Στά μαγευτικά Γαβριάδια τῆς Ἱερισσοῦ τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως ἡ ζέουσα πίστη τοῦ εὐλογημένου Λαοῦ μας ἔχει ἀνεγείρει ἕναν πανέμορφο Ἱερό Ναό πρός τιμήν τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Ἰσαποστόλου καί Μυροφόρου Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς, τόν ὁποῖο ὁ οἰκισμός αὐτός τιμᾶ ἰδιαιτέρως καί τοῦ ἀποδίδει μεγάλο σεβασμό.

Τό Παρεκκλήσι αὐτό ἐκκίνησε ἀνεγειρόμενο τό 2006 ἐπί μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ κυροῦ Νικοδήμου, μέ πρωτοστάτες μιά φούχτα παραθεριστῶν τῶν Γαβριαδίων, μέ ἐπικεφαλῆς τόν ἀείμνηστο Ἀστέριο Πανιώρα καί τούς σημερινούς στυλοβάτες του κ.κ. ἀδελφούς Πραλακίδη, Λάμπρο Μανουσάκη καί Γεώργιο Ἀνανιάδη, ὁ ὁποῖος μέ τήν ἐρίτιμο σύζυγό του κα Φανή, τούς λοιπούς οἰκείους του καί τούς συμπαραθεριστές τῆς ὄμορφης αὐτῆς γωνιᾶς πλησίον τῆς Ἱερισσοῦ, ἀφιερώθηκαν ὁμολογουμένως καί φροντίζουν μοναδικά καί μέ πόθο ἱερό τή θαυματουργή Ἁγία τους. Τά ἐγκαίνια τοῦ κομψοῦ αὐτοῦ Οἴκου τοῦ Θεοῦ ἔγιναν τό 2016 ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟ.

Τήν παραμονή τῆς Ἑορτῆς, Τρίτη 21η Ἰουλίου ἐ. ἔ., τό ἑσπέρας ἐψάλη πανηγυρικός Ἑσπερινός, μέ προεστῶτα καί ὁμιλητή τόν Ἐπ. Πρωτοσύγκελλο καί Ἱεροκήρυκα τῆς Μητροπόλεως Παν. Ἀρχιμ. π. Χρυσόστομο Μαϊδώνη, πλαισιούμενο ἀπό Κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα, Τετάρτη 22α Ἰουλίου ἐ. ἔ., τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου καί τῆς κατανυκτικῆς καί λαμπροφόρου Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, πλαισιούμενος ἀπό τόν Παν. Ἀρχιμ. π. Χρυσόστομο Μαϊδώνη, τούς Αἰδ. Πρωτ. π. Βασίλειο Ἀνυφαντῆ καί π. Μακάριο Ζωνάρα, Ἐφημερίους τῆς Ἱερισσοῦ, τόν Αἰδ. Οἰκ. π. Ἰωάννη Ἀγγελίδη καί τούς Διακόνους π. Κωνσταντῖνο Ἰσαακίδη καί π. Θεόκλητο Παρδάλη.

Ἡ Ἱερισσός καί κυρίως τά Γαβριάδια προσῆλθαν μέ ζέουσα πίστη στήν Πανήγυρη, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Δήμαρχο Ἀριστοτέλη κ. Στυλιανό Βαλιάνο, τόν Ἄρχοντα Ρεφερενδάριο τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας κ. Ἀνέστη Ἀρνόπουλο, τήν Πρόεδρο τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κα Μαρία Ἐνεχηλίδου, τόν Πρόεδρο τοῦ Παγχαλκιδικοῦ Συλλόγου κ. Ἰωάννη Κοτσιάνη κἄ.

Ὁ Ἐπίσκοπός μας στό κήρυγμά του ἀνεφέρθη στήν καταγωγή τῆς Ἁγίας, πού ἦταν βλαστός τῶν Μαγδάλων τῆς Γαλιλαίας, μικρῆς πόλης κοντά στή λίμνη τῆς Τιβεριάδος, ἕνα πλάσμα ἀπό τό ὁποῖο, κατά τόν Εὐαγγελιστή Μάρκο, ἔβγαλε ὁ Κύριος ἑπτά δαιμόνια καί ἀπό τότε ἡ Μαρία ἔγινε ὁ πιστός ἀκόλουθός Του καί κατόπιν ἡ εὐλογημένη Μυροφόρος καί Ἰσαπόστολος, πού σημειωτέον Τόν ἀκολούθησε μέχρι τήν Σταύρωση καί τήν Ταφή Του. Ἦταν Ἐκείνη πού ἀξιώθηκε νά ἰδῆ πρώτη Τόν Ἀναστάντα Κύριο καί νά ἀναγγείλη στούς ἀμφιβάλλοντες Μαθητές Του τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως.

Ἀξιώθηκε προσέτι ἡ χάρη Της νά ἀναπτύξη ἀποστολική δράση, συνέχισε ὁ ὁμιλητής, κατά τήν Παράδοση, μέχρι τήν Ἰταλία, τή Γαλλία, τήν Αἴγυπτο, τή Φοινίκη, τή Συρία, τήν Παμφυλία καί κατέληξε στήν Ἔφεσο τῆς Μ. Ἀσίας, ὅπου εἶχε τήν εὐλογία νά συναντήση τόν Εὐαγγελιστή Ἰωάννη. Τό ἁγιώνυμο Ὄρος ἔχει τήν τιμή νά φυλάσση στά σπλάγχνα του καί μάλιστα ἀποθησαυρισμένο στήν Ἱερά Μονή Σιμωνόπετρας τό Ἀριστερό χέρι τῆς Ἁγίας ἄφθαρτο, μυροβλύζον, μέ τό δέρμα του καί τούς τένοντας ἀπείρακτους, σέ θερμοκρασία ζῶντος ὀργανισμοῦ! Εἶναι τό δῶρο τοῦ Ἀναστάντος στό πρόσωπο πού μαρτύρησε καί κοινοποίησε παγκόσμια τήν Ἀνάστασή Του!

Ὡς ἐπίλογο τῆς προσλαλιᾶς του ὁ Σεβασμιώτατος συγκινημένος διάλεξε νά ἀπαγγείλη ἀπό στήθους καί νά ἑρμηνεύση – κατά τό δυνατόν – τό στιχηρό τῶν Αἴνων τοῦ Γ΄ Ἤχου, πού πλουτίζει τήν Παρακλητική, τόν θησαυρό αὐτό τοῦ βυζαντινοῦ Ἀναλογίου, τό ἀναφερόμενο στήν πυρφόρα καρδιά τῆς Ἁγίας σάν συνάντησε Πρώτη στό μνῆμα Του τόν Ἀναστημένο Κύριό μας: «Εἰς τὸ μνῆμά σέ ἐπεζήτησεν, ἐλθοῦσα τῇ μιᾷ τῶν Σαββάτων, Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ· μή εὑροῦσα δὲ ὠλοφύρετο, κλαυθμῷ βοῶσα· Οἴμοι! Σωτήρ μου, πῶς ἐκλάπης πάντων Βασιλεῦ; Ζεῦγος δὲ ζωηφόρων Ἀγγέλων, ἔνδοθεν τοῦ μνημείου ἐβόα· Τί κλαίεις, ὦ γύναι; Κλαίω, φησίν, ὅτι ᾖραν τὸν Κύριόν μου τοῦ τάφου, καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. Αὐτὴ δὲ στραφεῖσα ὀπίσω, ὡς κατεῖδέ σε, εὐθέως ἐβόα· Ὁ Κύριός μου, καὶ ὁ Θεός μου, δόξα σοι.»! Δηλαδή: « Στό Πανάγιο Μνῆμα Σου Σέ ἀναζήτησε καί πρόστρεξε τήν Κυριακή τῆς Ἀναστάσεως, μιά μέρα μετά τό Μέγα Σάββατο, Μαρία ἡ Μαγδαληνή· καί σάν δέν Σέ βρῆκε, κλαίγοντας σπαραχτικά καί θρηνῶντας ἀνέκραξε· Ἀλλοίμονο! Πῶς ἐκλάπης Σωτῆρα μου καί Παντοβασιλιά; Ξάφνου δυό φαεσφόροι Ἄγγελοι, μέσα ἀπό τό Μνημεῖο ἀπολογήθηκαν· Γιατί κλαῖς, γυναίκα; Κλαίω, λέει ἐκείνη, γιατί σήκωσαν καί ἅρπαξαν τόν Κύριό μου ἀπό τόν Τάφο, καί δέν ξέρω ποῦ Τόν ἔκρυψαν. Τότε ἡ Μαρία στρέφοντας τή ματιά της πρός τά πίσω, καθώς Σέ εἶδε, ἀμέσως ἀνέκραξε· Ὁ Δοξασμένος Κύριός μου καί ὁ Θεός μου!»

«Μάρτυς τῆς Ἀναστάσεως καί μάλιστα Πρώτη ἡ Ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή, κατέληξε ὁ Δεσπότης. Ἡ ἄδολη ἀγάπη Της γιά τόν Ναζωραῖο, Τήν ἀξίωσε ἀκόμη καί τό ἔρεβος τοῦ Τάφου νά καμφθῆ μπροστά ἀπ’ τά χριστονοσταλγικά φυλλοκάρδια Της!»

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.