ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE - ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023- «Σύνταξη Νοεμβρίου ΟΒΕΡ» ! Αργούν οι Πληρωμές ΕΦΚΑ ΙΚΑ ΟΑΕΕ ΟΠΕΚΕΠΕ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023. Όλα τα ΝΕΑ.

Το ποσό επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του ∆ηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένες ληξιπρόθεσµες ή µη οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και το ∆ηµόσιο εν γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες και τα νοµικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Την προκαταβολή τσεκ πάει να συμπληρώσει το αγροτικό πετρέλαιο με πίστωση προς τα τέλη Οκτωβρίου

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Ως γνωστόν, πρόκειται για µια πληρωµή της τάξης των 76 εκατ. ευρώ, όπως αποτυπώνεται και στα κείµενα του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισµού που κατατέθηκε προ ολίγων ηµερών στη Βουλή.

Την ίδια στιγµή, γίνονται και οι τελευταίες επεξεργασίες στις δηλώσεις ΟΣ∆Ε 2023, προκειµένου, µε την πλατφόρµα να είναι κλειστή από τις 19 Οκτωβρίου και έπειτα για την επιτάχυνση των ελέγχων προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος µιας πληρωµής που παραδοσιακά γίνεται πριν την 28η Οκτωβρίου.

Αν και ακόµα δεν έχει βγει η υπουργική απόφαση που να προσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνει η επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου για το 2023, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα αλλάξουν πολλά από αυτά που προέβλεπε η τελευταία απόφαση, του Αυγούστου του 2022, βάσει της οποίας η καταβολή έγινε µε λίστα ετήσιας κατανάλωσης.

Η περιγραφή της ρύθµισης όπως είχε ψηφιστεί διασαφήνιζε πως µε κοινή υπουργική απόφαση που θα χρειαστεί να βγει πριν ξεκινήσει η διαδικασία πίστωσης, θα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο χρόνος επιστροφής, τα δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα, τα κριτήρια για τον προσδιορισµό των ποσοτήτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η αρµόδια για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αρχή, ο τρόπος ελέγχου της νόµιµης χρήσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων για το οποίο χορηγείται επιστροφή του φόρου, καθώς και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της ενίσχυσης.

Το νοµικό κείµενο της ρύθµισης αναφέρει µεταξύ άλλων: «Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 73, που χρησιµοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία καθορίζεται, από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2023, µηδενικός συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης, ανά χιλιόλιτρο.

Καραγιάννης Ανδρέας
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.