ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ: Ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος συνηντήθη εἰς τήν Washington DC, μέ σημαίνοντας Ἀρχηγούς Ἐκκλησιῶν εἰς τάς Ἡνωμένας Πολιτείας Ἀμερικῆς, διά νά ὁμιλήσῃ μετ᾽αὐτῶν διά τρόπους ὑποστηρίξεως τῆς αὐθεντικῆς Χριστιανικῆς παρουσίας εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν γενικῶς καί εἰς τήν Ἱερουσαλήμ εἰδικώτερον.

Ὁ Μακαριώτατος ἐθεώρησε τήν συνάντησιν αὐτήν καθ᾽ ἑαυτήν ὡς ἕν θετικόν βῆμα διά τήν ἐνίσχυσιν τῆς Διαθρησκειακῆς Κοινότητος τοῦ Ἱδρύματος τοῦ Παναγίου Τάφου [ICoHS], τό ὁποῖον ἐργάζεται, διά νά οἰκοδομήσῃ καί ἐνισχύσῃ τόν σύνδεσμον εἰρήνης μεταξύ τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀνά τόν κόσμον.

Ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ΙΙΙ ἐπαρουσίασε νέα στοιχεῖα διά τάς ἰδιοκτησίας εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαυΐδ (τό ξενοδοχεῖον Imperial καί Petra), τά ὁποῖα ἀφοροῦν εἰς τήν Χριστιανικήν Συνοικίαν τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων. Ὁ Μακαριώτατος εἶπε: «Ἡ ἐνδεχομένη κατάληψις τῶν κτιρίων ἐκεῖ ὑπό μιᾶς ριζοσπαστικῆς ὁμάδος, ἐάν δέν ἀποσοβηθῆ, θά ὑπονομεύσῃ τήν ἀκεραιότητα καί θά διακινδυνεύσῃ τόν Χριστιανικόν χαρακτῆρα τῆς Χριστιανικῆς Συνοικίας τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων καί περαιτέρω θά ἐπαπειλήσῃ τήν πρόσβασιν τῶν προσκυνητῶν καί τῆς τοπικῆς Κοινότητος εἰς τάς Ἐκκλησίας μας, σχολεῖα, ὑγιειονομικούς σταθμούς, καί ἔτι αὐτόν τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Τοῦτο πραγματικῶς θά ἀλλάξῃ τόν χαρακτῆρα τῆς Χριστιανικῆς Συνοικίας διά παντός.

Ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ΙΙΙ εἶπεν ὅτι πρό διετίεας παρέλαβε μίαν σπουδαίαν ἐντολήν ὑπό τῶν ἀδελφῶν Ἀρχηγῶν Ἐκκλησιῶν προσθέτων: «Παρεκλήθην νά κινητοποιήσω πολιτικούς καί θρησκευτικούς Ἀρχηγούς ἀνά τόν κόσμον ἀναφορικῶς μέ τάς προκλήσεις, τάς ὁποίας σήμερον ἀντιμετωπίζουν οἱ Χριστιανοί εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν. Ὡς Θρησκευτικοί Ἀρχηγοί εἴμεθα ἕν, ἡνωμένοι εἰς τό πνεῦμα καί εἰς τήν κρίσιμον ἀνησυχίαν μας διά τήν Ἐκκλησίαν καί τήν Κοινότητά μας. Περαιτέρω ἡ Α.Θ.Μ. ὑπεγράμμισεν ὅτι ὑπάρχει μία ἐμφανής καί παροῦσα πρόκλησις διά τήν συνέχισιν τῆς ὑπάρξεως τῆς Χριστιανικῆς Κοινότητος εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί μόνον μέ τήν ἐνίσχυσιν τῶν δεσμῶν τῆς εἰρήνης μέ τούς «ἀδελφούς μας καί τάς ἀδελφάς μας» ἀνά τόν κόσμον θά δυνηθῶμεν νά ἀποσοβήσωμεν τήν ὑπάρχουσαν αὐτήν ἀπειλήν εἰς τήν ἠγαπημένην μας περιοχήν.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπληροφόρησε τό ἀκροατήριον ὅτι οἱ Χριστιανοί εἰς τά Ἱεροσόλυμα ἀντιμετωπίζουν ποικίλας ἀπειλάς ἐξ αἰτίας τῆς εὐθραύστου φύσεως τῆς πολιτικῆς καταστάσεως, ἡ ὁποία καθιστᾷ τάς Ἐκκλησίας εὔκολον στόχον διά τούς πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι ἐπιδιώκουν γρήγορους ψήφους· καί προσέθεσεν: «ἔναντι αὐτῆς τῆς πολιτικῆς ὀπισθοδρομήσεως ἐμφανίζονται πρακτικά προβλήματα, μεταξύ τῶν ὁποίων εἶναι ἡ βεβήλωσις καί ὁ βανδαλισμός τῶν Ἐκκλησιῶν καί ὁ ἐκφοβισμός ὑπό τῶν ριζοσπαστικῶν ὁμάδων».

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.