί, ρωσιστί καί ρουμανιστί, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί μετέχοντος πυκνοῦ εὐλαβοῦς Ὀρθοδόξου λαοῦ ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας, Ρουμανίας, Ἰσραήλ καί Κύπρου ψαλλόντων καί παρακολουθοῦντων ἐν κατανύξει, καί ἐυλαβείᾳ πολλῇ.

Ἅμα τῇ λήξει τῶν τριῶν Στάσεων ἐψάλησαν τά Εὐλογητάρια, οἱ Αἶνοι, ἡ Δοξολογία καί ἐγένετο ἡ ἄνοδος τοῦ Ἐπιταφίου μετά τῆς εἰκόνος τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐπ’ αὐτοῦ ἕως τῆς θύρας τοῦ Ναοῦ, ἔνθα ἀνεπέμφθη Δέησις ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου.

Μετά τοῦτο ἐτοποθετήθη ὁ Ἐπιτάφιος εἰς τόν χῶρον τῆς Πλατυτέρας διά συνέχισιν τῆς προσκυνήσεως ὑπό τῶν πιστῶν.

Μετά τήν ἀκολουθίαν ὁ ἡγούμενος Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος παρέθεσεν εἰς τό ἡγουμενεῖον κέρασμα ψυχροῦ ὕδατος, ὀπωρῶν καί γλυκισμάτων πρός ἀναψυχήν.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.