Στίς 21 τοῦ Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει πανηγυρικά τήν Εἴσοδο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στόν Νομικό Ναό, γιορτή πού οὐσιαστικά προμηνύει τή Δεσποτική ἑορτή τῶν Χριστουγέννων. Στήν Ἱερά μας Μητρόπολη ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ εἶναι πάντα ὁ Στανός, ἡ Κωμόπολη πού εἶναι καύχημα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιατί ἔχει τίς περισσότερες πολύτεκνες οἰκογένειες σέ ὁλάκερη τή Χαλκιδική καί τή Μακεδονία.

Στόν Ἱερό Ναό τῆς Κωμόπολης τήν πλειοψηφία ἀποτελοῦν οἱ νέοι ἄνθρωποι καί χαίρεσαι νά ἀκοῦς τό κλαψούρισμα τῶν μωρῶν καί τή … φασαρία τῶν μικρῶν παιδιῶν. Τόν πανηγυρίζοντα αὐτόν, λοιπόν, Ἱερό Ναό ἐπισκέφτηκε σήμερα ὁ Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ μέ τή συνοδεία τοῦ Διακόνου του π. Ἀμφιλοχίου Χάϊτα. Στόν Ἱερό αὐτόν Ναό ἐφημερεύει ὁ Αἰδ. Πρωτ. π. Νικόλαος Χαλκιᾶς, Διδάσκαλος ἐκλεκτός καί Ἐφημέριος πάνω ἀπό 50 χρόνια καί διάδοχος στήν ἐφημεριακή θέση τοῦ πατέρα του ἀειμνήστου π. Ἀθανασίου Χαλκιᾶ. Τόν Σεβασμιώτατο ὑπεδέχθη ὁ γέρων Ἐφημέριος μέσα σ’ ἕναν ἀνθοστόλιστο Ναό πού τά πάντα προέδιδαν εὐταξία καί ἱεροπρέπεια.

Σύμπας ὁ Λαός τοῦ Στανοῦ, μιᾶς καί φέτος τό πανηγύρι ἦταν ἡμέρα Κυριακή, προσῆλθε στήν Εὐχαριστιακή Σύναξη οἰκογενειακῶς μέ ἐπικεφαλῆς τόν Δήμαρχο Ἀριστοτέλη κ. Στέλιο Βαλιάνο, τόν Ἀντιδήμαρχο κ. Νίκο Αὐγερινό καί τόν Τοπικό Πρόεδρο κ. Δημήτριο Γερακούδη.

Ἱκανοποιημένος ὁ Ποιμενάρχης μας ἀπό τήν παρουσία τόσου Λαοῦ καί μέ γεμᾶτο τό Ἱερό Βῆμα ἀπό τούς ἱερόπαιδες Δημοτικοῦ καί Γυμνασίου, στήν ὁμιλία του καταρχάς συνεχάρη τά πνευματικά του παιδιά γιά τήν πίστη καί τήν ἐμπιστοσύνη τους στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία. Κατόπιν μέ λόγια ἁπλά ἑρμήνευσε τό θεολογικό καί λειτουργικό μήνυμα τῆς μεγάλης αὐτῆς ὅντως ἡμέρας καί ἑορτῆς πού δίνει τήν εὐκαιρία στό Λαό μας νά τιμήση τήν Θεόπαιδα Μαρία, τήν Ἀειπάρθενο Πάναγνο Μητέρα τοῦ Κυρίου μας. Πρόκειται γιά τήν προσφορά τῆς Θεοτόκου Μαρίας ἀπό τόν πατέρα καί τή μητέρα της ὡς δῶρο πάνσεπτο πρός τόν Θεό σέ ἡλικία τριῶν ἐτῶν καί τήν Εἴσοδό της στό Ναό καί Παραμονή της στά Ἅγια τῶν Ἁγίων μέχρι τῆς ἡλικίας τῶν δεκαπέντε ἐτῶν ὅταν πλέον ἐδέχθη τό μήνυμα τοῦ Οὐρανοῦ, τόν Εὐαγγελισμό τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ καί ἐμνηστεύθη τόν Ἰωσήφ, ἐνῶ οἱ γονεῖς της εἶχαν πρό τριῶν ἐτῶν κοιμηθεῖ.

Ὁ Σεβασμιώτατος χαρακτήρισε τήν Θεοτόκο Μαρία ὡς τήν ὑπάκουη, ἐλεύθερη καί ἑκούσια ἀνταπόκριση τοῦ ἀνθρώπινου γένους στήν κλήση τοῦ Οὐρανοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Πρόκειται για τό θεοκυβέρνητο Ἐκεῖνο πλάσμα πού διάλεξε ὁ Κύριος καί Ἐκείνη τό ἀπεδέχθη γιά νά δώση σάρκα καί ὀστά στό Πρωτευαγγέλιο, τήν πρώτη χαρμόσυνη εἴδηση γιά τήν ἀνάπλαση καί σωτηρία τοῦ ἀνθρώπινου Γένους πού ἔδωσε ὁ Θεός Πατήρ στόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα μετά τήν πτώση τους. Πρόκειται γιά τήν κυρίαρχη θέση πού κατέχει ἡ Παντάνασσα στήν κατά Χριστόν Οἰκονομία, δηλαδή σέ ὅσα μεγαλεῖα ἔπραξε καί ἐπεφύλαξε ὁ Τριαδικός Θεός στό Πρόσωπο καί μέ τό Πρόσωπο τοῦ Κυρίου Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ γιά τό ξανάνιωμα κόσμου καί ἀνθρώπου.

Γιά νά γίνη ἀπόλυτα κατανοητό τό Θεῖο Σχέδιο γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, τό κεκρυμμένο καί σεσιγημένο μυστήριο κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο τῆς Ἐνσάρκωσης τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πού ἦταν ἄγνωστο ἀκόμα και στούς ἁγίους Ἀγγέλους, ὁ ὁμιλητής ἀνέγνωσε τό Τροπάριο τῆς ἑορτῆς καί τό ἑρμήνευσε ἁπλά μέν, θεολογικά δέ. Ἡ Εἴσοδος τῆς Θεοτόκου στα Ἅγια τῶν Ἁγίων, εἶπε ὁ ὁμιλητής, συνιστᾶ τό προοίμιο καί τήν προαναγγελία οὐσιαστικά τῆς ἀποφάσεως τοῦ Οὐρανοῦ, ὥστε τό δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ νά σκηνώση στή μήτρα τῆς Παναγίας μας καί νά δανειστῆ ἀπ’ Αὐτήν καί ἀνθρώπινη σάρκα, για νά γίνη ὁ Θεός Ἐμμανουήλ καί νά συμπορευθῆ μέ τό ἀνθρώπινο Γένος. Ἡ γιορτή ἡ σημερινή, τόνισε ὁ Δεσπότης, συνιστᾶ οὐσιαστικά τήν προκήρυξη τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων καί τήν προετοιμασία τοῦ Θρόνου στόν ὁποῖον θά ἀναπαυθεῖ ὁ Καθήμενος ἐπί τῶν Χερουβίμ, ὁ Χριστός μας καί Υἱός της! Νά γιατί μεγαλόφωνα ἡ Ἐκκλησία ψέλνει στήν Παντάνασσα ὅτι μέ τήν τίμια καί πάναγνη ζωή Της καί τήν προσφορά Της ἀνεδείχθη ἡ ὅντως ἐκπλήρωση τῆς Οἰκονομίας τοῦ Κτίστου Της καί Δημιουργοῦ μας.

Καί κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος: «τά πάντα μπορεῖ νά κάνη ὁ Θεός γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καί τό ἔπραξε. Ἕνα ὅμως δέν θέλησε καί δέν ἔπραξε· νά ἐκβιάση καί νά ὁδηγήση χωρίς τή θελησή του τόν ἄνθρωπο στή σωτηρία, δηλαδή κοντά Του. Ζήτησε πρός τοῦτο τήν κατάλληλη Κατοικία γιά νά μπορέση νά δανειστῆ ἀπ΄ αὐτήν τό ἀνθρώπινο ὑλικό καί τή φύση γιά νά τό ἀναπλάσση, νά τό θεουργήση καί νά τό νεουργήση! Καί στό Πρόσωπο τῆς Θεοτόκου βρῆκε τό «Ναί» τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς Κτίσεως γιά τό ἀνάπλασμά τους! Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου στά Ἅγια τῶν Ἁγίων, ὅπου μιά φορά τό χρόνο εἰσερχόταν ὁ Ἀρχιερεύς τῆς Παλαιᾶς Οἰκονομίας καί προσέφερε θυσία αἱμάτινη στό Θεό Ἰαχβέ, ἀνέδειξε τήν Πάναγνη Μαρία σέ Κιβωτό τῆς Σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων! Καί τοῦτο γιατί στά Ἅγια τῶν Ἁγίων φυλασσόταν ἡ Κιβωτός τῆς Διαθήκης πού ἐμπεριεῖχε τίς Πλάκες τοῦ Δωδεκαλόγου τοῦ Μωυσέως, τή Ράβδο τοῦ Ἀαρών τή βλαστήσασα καί τή Στάμνα πού ἐφύλασσε τό Μάννα, αὐτό ὅπου ἐξέθρεψε τούς Ἑβραίους στήν Ἔρημο. Καί ἡ μέν Κιβωτός τῆς Διαθήκης προεμήνυε τήν ἔλευση τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἐνῶ ἡ ἁγνή Παρθένος σάρκωνε τήν Καινή Διαθήκη, τόν Χριστό μας, ὡς Υἱό καί Θεό Της! Ὁ πρῶτος Σταθμός τῆς πορείας αὐτῆς, τῆς κατά Χριστόν Οἰκονομίας εἶναι τά Εἰσόδια τῆς Παναγίας μας. Αὐτά τιμοῦμε σήμερα καί τῆς ἐπιλογῆς τοῦ Θεοῦ τήν Ἀπόφαση καλούμεθα σήμερα να ἀποδεχθοῦμε!».

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.