Η καθ’ ημάς Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Χάλκης εόρτασε πανηγυρικά και φέτος την Ιερά μνήμη του ανιδρυτού αυτής εν αγίοις πατρός ημών και ισαποστόλου Φωτίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Ομολογητού.

Στην Θεία Λειτουργία που τελέστηκε την Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου, στο περικαλλές και ιστορικό Καθολικό της Ι. Μονής, χοροστάτησε η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος και εκκλησιάστηκαν οι Αρχιερείς Γέρων Δέρκων Απόστολος, Πρόεδρος της Εφορείας της Ι. Μονής, μαζί με τα μέλη αυτής, Τρανουπόλεως Γερμανό, Μύρων Χρυσόστομο και Σηλυβρίας Μάξιμο, ο Γέρων Πριγκηποννήσων Δημήτριος, ο Μυριοφύτου και Περιστάσεως Ειρηναίος, ο Αυστραλίας Μακάριος, μαζί με τους βοηθούς του Επισκόπους, Μελόης Αιμιλιανό και Κυανέων Ελπίδιο, ο Επίτροπος του Παναγίου Τάφου στην Πόλη, Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος κ. Νεκτάριος, κληρικοί και Μοναχοί, καθώς και πιστοί από την Πόλη, τα Πριγκηπόννησα αλλά και από το εξωτερικό, καθώς και μαθητές σχολείου από τα Γρεβενά.
Κατά την Θεία Λειτουργία, την οποία λάμπρυναν οι Πατριαρχικοί Χοροί, τέθηκε σε προσκύνηση από τους πιστούς απότμημα Ι. λειψάνου του εορταζομένου Αγίου.

Μετά την απόλυση, ο Παναγιώτατος έψαλε Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αειμνήστου Σχολάρχου Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως κυρού Μαξίμου.
Επακολούθησε δεξίωση στην Αίθουσα Τελετών, όπου ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ερυθρών κ. Κύριλλος, Ηγούμενος της πανηγυριζούσης Ι. ημών Μονής, καλωσόρισε τον Παναγιώτατο και τους υψηλούς επισκέπτες και εκλεκτούς συμπανηγυριστές, και με βαθειά συγκίνηση αναφέρθηκε στη σημαντική προσφορά της “σιωπηλής”, σήμερα, Ιεράς Θεολογικής Σχολής. “Αιώνες κατέστη εκπαιδευτήριο, διδασκαλείον αρετών, όχι αρετής, αρετών, και φυλακτήριον αυτών. Εδίδαξε την αρετήν της αληθείας, της εντιμότητος, της ταπεινώσεως, της απλότητος, της πατερικής ανυποκρίτου ευλαβείας, της ακριβούς ορθοδόξου πίστεως, την υπακοήν εις την Εκκλησίαν, την αγάπην εις την γνώσιν, την δικαιοσύνην, την ελευθερίαν, τον σεβασμόν εις τον πλησίον και την αποδοχήν της ετερότητός του, την έντιμον συνύπαρξιν μετά του άλλου, την θυσιαστικήν και αγαπητικήν διακονίαν. Φυτώριον όντως όλων των αρετών, εκαλλιέργησε και έδωσεν εις την Ορθοδοξίαν καρπούς ευκλεείς”.
Ο Ηγούμενος της Μονής μας σημείωσε ότι μία αρετή, αυτή της σιωπής, δεν είναι πουθενά αλλού “τόσο εύλαλος, εύηχος, διατρανωτική όσον εδώ εις την Ιεράν ταύτην Σχολήν, την από ετών κλειστήν, σιωπώσαν αλλά παντί τω κόσμω κηρύττουσαν και διδάσκουσαν την υπομονήν, την καρτερίαν, αλλά και την μετά βεβαιότητος προσδοκίαν εις τας θλίψεις, την αδικίαν, τους πειρασμούς. Και επειδή λοιπόν κατά τον εορτάζοντα την σήμερον προστάτην ημών Ιερόν Φώτιον, η αρετή και θανάτου ακόμη περιγίνεται, μετά βεβαιότητος πιστεύουμε, Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, ότι έστι καιρός, και ου μακράν, ότε υμείς ο Πατριάρχης του Γένους θα δράξετε τον ιστορικόν κώδωνα και θα σημάνετε την λειτουργίαν και πάλιν της σιωπώσης εν προσευχή ημετέρας τροφού Σχολής”.
Τέλος, ο Θεοφιλέστατος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τον διορισμό του ως Ηγουμένου της Μονής, πριν από μερικούς μήνες και μετά την προαγωγή του προκατόχου του, Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εξέφρασε προς την Εφορεία της Μονής και προς τον Άρχοντα του Θρόνου Αθανάσιο Μαρτίνο, για την απόφασή του να αναλάβει τη δαπάνη της ανακαίνισης των εγκαταστάσεων της Ι. Θεολογικής Σχολής.
Κατά την αντιφώνησή του ο Παναγιώτατος, διετράνωσε την ελπίδα και την ευχή να επαναλειτουργήσει σύντομα η επί 49 έτη αδίκως κλειστή Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, προκειμένου το Οικουμενικό Πατριαρχείο να αποκτήσει και πάλι τον θεολογικό του βραχίονα.
Στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανάφερε, μεταξύ άλλων: “Η τροφός Σχολή, κατά τα 127 έτη λειτουργίας της, εχαρίσατο εις την Αγίαν του Χριστού Μεγάλην Εκκλησίαν και εις την οικουμενικήν Ορθοδοξίαν υπερεννεακοσσίους αποφοίτους. Παρελαύνουν ενώπιον ημών την στιγμήν αυτήν αι γλυκείαι μορφαί των Χαλκιτών, των διδασκάλων και συμμαθητών μας, των προ ημών και των μεθ᾿ ημάς ομογαλάκτων, των ευόρκως διακονησάντων το θυσιαστήριον, την εκκλησιαστικήν ζωήν και την θύραθεν παιδείαν, των τε μακαρία τη λήξει γενομένων και των λοιπών, των διακονούντων την Εκκλησίαν άχρι της σήμερον. Μας συνδέουν αι κοιναί εμπειρίαι και η θεολογική παρακαταθήκη της Χάλκης, κοινά βιώματα, κοιναί αξίαι, κοινά οράματα. Ουδείς εν τη Τροφώ Σχολή εδίδαξε και μετέδωκεν εις ημάς τους σπουδαστάς άγονον εσωστρέφειαν ή αδιαφορίαν διά τον κόσμον και τον πολιτισμόν. Προητοιμαζόμεθα εδώ διά μαρτυρίαν και διακονίαν εν τω κόσμω, χωρίς δυισμούς και δισταγμούς, με απόλυτον εμπιστοσύνην εις την πρόνοιαν του Θεού και με ακλόνητον πεποίθησιν περί της ιερότητος της αποστολής μας. Μονή και Σχολή ήσαν εις την ζωήν και εις την συνείδησίν μας εν και το αυτό, ενεσάρκωσαν την αυτήν αλήθειαν της ελευθερίας, «η Χριστός ημάς ηλευθέρωσεν» (Γαλ. ε᾿, 1)”.
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του επεσήμανε: “Διανύομεν το 49ον έτος από της, άνωθεν αδίκω επιβολή, διακοπής της λειτουργίας της Σχολής μας. Ο μακαριστός άμεσος προκάτοχος ημών Πατριάρχης Δημήτριος και η ημετέρα Μετριότης, μετ᾿ επιμονής ηγωνίσθημεν διά την επαναλειτουργίαν της Χαλκίτιδος Σχολής. Αι προσπάθειαι συνεχίζονται και εντείνονται. Έχομεν εμπιστοσύνην εις τον πανοικτίρμονα Κύριον, και είμεθα βέβαιοι ότι η ποθεινή ημέρα θα έλθη και θα ηχήση ο κώδων της Σχολής, καλών τους νέους φερέλπιδας ιεροσπουδαστάς εις τα θρανία και τους καθηγητάς εις την έδραν, διά να συνεχισθή η ευλογημένη παράδοσις της καλλιεργείας μιάς θεολογίας πιστής εις την ορθόδοξον παράδοσιν και ανοικτής προς τον άνθρωπον και τον πολιτισμόν. Τότε θα αποκτήση ο Οικουμενικός Θρόνος και πάλιν τον θεολογικόν του βραχίονα, τον ισχυρόν και δημιουργικόν. Τότε θα τροφοδοτήται η Μεγάλη Εκκλησία με ικανά στελέχη, σάρκα εκ της σαρκός της, κληρικούς και μύστας της θεολογικής επιστήμης, οι οποίοι θα αίρουν εις τους στιβαρούς ώμους τους τον σταυρόν και τας πολυσχιδείς ευθύνας της Μητρός Εκκλησίας, εκφρασταί του πνεύματος της Χάλκης που είναι αυτό τούτο το πνεύμα και το ήθος του Φαναρίου”.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο Τρισάγιο που τέλεσε, μετά τη Θεία Λειτουργία, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του τελευταίου Σχολάρχου της Ι. Θεολογικής Σχολής, μακαριστού Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως κυρού Μαξίμου, τα οστά του οποίου μεταφέρθηκαν από την Αθήνα, όπου αρχικώς είχε ενταφιαστεί, για να ταφούν αύριο, Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου, στο Κοιμητήριο Βαλουκλή, πλησίον των άλλων αρχιερέων του Θρόνου.
“Ο Σχολάρχης μας υπήρξε φύλαξ της Σχολής μέχρι τέλους και απήλθεν εις τα άνω, με την βεβαίαν ελπίδα ότι η γεραρά Τροφός θα ανοίξη και πάλιν τας πύλας της και θα συνεχίση την αγίαν αποστολήν της. Είμεθα βέβαιοι ότι η ψυχή του συναγάλλεται, ομού με τας ψυχάς των μακαριστών λοιπών Σχολαρχών, των καθηγητών και μαθητών της Σχολής ενώπιον του καθοριστικού γεγονότος ότι εκτυλίσσεται ήδη, εις το επίπεδον αποκτήσεως της σχετικής αδείας, η διαδικασία ανοικοδομήσεως και αναβαθμίσεως του κτηριακού συγκροτήματος Μονής και Σχολής”.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και στα έργα που πρόκειται να ξεκινήσουν για την εκ βάθρων ανακαίνιση της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. “Δοξολογούμεν τον αγαδοθότην Θεόν, διότι εχαρίσατο εις την Εκκλησίαν Του τον φιλογενή Εντιμολογιώτατον Άρχοντα Έξαρχον του Οικουμενικού Θρόνου και Πολιτικόν Διοικητήν του Αγίου Όρους κύριον Αθανάσιον Μαρτίνον, ο οποίος ανέλαβε γενναιοφρόνως την σχετικήν μεγάλην δαπάνην. … το όνομά του θα ευρίσκεται εγχαραγμένον εις τους αιώνας, … εις το Συνοδικόν της Σχολής. Εκφράζομεν προς τον Εντιμολογιώτατον κύριον Μαρτίνον και την ομόζυγόν του κ. Μαρίναν τας ευχαριστίας και τον έπαινον της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως. Ο Θεός της αγάπης να χαρίζη εις τον Μέγαν Ευεργέτην της Σχολής και εις τους οικείους του πάσαν άνωθεν ευλογίαν. Χαιρόμεθα, άγιε Ηγούμενε, διά το γεγονός ότι ήδη εις την αρχήν της θητείας σας ξεκινά και η ανακαίνισις των κτηρίων εδώ εις τον Λόφον της Ελπίδος. Ευχόμεθα δαψιλή καρποφορίαν των προσπαθειών σας, πρόοδον και ταχείαν ολοκλήρωσιν του όλου εγχειρήματος, το οποίον προφανέστατα ενισχύει μεγάλως και τον αγώνα επαναλειτουργίας της Τροφού Σχολής”.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Παναγιώτατος εξέφρασε την ευαρέσκειά του προς την Εφορεία της Μόνης και προς τον Ηγούμενό της, Επίσκοπο Ερυθρών, για το έργο που επιτελούν, μαζί με τους συνεργάτες τους, και καλωσόρισε όλους όσοι ανέβηκαν τον Λόφο της Ελπίδος, ιδιαιτέρως δε τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας με την συνοδεία του, προκειμένου να συμμετάσχουν στην πανήγυρη της Μονής της Αγίας Τριάδος.
Το μεσημέρι παρετέθη εόρτια Τράπεζα ευλογηθείσα από τον Πατριάρχη, στην οποία παρακάθησαν άπαντες οι εκλεκτοί επισκέπτες και συνεορταστές.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΎΠΟΥ
ΑΠΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΜΕΧΡΙ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Με την ευκαιρία της εορταστικής αναφοράς μας στην σημερινή πανήγυρη της Μονής μας επί τη μνήμη του Αγίου Φωτίου, κρίνουμε εύλογο να ανταποκριθούμε στα κελεύσματα των φίλων της Πατριαρχικής Μονής και Σχολής μας της Αγίας Τριάδος Χάλκης, για να τους ενημερώσουμε, κάνοντας έναν μικρό απολογισμό, για όσα κατ’ άνθρωπον έγιναν σ’ αυτήν, με τη βοήθεια του Θεού, την σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου, και τις ευχές του Οικουμενικού Πατριάρχου μας, από την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Ηγουμένου της Ιεράς ημών Μονής.
Στις 9 Ιουνίου ε.έ., πραγματοποιήθηκε από τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη μας κ.κ. Βαρθολομαίο, «εν πληθούση εκκλησία», η ενθρόνιση του νέου Καθηγουμένου της Μονής, Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ερυθρών κ. Κυρίλλου.
Έχοντας καινούργια πλέον δεδομένα και με απόλυτο σεβασμό σε όσα οι προκάτοχοι του είχαν πραγματοποιήσει και σε όσα ο Παναγιώτατος έχει προγραμματίσει, ο Θεοφιλέστατος Καθηγούμενος προσπαθεί έκτοτε να διακονήσει την περικλυτή Ιερά Μονή και Σχολή της Χάλκης.
Στο διάστημα των λίγων αυτών μηνών, ο Παναγιώτατος, είτε μόνος, είτε με συνοδεία υψηλών επισκεπτών και άλλοτε με τους Σεβασμιωτάτους Συνοδικούς Αρχιερείς, επισκέφθηκε επανειλημμένως την Ιερά Μονή και Σχολή μας, πραγματοποιώντας μεταξύ άλλων τις εργασίες της περί Αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Αυγούστου στο Συνοδικό της Μονής. Χοροστάτησε επίσης σε Ιερές ακολουθίες, τόσο στο Καθολικό της Μονής, όσον και στα ναΰδρια των δύο σκητών της Μονής μας, σε αυτό του Αγίου Σπυρίδωνος (του Αρσενίου) και σε αυτό του Χριστού (του Μακαρίου).
Επισκέφθηκαν επίσης την Ιερά Μονή μας ο Αρχιεπίσκοπος Ελσινκίου και πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων, ο οποίος προΐσταται της Ορθοδόξου Αυτονόμου Εκκλησίας της Φιλλανδίας, μετά του Λουθηρανού Αρχιεπισκόπου Φιλλανδίας κ. Tapio Luoma, ως επίσης και αρκετοί μητροπολίτες τόσον του Οικουμενικού Θρόνου όσον και ετέρων Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, μεταξύ αυτών ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος, Μητροπολίτες εκ Κρήτης, οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Φιλίππων κ. Στέφανος, Δράμας κ. Παύλος, Τρίκκης κ. Χρυσόστομος, ο επίτροπος του Παναγίου Τάφου εν τη Πόλει Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος κ. Νεκτάριος, οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Αμορίου κ. Νικηφόρος, ηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής Βλατάδων στη Θεσσαλονίκη, Αρίστης κ. Βασίλειος, Απολλωνιάδος κ. Σεραφείμ, ο Ρωμαιοκαθολικός Καρδινάλιος της Λυώνος Philippe Barbarin και αρκετοί άλλοι.
Την Μονή επισκέφθηκε ακόμη πλήθος πρέσβεων και προξένων, κρατικών αξιωματούχων, καθηγητών πανεπιστημίου, καθώς και ο άρτι διορισθείς Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους κ. Αθ. Μαρτίνος, Άρχων Έξαρχος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, μετά της εριτίμου συζύγου αυτού Μαρίνας και συνεργατών του.
Υποδεχθήκαμε ομίλους προσκυνητών και επισκεπτών από την Ελλάδα, την Ευρώπη, την Αμερική, την Αυστραλία, αλλά και από την Κίνα και την Κορέα, καθώς επίσης και πολλούς εντοπίους. Επίσκεψη πραγματοποιήθηκε και από την Παιδόπολη της Πρώτης αλλά και από τους μόνιμους κατοίκους του νησιού, στους οποίους μάλιστα για την παρέλευση του καλοκαιριού παραθέσαμε δείπνο στο τέλος Αυγούστου στην τράπεζα της Μονής. Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης, έγινε και φέτος το προσκύνημα των αποφοίτων της Σχολής, κατά την περίοδο του Πεντηκοσταρίου και μάλιστα κατά την Κυριακή της Αγίας Πεντηκοστής, κατά την οποία πανηγυρίζει το Καθολικό της Μονής. Για μια ακόμη φορά, πραγματοποιήθηκε η γιορτή των σπόρων, σε συνεργασία με τον ανάλογο φορέα «Πελίτι». Με τη συμμετοχή πλήθους εντοπίων ανθρώπων και την παρουσία των αρχών των Νησιών, έγιναν συναυλία και μουσική βραδιά διοργανωμένη από κοινού με το «Ayangil Atölyesı Fasil Meşk Grubu» με ντόπιους ερμηνευτές, συναυλία παραδοσιακής μουσικής, καθώς και η παρουσίαση του βιβλίου «Μια ανάγνωση των απομνημονευμάτων του στρατηγού Μακρυγιάννη με ιατρική ματιά» της Ελλογ. κ. Δέσποινας Ντίνα.
Ιδιαίτερα επιτυχημένη ήταν και η έκθεση που αφορούσε τον θαλάσσιο πλούτο των Πριγκηπονήσων και την καταστροφή του από την ακόρεστη βιομηχανική δραστηριότητα. Η έκθεση προσείλκυσε εκατοντάδες επισκεπτών, κυρίως εντοπίους, γεγονός το οποίο συνέβαλε στη γνωριμία τους με την Ιερά Μονή και τη Θεολογική Σχολή αλλά και στην αναγνώριση εκ μέρους της τοπικής κοινωνίας της σπουδαιότητος της Σχολής και κατά συνέπεια τη σημασία της επαναλειτουργίας της. Στην πάγια αυτή θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και στο διαρκές αίτημα προς Θεόν και ανθρώπους, προσωπικώς του Οικουμενικού Πατριάρχου μας, αναφέρθηκε κατά τον χαιρετισμό του, στην εναρκτήρια εκδήλωση της έκθεσης ο Θεοφιλέστατος Καθηγούμενος, τονίζοντας την προσφορά της Σχολής στην τοπική κοινωνία παρ’ όλον που παραμένει αδίκως κλειστή, επισημαίνοντας τις ευρύτερες προοπτικές προς αυτήν την κατεύθυνση, όταν, θεία ευδοκία, επαναλειτουργήσει η Ιερά Θεολογική Σχολή μας. Παρευρέθησαν ο πρέσβης της Ευρώπης στην Άγκυρα, ο Δήμαρχος των Νήσων κ. Erdem Gül και διάφοροι εκπρόσωποι φορέων των Νήσων και της Πόλεως.
Στην Σχολή έλαβαν επίσης χώρα συνέδρια, συμπόσια και διαλέξεις με τη συμμετοχή Κορεατών και Κινέζων επιστημόνων. Φορείς της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, του προγράμματος «Βυζαντινή Θεσσαλονίκη», του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, από κοινού με εντοπίους παράγοντες, συνδιοργάνωσαν ημερίδα για τις εμπορικές σχέσεις της Θεσσαλονίκης με την Κωνσταντινούπολη, παρουσία μάλιστα και εκπροσώπου των δημοτικών αρχών ενταύθα. Στον εναρκτήριο και καταληκτήριο χαιρετισμό που απηύθυνε προς τους συνέδρους, ο Θεοφιλέστατος Καθηγούμενος μετέφερε τις ευλογίες του Οικουμενικού Πατριάρχου μας, αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς που συνδέουν την Πόλη με την Θεσσαλονίκη, αλλά και στην ιστορική Θεολογική Σχολή, η οποία, καίτοι κλειστή, γίνεται σημείο συνάντησης των δύο χωρών για τις εμπορικές και οικονομικές τους σχέσεις και τόνισε τις μεγάλες δυνατότητες αναπτύξεως τέτοιου είδους δράσεων άμα τη επαναλειτουργία της Σχολής.
Κατά τους θερινούς μήνες, πανηγύρισαν επίσης οι δύο Σκήτες, της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και του Αγίου Σπυρίδωνος, μέσα σε εορταστική ατμόσφαιρα, με τη συμμετοχή πολλών πιστών από την Χάλκη, την Πόλη, την Ελλάδα και άλλες χώρες. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου μάλιστα, τελείτο η Θεία Λειτουργία κάθε εβδομάδα στην Σκήτη του Αγίου Σπυρίδωνος, όπου εκκλησιάζονταν αρκετοί Ῥωμηοί και άλλοι Ορθόδοξοι από το νησί, την Κωνσταντινούπολη αλλά και προσκυνητές από την Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Ιδιαίτερη θέση, μεταξύ των συνεδρίων που πραγματοποιήθηκαν στη Σχολή, κατέχει το διοργανωθέν από τη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ με θέμα «Το πρόβλημα του εθνοφυλετισμού στην Ορθόδοξη Εκκλησία: Από το βουλγαρικό σχίσμα μέχρι σήμερα», που διατελούσε υπό την αιγίδα της Α.Θ.Π., του Οικουμενικού Πατριάρχου μας κ.κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος παρακολούθησε την πρώτη ημέρα των εργασιών του, απηύθυνε βαρυσήμαντο χαιρετισμό και κήρυξε την έναρξη του συνεδρίου. Ακούστηκαν εμπεριστατωμένες και ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από τους ομιλητές, για το πολύπλοκο αυτό και επίκαιρο πρόβλημα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Χάλκη, ο Παναγιώτατος παρακάθησε και ευλόγησε την μοναστηριακή τράπεζα, μετέσχε στις Ιερές ακολουθίες, συνομίλησε με τους εισηγητές, τους λοιπούς συνέδρους, τους φοιτητές Erasmus και τους εργαζομένους στη Σχολή.
Εκ παραλλήλου δε με την πλούσια λειτουργική ζωή της Μονής που περιλαμβάνει καθημερινές ακολουθίες, καθ’ όλην την διάρκεια αυτών των μηνών συνεχίστηκε το πρόγραμμα Erasmus στη Σχολή, με το οποίο φοιτητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων και εκκλησιαστικών ακαδημιών εργάζονται στη βιβλιοθήκη της Σχολής. Υπό την άγρυπνη καθοδήγηση και την πατρική φροντίδα του Θεοφιλεστάτου Ηγουμένου, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, επετεύχθη σημαντική πρόοδος των εργασιών στη βιβλιοθήκη της Σχολής. Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ψηφιοποίησης, καταλογογράφησης και ταξινόμησης του πλούσιου αρχείου των εφημερίδων και των περιοδικών της βιβλιοθήκης της Σχολής, με τα παλαιότερα εξ αυτών να ανάγονται στον 18ο αιώνα.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής με πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδος και του εξωτερικού, μας επισκέφθηκε ακόμη, εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ο Καθηγητής Δρ Χρήστος Αγιάκογλου, ο οποίος ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της Μονής και Σχολής και εξέφρασε την επιθυμία, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για διατήρηση αλλά και περαιτέρω σύσφιγξη των σχέσεων συνεργασίας με τη Σχολή μας, προσκάλεσε δε τον Θεοφιλέστατο Καθηγούμενο να επισκεφθεί το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, να συναντηθεί με τις πρυτανικές αρχές και να μιλήσει στους φοιτητές για την Θεολογική Σχολή, τόσο σχετικά με την λαμπρά ιστορία της, όσο και για τις τελούμενες εργασίες στην πλούσια βιβλιοθήκη της. Επίσης, την Ιερά Θεολογική Σχολή επισκέφθηκε και ο Δρ Δημήτριος Εμμανουηλίδης.
Συγχρόνως, ανταποκρινόμενος στο αίτημα πολλών μέσων ενημέρωσης, εξ Ελλάδος και ομογενειακών ενταύθα και του εξωτερικού, ο Θεοφιλέστατος Καθηγούμενος παραχώρησε συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές ή διαδικτυακές εκπομπές, με θέμα την ιστορία της Ιεράς Μονής και Σχολής της Χάλκης, τις διοργανούμενες εκδηλώσεις, καθώς και την αναμενόμενη και ευκταία επαναλειτουργία της Ιεράς Θεολογικής Σχολής που παραμένει αδίκως κεκλεισμένη.
Την Ιερά Μονή μας επισκέφθηκε την Δευτέρα, 7η Οκτωβρίου ε.ε., για μία ακόμη φορά, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης μας μαζί με 25 προξένους και πρέσβεις διαφόρων κρατών ενταύθα, οι οποίοι ξεναγήθηκαν στο Καθολικό της Μονής, στην πλούσια και περίφημη βιβλιοθήκη της και στους λοιπούς χώρους της Ιεράς Μονής και της Σχολής. Αφού ο Παναγιώτατος ευλόγησε την εόρτιο τράπεζα και παρακάθησε σε αυτή μετά της τιμίας Αυτού συνοδείας, ομίλησε σε αυτούς επί μακρόν για την ιστορία της Ιεράς Μονής και της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, για την σπουδαιότητά της για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την σημαντική προσφορά της στις διορθόδοξες και διαχριστιανικές σχέσεις και στους διαθρησκειακούς διαλόγους, τόνισε δε τα οφέλη που θα προκύψουν σε όλους αυτούς τους τομείς από την αναμενομένη επαναλειτουργία της Σχολής. Ακόμη ο Παναγιώτατος Πατριάρχης μας αναφέρθηκε στις συνεχείς και άοκνες προσπάθειες του Πατριαρχείου προς επαναλειτουργία της Σχολής μας, χαρακτήρισε την παραμονή της Σχολής σε αυτήν την κατάσταση ως ανεξήγητη αδικία σε βάρος των Ορθοδόξων και παράλληλα επισήμανε τα ελπιδοφόρα μηνύματα που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια από διάφορους παράγοντες εντός της Τουρκίας, ώστε να λειτουργήσει και πάλιν η κλεινή Ιερά Θεολογική μας Σχολή. Τον λόγο έλαβε επίσης ο Πανοσιολογιώτατος Μ. Αρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος Μεϊμάρης, ο οποίος μίλησε επίσης για την ιστορία της καθ’ ημάς Ιεράς Μονής και της Θεολογικής Σχολής αλλά και τις σύγχρονες δράσεις της (προγράμματα κινητικότητας φοιτητών Erasmus+ για την οργάνωση της βιβλιοθήκης της Σχολής, διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων, συνεργασία με την τοπική κοινωνία). Οι πρόξενοι και οι πρέσβεις όλων των κρατών έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον στα λεγόμενα του Πατριάρχου μας, ως προς την πλούσια και μακρά ιστορία της Μονής, κυρίως όμως για την επαναλειτουργία της Σχολής, γεγονός που εκφράζει τη στάση της διεθνούς κοινότητας σχετικά με το ζήτημα αυτό. Σε όλες τις απορίες που εξέφρασαν για τον μελλοντικό τρόπο λειτουργίας της Σχολής, ο Πατριάρχης μας απάντησε με πολλή υπομονή και με χαρακτηριστική ευθύτητα και ειλικρίνεια. Άπαντες οι παριστάμενοι εξέφρασαν την ευχή σύντομα να ανοιχθούν οι πύλες της Ιεράς Θεολογικής μας Σχολής προς υποδοχή νέων φοιτητών, συμμερίστηκαν την αισιοδοξία του Πατριάρχου μας και δήλωσαν την αμέριστη στήριξή τους στο καθ’ όλα δίκαιο αίτημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου μας και προσωπικώς του Παναγιωτάτου, για την άμεση επαναλειτουργία της Σχολής μας. Κατακλείοντας την συνάθροιση και προπέμποντας τους αξιωματούχους, ο Πατριάρχης μας αναφέρθηκε στον «Λόφο της Ελπίδος» επί του οποίου κείται η Μονή και Σχολή μας και εξέφρασε την προσωπική του οραματική ελπίδα για την υψιπετή πορεία της Σχολής, με την οποία συνευδόκησαν πάντες οι παριστάμενοι.
Την Ιερά Μονή μας επισκέφθηκε ακόμη η ομάδα των επιστημόνων που εργάστηκαν για τη συγκρότηση του καταλόγου χειρογράφων της Μονής μας, τα οποία φυλάσσονται στην Πατριαρχική Βιβλιοθήκη. Συναντήθηκαν με τον Θεοφιλέστατο Καθηγούμενο, συζήτησαν μαζί για τη βιβλιοθήκη της Σχολής, ενώ του επέδωσαν και το εν λόγω δίτομο επιστημονικό τους έργο «Catalogue des Manuscripts conserves dans la bibliotheque du Patriarcat Oecumenique: Les Manuscripts du Monastered e la Sainte-Trinite de Chalki» ως δωρεά για τη βιβλιοθήκη μας. Έπειτα, επισκέφθηκαν τους χώρους της βιβλιοθήκης στην οποία αναζήτησαν σπάνια και παλαίτυπα βιβλία, ενώ εξέφρασαν ενδιαφέρον, τόσο για μελλοντικές επιστημονικές εργασίες στη βιβλιοθήκη όσο και για ενασχόληση με την ενταύθα φυλασσόμενη συλλογή χειρογράφων. Αφού παρεκάθησαν στην μοναστηριακή τράπεζα και δέχθηκαν δώρα από τον Άγιο Ηγούμενο, τον ευχαρίστησαν για την αβραμιαία φιλοξενία και εξέφρασαν την επιθυμία τους να επισκεφτούν και πάλιν την Μονή και Σχολή μας.
Την Ιερά Μονή και Σχολή μας επισκέφθηκε επίσης ο των νήσων Τούρκος Καϊμακάμης Dr. Mustafa Ayhan και ο κ. Δήμαρχος, συνοδευόμενοι από ομολόγους τους άλλων περιοχών, αποδίδοντας την εθιμοτυπική επίσκεψη προς τον Θεοφιλέστατο Καθηγούμενό μας, επί τη αναλήψει των καθηκόντων του ως Καθηγουμένου της κατά Χάλκην Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Αγίας Τριάδος. Ακόμη, μας επισκέφθηκε πολυπληθής ομάδα υψηλόβαθμων υπαλλήλων τουρκικών δημοσίων υπηρεσιών και Καθηγητές Τουρκικών Πανεπιστημίων με ομάδες φοιτητών, καθώς και ο Διευθυντής Τουρκικού Γυμνασίου με ομάδα 35 μαθητών οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στον καθαρισμό των δασών γύρω από την Ιερά Μονή. Αφού έγιναν δεκτοί, με χαρά, από τον Θεοφιλέστατο Καθηγούμενο, τους μίλησε για το παρελθόν της Σχολής και για την προσδοκώμενη επαναλειτουργία της και ξεναγήθηκαν στους χώρους της Μονής και στην βιβλιοθήκη της Σχολής.
Τετραμελής ομάδα καθηγητών Πανεπιστημίου Θεολογίας και Φιλοσοφίας, από την Γεωργία, φιλοξενήθηκε στην Ιερά Μονή επί δύο ημέρες και επισκέφθηκε, ομοίως, τους χώρους της Σχολής, το Καθολικό της Αγίας Τριάδος καθώς και την βιβλιοθήκη μας, για τον πλούτο της οποίας έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλοι οι Καθηγητές, καταπλαγέντες τόσο από το πλήθος όσο και από την σπανιότητα των βιβλίων τα οποία αποθησαυρίζονται εκεί.
Ο Θεοφιλέστατος Καθηγούμενος συνάντησε επίσης τον Πάστορα των Διαμαρτυρομένων της Προύσης, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στη Μονή. Επισκέφθηκε την βιβλιοθήκη μας, όπου είχε την ευκαιρία να μελετήσει κάποια από τα ενδιαφέροντα βιβλία της, ενώ συζήτησε επί μακρόν για θέματα των Χριστιανών της επαρχίας του με τον Θεοφιλέστατο, τοποτηρητήν όντα της Ιεράς Μητροπόλεως Προύσης. Ειδικότερα, αναφέρθηκαν στην συνύπαρξη των διαφόρων Χριστιανικών ομολογιών στην περιοχή, το καθεστώς ιδιοκτησίας και χρήσης του εκεί ευρισκόμενου Ναού των Διαμαρτυρομένων, ο οποίος χορηγείται επίσης στους Ορθοδόξους για την κάλυψη των λατρευτικών αναγκών τους. Ο Αιδεσιμότατος παρακάθησε στην μοναστηριακή τράπεζα και δέχθηκε δώρα αναμνηστικά της επίσκεψής του από τον Θεοφιλέστατο, από τον οποίο και προεπέμφθη εις τα ίδια.
Την Σχολή επισκέφθηκε επίσης με την συνοδεία της η σύζυγος του Νομάρχου της Κωνσταντινουπόλεως κυρία Hatice Nur Yerlikaya, η οποία έγινε δεκτή από τον Θεφιλέστατο, ξεναγήθηκε στους χώρους της Σχολής και της Μονής και ενημερώθηκε από τον Καθηγούμενο για την ιστορία τους.
Τὴν Σχολή επισκέφθηκε στις 22 Νοεμβρίου ο Προηγούμενος της Μονής, Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος, συνοδευόμενος από τον νυν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Αμισσού κ. Ιωακείμ και Άρχοντες Οφικκιάλιους του Οικουμενικού Θρόνου στις ΗΠΑ. Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και πολλής χαράς, ο Θεοφιλέστατος και το προσωπικό της Σχολής υποδέχθηκε τον Αρχιεπίσκοπο και την συνοδεία του. Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο Καθολικό της Μονής, στους χώρους της βιβλιοθήκης και του συνοδικού, ενώ άπαντες παρακάθησαν σε εόρτιο τράπεζα. Κατά τον χαιρετισμό του, ο Θεοφιλέστατος Καθηγούμενος αναφέρθηκε με εγκωμιαστικά σχόλια στο πρόσωπο του προκατόχου του, εξήρε την πολυδιάστατη προσφορά του κατά τα χρόνια της Ηγουμενίας του στη Χάλκη, ενώ ευχήθηκε ανάλογα καρποφόρος να είναι και η αρχιεπισκοπική διακονία του στην Αμερική. Απευθυνόμενος στους Άρχοντες του Θρόνου, ζήτησε με πολλή αγάπη να πλαισιώσουν το πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου και να σταθούν αρωγοί στο έργο του. Χαρακτήρισε δε τον Αρχιεπίσκοπο ως ένα δώρο της Μητρός Εκκλησίας προς την Αμερική.
Κατά τους χειμερινούς μήνες, η Μονή είχε την ευλογία να διακονούν σε αυτήν δύο Αγιορείτες πατέρες από την Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου Αγίου Όρους, τελώντας καθημερινά τις Ιερές ακολουθίες του νυχθημέρου και την Θεία Λειτουργία.
Ήδη έχει αρχίσει να δημιουργείται η νέα μοναστική αδελφότητα της Μονής με την προσέλευση του πρώτου δοκίμου αυτής κ. Πάρη Στεφανάτου, πτυχιούχου της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και αναμένονται λίαν προσεχώς και άλλοι δόκιμοι.
Κατά την εορτή του Αγίου Σπυρίδωνος, όπως κάθε χρόνο, ο Παναγιώτατος χοροστάτησε στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία της ομώνυμης Πατριαρχικής Σκήτης. Με θερμά λόγια ευχαριστίας, ο Πατριάρχης μας αναφέρθηκε στον Επίτροπο του Παναγίου Τάφου στην Πόλη, Αρχιεπίσκοπο Ανθηδώνος κ. Νεκτάριο, για την ανάληψη του έργου ανακαίνισης του Συνοδικού της Σκήτης. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Πατριάρχης και η συνοδεία του παρακάθησαν στην εόρτιο τράπεζα της Μονής, κατά την οποία, ο Παναγιώτατος ενημέρωσε τους παρισταμένους για την εκ βάθρων ανακαίνιση της Μονής και Σχολής, με χορηγία του Άρχοντος Εξάρχου του Οικουμενικού Θρόνου και Πολιτικού Διοικητού του Αγίου Όρους κ. Αθ. Μαρτίνου. Αναμφίβολα, αυτή η ανακαίνιση που ανακοίνωσε ο Παναγιώτατος, αποτελεί το σπουδαιότερο γεγονός της περιόδου. Ο Θεοφιλέστατος Καθηγούμενος, ερειδόμενος στην μακρά φιλία του με τον Άρχοντα Οφικκιάλιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και Πολιτικό Διοκητή του Αγίου Όρους κ. Αθανάσιο Μαρτίνο και ευαισθητοποιώντας τα ευγενή και υψηλά φιλογενή του αισθήματα τον έπεισε να αναλάβει φιλότιμα όλο το κόστος της ανακαίνισης. Ήδη έχουν προχωρήσει οι ενέργειες για τις ανάλογες άδειες και σύντομα θα αρχίσουν και οι εργασίες εκτέλεσης του έργου.
Ο Παναγιώτατος, η Εφορεία και ο Ηγούμενος της Μονής εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες τους προς τον Άρχοντα για την μέγιστη αυτή προσφορά του.
Οι ημέρες του Αγίου Δωδεκαημέρου εορτάστηκαν με ιδιαίτερη κατάνυξη στη Σχολή μας, με την τέλεση των Ιερών ακολουθιών κατά το τυπικό της Μονής. Σε χαρμόσυνη ατμόσφαιρα το προσωπικό στόλισε χριστουγεννιάτικα τους χώρους της Σχολής, ενώ έξω από την κεντρική είσοδο του κτηρίου κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε χριστουγεννιάτικη φάτνη. Κατά την ημέρα των Χριστουγέννων, μετά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, ακολούθησε δεξίωση για τους εργαζομένους, τις οικογένειές τους και το λοιπό εκκλησίασμα. Ο Θεοφιλέστατος Καθηγούμενος διένειμε δώρα στα παιδιά των εργαζομένων, τα οποία τραγούδησαν τα κάλαντα και άλλα χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Της πρωτοχρονιάτικης Θείας Λειτουργίας προέστη ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος κ. Νεκτάριος. Κατά τον σύντομο χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στις μνήμες του από την παλαιά διακονία του στη Σχολή. Ακολούθησε κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και διανομή του νέου Εγκολπίου Ημερολογίου της Σχολής μας για το 2020, το οποίο εκδόθηκε με την επιμέλεια του Θεοφιλεστάτου Καθηγουμένου και κατόπιν Πατριαρχικής ευλογίας αφιερώθηκε στην εφέστιο εικόνα της μονής μας, την Παναγία την Παυσολύπη. Η Δεσποτική Εορτή των Θεοφανείων εορτάστηκε τόσο στη Σχολή όσο και στη συνέχεια στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Χάλκης με αρχιερατική Θεία Λειτουργία και αγιασμό των υδάτων, προεξάρχοντος του ποιμενάρχου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηπονήσων κ. Δημητρίου.
Εξάλλου, κατά τους χειμερινούς μήνες, ανανεώθηκε και αναμορφώθηκε με ιδιαίτερη φροντίδα ο περιβάλλων χώρος της Μονής και Σχολής, με το φύτεμα νέων δένδρων και λουλουδιών που διακοσμούν τους παραδεισένιους κήπους, οι οποίοι περιβάλλουν τα κτηριακά συγκροτήματα της Σχολής.

Στις 17 Ιανουαρίου, επισκέφθηκε την Σχολή μας ο επικεφαλής του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ για θέματα διεθνούς θρησκευτικής ελευθερίας κ. Samuel Brownback, συνοδευόμενος από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σηλυβρίας κ. Μάξιμο, μέλος της Εφορείας της Σχολής. Μετά την ξενάγησή του στον Ναό, τους χώρους διδασκαλίας και την βιβλιοθήκη, είχε μακρά συζήτηση με τον Σεβασμιώτατο κ. Μάξιμο και με τον Θεοφιλέστατο Καθηγούμενο για θέματα που αφορούν την επαναλειτουργία της Σχολής. Ο υψηλόβαθμος αμερικανός αξιωματούχος διαβεβαίωσε για την πάγια θέση των ΗΠΑ υπέρ της επαναλειτουργίας της Σχολής αλλά και προσωπικώς του νυν προέδρου, κ. Donald Trump.
Καθημερινώς δε, η ημετέρα Μονή και Σχολή προσελκύει δεκάδες –ενίοτε δε και εκατοντάδες- προσκυνητών και επισκεπτών από την Ελλάδα, την Κύπρο, από την ελληνική ομογένεια του εξωτερικού αλλά και από άλλες χώρες, είτε ορθόδοξες είτε όχι. Αξιοσημείωτη είναι και η συνεχής προσέλευση των εντοπίων που επιθυμούν να γνωρίσουν την Μονή μας, να περιηγηθούν στους χώρους της Σχολής και να πληροφορηθούν για την μακρά και λαμπρά ιστορία της.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΑΛΚΗΣ

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.