Εγκύκλιο σημείωμα προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις απέστειλε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με το οποίο προβαίνει στη διαβίβαση «του υπ’ αριθ. 38/8.1.2024 εγγράφου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» και στη ενημέρωση περί θεμάτων Κτηματολογίου.

Μεταξύ άλλων ρυθμίσεων, δίδεται παράταση έως και της 30.11.2024 της προθεσμίας διορθώσεως των αρχικών εγγραφών στις περιοχές όπου η σχετική προθεσμία έληξε την 31.12.2023.

Ενημερώνει, επίσης, για την επεξεργασία εκκρεμών ζητημάτων, αφορώντων σε θέματα Κτηματολογίου, και της αποτελεσματικής επιλύσεως αυτών, σύμφωνα με Συνοδική Απόφαση, συγκροτήθηκε τριμελής Επιτροπή, αποτελούμενη εκ των: α) κ. Θεοδώρου Παπαγεωργίου, Ειδικού Νομικού Συμβούλου παρά τη Ιερά Συνόδω, β) κ. Αθανασίου Κόντη, Δικηγόρου, και γ) κ. Δήμητρας Ηλιοπούλου, Τμηματάρχου του Τμήματος Κτηματολογίου της Ε.Κ.Υ.Ο., προς συνεργασία μετά των ενδιαφερομένων εκκλησιαστικών Ν.Π.Δ.Δ., του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Φορέως «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Αναλυτικά η Συνοδική Απόφαση:

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 5ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, διεξελθοῦσα τό, ἀπαντητικόν εἰς τήν ὑπ’ ἀριθ. 5721/2628/13.11.2023 Συνοδικήν ἐπιστολήν, ὑπ᾿ ἀριθ. 38/8.1.2024 ἔγγραφον τοῦ Ἀξιοτίμου κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Ὑφυπουργοῦ Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης, ἀπεφάσισεν ὅπως, τοῦτο μέν, διαβιβάσῃ ὑμῖν τήν ὡς ἄνω ἐπιστολήν πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν καί διά τά καθ’ ὑμᾶς, τοῦτο δέ, γνωρίσῃ ὑμῖν τά κάτωθι:

1. Κατόπιν ψηφίσεως τοῦ Νόμου 5076/2023 (ΦΕΚ 207/Α/ 13.12.2023), συμφώνως πρός τό ἄρθρον 5 (παρ. 1 καί 2), μεταξύ ἄλλων ρυθμίσεων, δίδεται παράτασις ἕως καί τῆς 30.11.2024 τῆς προθεσμίας διορθώσεως τῶν ἀρχικῶν ἐγγραφῶν εἰς περιοχάς ὅπου ἡ σχετική προθεσμία ἔληξε τήν 31.12.2023. Ἐπίσης, εἰς περιοχάς ὅπου ἔχουν ὁριστικοποιηθῆ αἱ ἀρχικαί ἐγγραφαί, ἐδόθη ἡ δυνατότης διορθώσεως, συμφώνως πρός τό συνημμένον ἔγγραφον τοῦ Ὑπουργείου Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης.

2. Ἐπί τῷ τέλει τῆς ἐπεξεργασίας ἐκκρεμῶν ζητημάτων, ἀφορώντων εἰς θέματα Κτηματολογίου, καί τῆς ἀποτελεσματικῆς ἐπιλύσεως αὐτῶν, συμφώνως τῇ ὡς εἴρηται Συνοδικῇ Ἀποφάσει, συνεκροτήθη τριμελής Ἐπιτροπή, ἀποτελουμένη ἐκ τῶν: α) Ἐντιμοτάτου κ. Θεοδώρου Παπαγεωργίου, Εἰδικοῦ Νομικοῦ Συμβούλου παρά τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ, β) Ἐντιμοτάτου κ. Ἀθανασίου Κόντη, Δικηγόρου, καί γ) Ἐριτίμου κ. Δήμητρας Ἠλιοπούλου, Τμηματάρχου τοῦ Τμήματος Κτηματολογίου τῆς Ε.Κ.Υ.Ο., πρός συνεργασίαν μετά τῶν ἐνδιαφερομένων ἐκκλησιαστικῶν Ν.Π.Δ.Δ., τοῦ Ὑπουργείου Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης καί τοῦ Φορέως «Ἑλληνικό Κτηματολόγιο».

Μετά τῆς ὡς ἄνω τριμελοῦς Ἐπιτροπῆς δύνασθε ὅπως ἐπικοινωνῆτε μέσῳ τῶν τηλ. 210.72.72.229 καί 6936.171.504, καί τῆς ἠλεκτρονικῆς διευθύνσεως: [email protected].

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

Ἀρχιμ. Ἰωάννης Καραμούζης

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.