Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 8ης Ἰουνίου ἐ.ἔ., ἀνακοινοῦμεν ὑμῖν ὅτι ἀπό 18ης ἕως 20ῆς Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. πραγματοποιηθήσεται ἐν Πύργῳ Ἠλείας, τῇ πρόφρονι ἀνταποκρίσει τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἠλείας κ. Γερμανοῦ, ἡ «ΛΒ´ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας», ἔχουσα θέμα «Αἱρετικές θεωρήσεις, χρήσεις καί μεταφράσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς», διοργανουμένη ὑπό τῆς παρ᾿ ἡμῖν Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων.

Ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἀρτίου διοργανώσεως τῆς ἐν λόγῳ Συνδιασκέψεως, γνωρίζομεν ὑμῖν τά ἀκόλουθα:

1. Ὁ συντονισμός τοῦ Προγράμματος τῆς Συνδιασκέψεως ἀνετέθη τῇ καθ’ ἡμᾶς Συνοδικῇ Ἐπιτροπῇ ἐπί τῶν Αἱρέσεων καί τῷ Γραμματεῖ αὐτῆς Αἰδεσιμολογιωτάτῳ Πρωτοπρεσβυτέρῳ κ. Κυριακῷ Τσουρῷ, πρός ὅν δύνασθε ὅπως ἀπευθύνησθε διά πᾶσαν πληροφορίαν (τηλ. 210.72.72.240 – 3, Fax 210.72.72.244 καί email: [email protected], κινητόν: 697.423.5628).

2. Διά τήν ἐξασφάλισιν πλήρους καί συστηματικῆς συνεργασίας καί ἐνημερώσεως ἐνδείκνυται ἡ παρουσία τοῦ μονίμου Ἐντεταλμένου ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς τάς Συνδιασκέψεις ταύτας, ὅστις, ἕνεκα τῆς συνεχοῦς ἐνασχολήσεως αὐτοῦ ἐπί τοῦ εἰδικοῦ τούτου καί σημαντικοῦ ποιμαντικοῦ τομέως, δύναται νά ἐνημερώνηται καί νά ἐνημερώνῃ ἁρμοδίως ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ αὐτοῦ διά τήν οὐσιαστικήν ἀξιοποίησιν τῶν Πορισμάτων τῶν Συνδιασκέψεων καί νά συνεργάζηται μετά τοῦ Γραφείου τῆς ἁρμοδίας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς.

3. Προκειμένου νά ἐξασφαλισθῇ ἡ διαμονή τῶν Συνέδρων εἰς Ξενοδοχεῖον, ἕκαστος τῶν Ἐντεταλμένων δέον ὅπως ἀποστείλῃ δι᾿ ὑμῶν, ἀνυπερθέτως μέχρι τῆς 9ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., συμπεπληρωμένον τό συνημμένον «Δελτίον Συμμετοχῆς». Δεδομένης τῆς περιωρισμένης δυνατότητος φιλοξενίας, εἶναι πρόδηλον ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά γίνουν δεκτοί συνοδοί τῶν Ἐντεταλμένων. Οἱ Ἐντεταλμένοι θά φιλοξενηθοῦν εἰς δίκλινα δωμάτια, ἀποκλειομένης τῆς φιλοξενίας αὐτῶν εἰς μονόκλινα. Ἡ διαμονή εἰς μονόκλινον δωμάτιον βαρύνει τούς ἰδίους τούς Ἐντεταλμένους.

4. Τά ἔξοδα διαμονῆς θά καταβληθοῦν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐνῷ τῆς διατροφῆς θά βαρύνουν τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ἠλείας, ἡ ὁποία προθύμως ἀπεδέχθη τήν κάλυψιν τῆς δαπάνης αὐτῆς, τά δέ ἔξοδα μετακινήσεως τῶν Ἐντεταλμένων εἰς Πύργον, βαρύνουν τάς κατά τόπους Ἱεράς Μητροπόλεις.

5. Ἡ ἔναρξις τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνδιασκέψεως ἔχει προγραμματισθῆ διά τήν Τρίτην 18 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. καί ὥραν 5ην μεταμεσημβρινήν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.