Ὁ Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μαχμούντ Ἀμπάς ἐδέχθη ἐχθές, Δευτέραν 17ην Ἰανουαρίου 2022, τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Θεόφιλον Γ’.

Κατά τήν μεταμεσημβρινήν συνάντησιν ταύτην, ὁ ἐξοχώτατος Πρόεδρος Ἀμπάς ἐξετίμησε τάς προσφάτους δηλώσεις τῶν Πατριαρχῶν καί τῶν Ἀρχηγῶν Ἐκκλησιῶν εἰς Ἱερουσαλήμ καί ἐπεβεβαίωσεν ὅτι τό κράτος τῆς Παλαιστίνης θά συνεχίσῃ να στηρίζῃ τόν λαόν τῆς Ἱερουσαλήμ καί θά προστατεύῃ τούς Ἰσλαμικούς καί Χριστιανικούς ἱερούς τόπους ἀπό τάς ἐπιθέσεις, τάς ὁποίας ὑφίστανται ὑπό Ἰσραηλινῶν ριζοσπαστικῶν ὁμάδων.

Ὁ Ἐξοχώτατος Πρόεδρος ἐσημείωσε: «Μοιραζόμαθα μεθ’ Ὑμῶν τήν σημασίαν τῆς πραγματοποιήσεως περισσοτέρων ζωτικῶν ἔργων, τά ὁποῖα συμβάλλουν εἰς τήν ἑδραίωσιν τῆς Χριστιανικῆς παρουσίας εἰς Ἱερουσαλήμ καί εἰς τούς λοιπούς Ἁγίους Τόπους καί ἐκτιμῶμεν ἰδιαιτέρως τήν ἀνάληψιν τοιούτων ἔργων καί τήν διεθνῆ ἐκστρατείαν Σάς, ἡ ὁποία στόχον ἔχει τήν ἀποκάλυψιν τῶν παραβιάσεων τῶν δικαιωμάτων τῶν πιστῶν εἰς τούς Ἁγίους Τόπους».

Ὁ Ἐξοχώτατος ἐτόνισε τήν σημασίαν τοῦ συνεχοῦς συντονισμοῦ μεταξύ ὅλων τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν μέσῳ τῆς Ἀνώτατου Προεδρικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποθέσεων.

Ἀντιφωνῶν, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Θεόφιλος ἐχαιρέτισε τόν Παλαιστίνιον Πρόεδρον, λέγων: «Ἐρχόμεθα εἰς Ὑμᾶς ἀπό τήν πόλιν τῆς Ἱερουσαλήμ, φέροντες ἐλπίδα ὁμοῦ μετά τῆς πνευματικῆς ἐλλάμψεως, ἡ ὁποία πηγάζει ἀπό τούς Χριστιανικούς καί Ἰσλαμικούς ἱερούς μας τόπους, πού ἔχουν ἀνθέξει κατά τήν διάρκειαν τῶν ἱστορικῶν αἰώνων παρά τάς δυσκόλους συνθήκας τάς ὁποίας ἀντεμετώπισεν ἡ περιοχή μας».

Ὁ Μακαριώτατος ἐπεβεβαίωσεν ὅτι οἱ Πατριάρχαι καί οἱ Ἀρχηγοί τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς Ἱερουσαλήμ ἀπεφάσισαν νά πραγματοποιήσουν μίαν διεθνῆ ἐκστρατείαν, ἡ ὁποία θά περιγράφῃ τόν Χριστιανικόν κόσμον, μή παραλείπουσα τάς παραβιάσεις πού διαπράττονται κατά τῆς Ἁγίας Πόλεως, ἰδίως ὅσον ἀφορᾷ τάς Ὀρθόδοξους ἀκινήτους περιουσίας, πού ἀπειλοῦνται νά κατασχεθοῦν ὑπό ριζοσπαστικῶν ὁμάδων εἰς τήν πλατεῖαν Omar Ibn Al-Khattab, εἰς τήν Πύλην τῆς Γιάφφας εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, ἡ ὁποία εἶναι ἡ κυρία διαδρομή τῶν προσκυνητῶν πρός τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τόν Πανάγιον Τάφον καί τά διάφορα μοναστήρια, ὡς ἐπίσης καί τήν διαδικασίαν παραμόρφωσεως τῆς πολιτιστικῆς καί ἱστορικῆς ταυτότητος τῆς περιοχῆς τῆς Νέας Πύλης.

Ἐπιπλέον, ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν ὅτι ὑψοῖ δυνατά τήν φωνήν Αὐτοῦ αὐτήν ἰδιαιτέρως ἐποχήν τοῦ ἔτους, τά Χριστούγεννα, διά νά ἐπιβεβαιώσῃ ὅτι οἱ Ἅγιοι Τόποι δέν εἶναι μόνον ἡ γῆ τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί ἡ χώρα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστιανισμοῦ, καί προσέθεσεν ὅτι ὁλόκληρος ὁ κόσμος εἶναι ὑπεύθυνος διά τήν ἐπιβίωσιν τῶν Χριστιανῶν ἐν τοῖς Ἁγίοις Τόποις καί ἐν τῇ Μέσῃ Ἀνατολῇ ἐν γένει.

Εἰς τήν συνάντησιν συμμετέσχον ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀνωτάτου Προεδρικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποθέσεων, κ. Ramzi Khoury. ὁ Παλαιστίνιος Ἀνώτατος Δικαστής τῆς Σαρία, Mahmoud Al-Habash καί ὁ Διπλωματικός Σύμβουλος τοῦ Προέδρου κ. Majdi Al-Khalidi.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.