Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Ἀπό Πέμπτης, 17ης / 30ῆς Νοεμβρίου ἕως καί Δευτέρας 21ης Νοεμβρίου/ 4ης Δεκεμβρίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος μετέχει ὡς προσκεκλημένος εἰς τούς ἑορτασμούς τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας ἐπί τῇ συμπληρώσει 100ετίας ἀπό τῆς Ὀκτωβριανῆς Ἐπαναστάσεως καί τῶν ἐπακολουθήσάντων ἀπηνῶν διωγμῶν κατά τῆς Ρωσσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καθώς καί τῆς συγκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Κληρικολαϊκῆς Τοπικῆς Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας.

Συνοδοί τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τήν ἀποστολήν ταύτην εἶναι ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος, ὁ Ἀρχιδιάκονος π. Μᾶρκος καί ὁ ἐν Μόσχᾳ ἀντιπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου Ἀρχιμανδρίτης π. Στέφανος. Μετά τῶν τριῶν πρώτων μελῶν τῆς ἀντιπροσωπείας ταύτης ἀφίχθη ὁ Μακαριώτατος ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου τοῦ Τελ -Ἀβίβ εἰς τήν Μόσχαν διά τῶν ἀεροπορικῶν ἀερογραμμῶν τῆς Aeroflοt τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης 17ης / 30ῆς Νοεμβρίου.

Ἐνταῦθα ἐγένετο δεκτός ὁ Μακαριώτατος ἅμα τῇ ἐξόδῳ Αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἀεροσκάφους ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Podolsk, ἀντιπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας εἰς Αὐστρίαν καί Οὐγγαρίαν κ. Τύχωνος, ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Θεοφάνους τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας καί ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Στεφάνου ἐκπροσώπου τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου εἰς Μόσχαν, εἰς τήν αἴθουσαν δέ ὑποδοχῆς καί ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ταλμπώφ κ. Θεοδοσίου.

Ἐνταῦθα ὁ Σεβασμιώτατος Θεοδόσιος ἐκαλωσώρισεν εὐχαριστῶν τόν Μακαριώτατον διά τήν ἀποδοχήν τῆς προσκλήσεως διά συμμετοχήν εἰς τά τραγικά γεγονότα τῆς τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας κατά τούς χρόνους τῆς κομμουνιστικῆς ἐπαναστάσεως, ἐκ τῆς ὁποίας, παρά τά δεινά, ἀνεδείχθησαν ἱερομάρτυρες καί νεομάρτυρες τῆς Ῥωσσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἀνταπαντών ὁ Μακαριώτατος ἐξέφρασε τήν χαράν Αὐτοῦ ἐπί τῇ συμμετοχῇ εἰς τοιαῦτα γεγονότα τῆς Ῥωσσικῆς Ἐκκλησίας καί ηὐχαρίστησε τόν Τριαδικόν Θεόν καί τόν Πατριάρχην Μόσχας κ. Κύριλλον διά τήν πρόσκλησιν καί συμμετοχήν Αὐτοῦ, δηλοῦσαν τάς ἀγαστάς σχέσεις συνεργασίας μεταξύ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί Πατριαρχείου Μόσχας.

Περαίνων ὁ Μακαριώτατος εἶπεν ὅτι ἀναπόσπαστον μέρος τῆς ἀποστολῆς τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας εἶναι τό μαρτύριον, τό ὁποῖον ἐπότισε τό δένδρον αὐτῆς. Τούς καρπούς τοῦ μαρτυρίου τούτου ἀπολαμβάνει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσσίας σήμερον. Τοιαύτην ἐμπειρίαν ἔχομεν καί ἡμεῖς, εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα. Ἀπόδειξις τούτου ἡ χθές ἀχθεῖσα ὑφ’ Ἡμῶν μνήμη τοῦ ἀγίου νεομάρτυρος Φιλουμένου τοῦ Ἁγιοταφίτου.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝ.

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευήν, 18ης Νοεμβρίου/ 1ης Δεκεμβρίου 2017, ἔλαβε χώραν ἐπίσκεψις τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς τήν Μονήν τῆς «Νέας Ἱερουσαλήμ», ἱδρυθεῖσαν τό πρῶτον ὑπό τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου τῆς Ρωσσίας κ. Νίκωνος ἀπό τοῦ 17ου αἰῶνος.

Εἰς ταύτην ἀνακαινισθεῖσαν νῦν μέ τήν ἀνασύστασιν τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας μετά τήν περίοδον τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος, πραγματοποιεῖται τό ὅραμα τοῦ Πατριάρχου Νίκωνος, ἤτοι γίνεται ἀκριβής καί πραγματική ἀναπαράστασις τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί τῶν ἐν αὐτῷ προσκυνημάτων τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου, τοῦ Ἁγίου Τάφου, τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ, τῆς εὑρέσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τῆς Ἀποκαθηλώσεως, τοῦ Πραιτωρίου, τῆς Φυλακῆς τοῦ Χριστοῦ, τῆς ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου καί ἄλλων τόπων τοῦ πάθους τοῦ Κυρίου.

Εἰς ταύτην τήν Μονήν ὑπεδέχθη τόν Μακαριώτατον καί ἐξενάγησεν εἰς τούς τόπους τῆς ἀναπαραστάσεως τῶν Ἁγίων Τόπων ὁ συντελέσας τά μέγιστα καί ἄγων τά Γενέθλια αὐτοῦ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος, ὁ ὁποῖος προσέφερε Ἀρχιερατικήν ράβδον εἰς τόν Μακαριώτατον, τήν ὁποίαν ἀντιπροσέφερεν ὁ Μακαριώτατος εἰς τήν Μονήν, ἵνα παραμένῃ εἰς αὐτήν καί ἀναμένῃ Αὐτόν νά ἔλθῃ καί νά λειτουργήσῃ καί νά τήν χρησιμοποιήσῃ. Ὁ Μακαριώτατος προσέφερε φιλντισένιον σταυρόν εὐλογίας διά τήν Μονήν.

Τήν ξενάγησιν ἠκολούθησε μεσημβρινή τράπεζα, παρατεθεῖσα ὑπό τοῦ ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Θεοφυλάκτου.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἡμέρας ταύτης ἔλαβε χώραν ἐπίσκεψις εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Σάββα Στοροζέβσκυ, ἀσκήσαντος τόν 15ον αιῶνα καί διατελέσαντος μαθητοῦ τοῦ ὁσίου Σεργίου τοῦ Ραντονέσκ.

Ἐνταῦθα ὑπεδέχθη ἐνθέρμως τόν Μακαριώτατον ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἱερομόναχος Σάββας, ὁ καί ἀξιεπαίνως ἀνακαινίσας τόν Ναόν τῶν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου καί τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐκ τῆς φθορᾶς τήν ὁποίαν ὑπέστη κατά τήν κομμουνιστικήν ἐπικράτειαν.

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Σάββας προσέφερε εἰκόνα εἰς τόν Μακαριώτατον. Ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς αὐτόν φιλντισένιον σταυρόν εὐλογίας λέγων ὅτι τό ὄνομα τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Λαύρας εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ἤτοι τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου καί ὁ τρόπος ζωῆς αὐτοῦ διεδόθη εἰς ὁλόκληρον τήν Ὀρθοδοξίαν, ὡς ἐν Σερβίᾳ τοῦ ἁγίου Σάββα τοῦ Σέρβου καί ἀλλαχοῦ, τῶν μοναχῶν ἐχόντων ὡς πρότυπον ζωῆς τῆς ἀειπάρθενον Θεοτόκον καί τόν Τίμιον Πρόδρομον, καί ὀφειλόντων νά προσεύχωνται πάντοτε ὑπέρ τῶν πιστῶν καί νά ἀγωνίζωνται νά δίνουν τό παράδειγμα τῆς ἀσκητικῆς Χριστιανικῆς ζωῆς.

Διά τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἔληξε ἡ δευτέρα ἡμέρα τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Μακαριωτάτου εἰς Μόσχαν.

 

Συμμετοχή του Ιεροσολύμων Θεοφίλου στους εορτασμούς της Ρωσικής Εκκλησίας Συμμετοχή του Ιεροσολύμων Θεοφίλου στους εορτασμούς της Ρωσικής Εκκλησίας Συμμετοχή του Ιεροσολύμων Θεοφίλου στους εορτασμούς της Ρωσικής Εκκλησίας Συμμετοχή του Ιεροσολύμων Θεοφίλου στους εορτασμούς της Ρωσικής Εκκλησίας Συμμετοχή του Ιεροσολύμων Θεοφίλου στους εορτασμούς της Ρωσικής Εκκλησίας Συμμετοχή του Ιεροσολύμων Θεοφίλου στους εορτασμούς της Ρωσικής Εκκλησίας Συμμετοχή του Ιεροσολύμων Θεοφίλου στους εορτασμούς της Ρωσικής Εκκλησίας Συμμετοχή του Ιεροσολύμων Θεοφίλου στους εορτασμούς της Ρωσικής Εκκλησίας Συμμετοχή του Ιεροσολύμων Θεοφίλου στους εορτασμούς της Ρωσικής Εκκλησίας Συμμετοχή του Ιεροσολύμων Θεοφίλου στους εορτασμούς της Ρωσικής Εκκλησίας Συμμετοχή του Ιεροσολύμων Θεοφίλου στους εορτασμούς της Ρωσικής Εκκλησίας

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.