Παράλληλα, ανακοινώθηκαν και μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων φοιτητών - δίνεται η δυνατότητα μετεγγραφής τόσο για εκείνους που πρόκειται να εισαχθούν εντός των ημερών μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, όσο και για ήδη φοιτούντες, εφόσον δεν έχουν ολοκληρώσει τα υποχρεωτικά εξάμηνα.

Με κάθε λεπτομέρεια περιγράφονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου οι προϋποθέσεις για τους δικαιούχους και τα σχετικά ποσά – Θα ακολουθήσει η απόφαση για την παροχή της υπόλοιπης στεγαστικής συνδρομής
Τις προϋποθέσεις για την χορήγηση του έκτακτου επιδόματος για την οικοσκευή, όπως και της προκαταβολής μέρους της στεγαστικής συνδρομής για τους πυρόπληκτους των μεγάλων πυρκαγιών του Αυγούστου, όπως και τα ποσά που δικαιούνται, ανάλογα με τη ζημιά που υπέστησαν τα σπίτια ή οι κτιριακές εγκαταστάσεις , εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις, προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν και μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων φοιτητών – δίνεται η δυνατότητα μετεγγραφής τόσο για εκείνους που πρόκειται να εισαχθούν εντός των ημερών μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, όσο και για ήδη φοιτούντες, εφόσον δεν έχουν ολοκληρώσει τα υποχρεωτικά εξάμηνα.

Η αποζημίωση για την οικοσκευή

Τριών ταχυτήτων – ανάλογα με τη ζημιά που υπέστη το κάθε κτίριο – θα είναι η αποζημίωση για την οικοσκευή, ανεξαρτήτως αν αφορά κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία. Το ανώτατο ύψος αποζημίωσης για την οικοσκευή ορίζεται στις 6.000 ευρώ, αν πρόκειται για κατοικία που κρίθηκε ως επικίνδυνη για χρήση μετά από την φωτιά. Στην δεύτερη κατηγορία – με αποζημίωση 4.000 ευρώ – εντάσσονται οι κατοικίες που κρίνονται προσωρινά ακατάλληλες , πράγμα που σημαίνει ότι είναι επισκευάσιμες, ενώ στην τρίτη κατηγορία, με αποζημίωση 2.000 ευρώ είναι οι κατοικίες που υπέστησαν μόνον ελαφρές ζημιές και είναι κατοικήσιμες.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Π.Ν.Π:

Σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των φαινομένων του άρθρου πρώτου, (σ.σ λόγω των πυρκαγιών) χορηγείται πρώτη αρωγή για αποζημίωση οικοσκευής, σύμφωνα με το παρόν.

2 Η ενίσχυση πρώτης αρωγής για αποζημίωση οικοσκευής ανέρχεται:
α) στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, ανά κατοικία, εφόσον αυτή έχει υποστεί βαριές βλάβες που την καθιστούν επικίνδυνη για χρήση,
β) στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ανά κατοικία, εφόσον αυτή έχει υποστεί βαριές βλάβες που την καθιστούν προσωρινά ακατάλληλη για χρήση,
γ) στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ανά κατοικία, εφόσον αυτή έχει υποστεί ελαφρές βλάβες οι οποίες δεν την καθιστούν ακατάλληλη για χρήση.

3. Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση της παρ. 2 χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν ακίνητα, ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, η οποία έχει πληγεί από τα φαινόμενα του άρθρου πρώτου και είναι πλήρεις κύριοι ή επικαρπωτές ή μισθωτές, με εξαίρεση τους μισθωτές των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

4. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ιδιοκτητών με πλήρη κυριότητα ή περισσότερων του ενός επικαρπωτών, η αίτηση της παρ. 5 υποβάλλεται από καθένα και χορηγείται ποσό ενίσχυσης, ανάλογα με το ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας του καθενός. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός μισθωτών, η αίτηση της παρ. 5 υποβάλλεται από τον μισθωτή που αναφέρεται πρώτος στη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που έχει υποβληθεί για τη σχετική μίσθωση, στον οποίο και χορηγείται το ποσό ενίσχυσης. Ειδικά για τις οικοσκευές μισθωτών ακινήτων, η χορήγηση γίνεται με βάση την αίτηση που υποβάλλει ο εκμισθωτής για το ακίνητο αυτό, υπέχοντας σχετική υποχρέωση

Η πληρωμή των δικαιούχων διεκπεραιώνεται με μόνη την υποβολή της αίτησης και το ποσό καταβάλλεται στον δικαιούχο από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, στον λογαριασμό IBΑΝ που έχει δηλωθεί από τον δικαιούχο στην ΑΑΔΕ και βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι πρώτες αποζημιώσεις για τις επιχειρήσεις

Σε τρεις κατηγορίες – ανάλογα με την ζημιά που καταγράφηκε σε κάθε κτιριακή εγκατάσταση – διαχωρίζονται οι προταβολές στεγαστικής συνδρομής για κατοικίες και για επαγγελματικές κτιριακές εγκαταστάσεις. Η ανώτατη προκαταβολή για ένα κτίριο ανέρχεται στις 14.000 ευρώ – για ένα κτίσμα που λόγω εκτεταμένων ζημιών κρίνεται ως «επικίνδυνο» – επομένως, μαζί με την αποζημίωση της οικoσκευής , το σύνολο της αρχικής αποζημίωσης φτάνει τις 20.000 ευρώ.

Η Π.Ν.Π αναφέρει:

Σε πληγέντα φυσικά και νομικά πρόσωπα και πληγείσες νομικές οντότητες που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των φαινομένων του άρθρου πρώτου, χορηγείται πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής, με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, σύμφωνα με το παρόν.

Η πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής παρέχεται ως εξής:
α) Για ζημιές σε επαγγελματικές κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν πληγεί από τα φαινόμενα του άρθρου πρώτου, παρέχεται στον, κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα, ιδιοκτήτη των κτιριακών εγκαταστάσεων και ανέρχεται:

αα) στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) ευρώ, για κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί βαριές βλάβες που τις καθιστούν επικίνδυνες για χρήση και δεν επιτρέπουν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας των στεγαζόμενων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και των κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων,

αβ) στο ποσό των οχτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ, για κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες που τις καθιστούν προσωρινά ακατάλληλες για χρήση, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και των κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων, και

αγ) στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, για κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί ελαφρές βλάβες, οι οποίες δεν καθιστούν αδύνατη την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας των στεγαζόμενων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και των κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων.

β) Για ζημιές σε κατοικίες και λοιπά κτίρια μη επαγγελματικής χρήσης που έχουν πληγεί από τα φαινόμενα του άρθρου πρώτου, παρέχεται στους, κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα, ιδιοκτήτες και ανέρχεται:

βα) στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) ευρώ, για κατοικίες ή λοιπά κτίρια μη επαγγελματικής χρήσης που έχουν υποστεί βαριές βλάβες που τα καθιστούν επικίνδυνα για χρήση,

ββ) στο ποσό των οχτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ, για κατοικίες ή λοιπά κτίρια μη επαγγελματικής χρήσης που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες που τα καθιστούν προσωρινά ακατάλληλα για χρήση,

βγ) στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, για κατοικίες ή λοιπά κτίρια μη επαγγελματικής χρήσης που έχουν υποστεί ελαφρές βλάβες, οι οποίες δεν τα καθιστούν ακατάλληλα για χρήση.

Το συνολικό ποσό πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής ανά δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ(σ.σ αφορά τις περιπτώσεις ιδιοκτητών με πολλά κτίσματα)

Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση της παρ. 2 παρέχεται για ζημιές σε ιδιοκτησίες φυσικών και νομικών προσώπων, όπως αυτές προκύπτουν από την τελευταία δήλωση περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) και δεν δύναται να υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) της κατά πλήρη κυριότητα αξίας του ακινήτου, όπως αυτή υπολογίζεται για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας και, σε περίπτωση ψιλής κυριότητας, με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της ψιλής κυριότητας.

. Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση της περ. α) της παρ. 2, χορηγείται σε ιδιοκτήτες των κτιριακών επαγγελματικών εγκαταστάσεων που επλήγησαν από τα φαινόμενα του άρθρου πρώτου, εφόσον η κτιριακή εγκατάσταση δεν ήταν εγκαταλελειμμένη και, στην περίπτωση που πρόκειται για ακίνητο ιδιοκτησίας της επιχείρησης, εφόσον η επιχείρηση που επλήγη είναι ενεργή στο μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Την έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση της περ. β) της παρ. 2, δικαιούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων τόσο για την κύρια όσο και για τις δευτερεύουσες κατοικίες που είτε ιδιοχρησιμοποιούνται, είτε μισθώνονται σε τρίτους. Οι ιδιοκτήτες εγκαταλελειμμένων κτιρίων δεν δικαιούνται την έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση.

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων (συνιδιοκτητών, κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα) η αίτηση της παρ. 6 υποβάλλεται από τον καθένα χωριστά και χορηγείται το ποσό της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο ποσοστό ιδιοκτησίας του καθενός.

Η πληρωμή των δικαιούχων διεκπεραιώνεται με μόνη την υποβολή της αίτησης και το ποσό καταβάλλεται στον δικαιούχο από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, στον λογαριασμό IBΑΝ, όπως αυτός έχει δηλωθεί από τον δικαιούχο στην ΑΑΔΕ και βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.