Μητρόπολη Ρεθύμνης - Ἐφέτος συμπληροῦνται διακόσια ἔτη ἐκ τοῦ μαρτυρικοῦ τέλους τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Γεδεών τοῦ Καρακαλλινοῦ (1818 ‒ 2018), ὁ ὁποῖος διέμεινεν δέκα ἔτη ἐκ τῆς ἐπιγείου ζωῆς του εἰς τὴν νῆσον Κρήτην, καὶ ἡγίασεν αὐτὴν διὰ τῆς παρουσίας του.

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπετείου αὐτῆς, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου καὶ ἡ Ἱερὰ Μονὴ Καρακάλλου Ἁγίου Ὄρους σᾶς προσκαλοῦν νὰ συμμετάσχητε εἰς τὴν ὑποδοχὴν τῆς σεβασμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Γεδεών, προερχομένης ἐκ Τυρνάβου ‒ τόπον τοῦ σεπτοῦ μαρτυρίου του ‒ καθώς καὶ εἰς τὰς ἱερὰς ἀκολουθίας αἱ ὁποῖαι θὰ πραγματοποιηθοῦν κατὰ τὸ τριήμερον 4-5-6 Αὐγούστου 2018 εἰς τὰς Μαργαρίτας Ρεθύμνου, πρὸς ἀπόδοσιν τῆς προσηκούσης τιμῆς εἰς τὸν θαυματουργὸν Ὁσιομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟN 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
6:30 μ.μ.: Ὑποδοχὴ τῆς τιμίας Κάρας τοῦ Ὁσιομάρτυρος Γεδεών εἰς τὴν πλατείαν τῶν Μαργαριτῶν.
6:45 μ.μ.: Λιτάνευσις τῆς τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος ἔως τὴν Ἱερὰ Μονὴ Σωτῆρος Χριστοῦ καὶ Ἁγίου Γεδεών.
7:15 μ.μ.: Θυρανοίξια ὑπογείου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεδεών, ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου κ.κ. Εὐγενίου.
8:00 μ.μ.: Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός.

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
7:00 π.μ.: Ὄρθρος.
8:30 π.μ.: Θεία Λειτουργία.
6:30 μ.μ.: Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς τῆς Θείας Μεταμορφώσεως.
8:30 μ.μ.: Ἱερὸν Εὐχέλαιον.

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
6:30 π.μ.: Ἁγιασμός.
7:00 π.μ.: Ὄρθρος τῆς Θείας Μεταμορφώσεως.
8:30 π.μ.: Θεία Λειτουργία.
7:00 μ.μ.: Μεθέορτος Ἑσπερινὸς τῆς Θείας Μεταμορφώσεως.
8:00 μ.μ.: Παρακλητικὸς Κανὼν εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον καὶ εἰς τὸν Ἅγιον Ὁσιομάρτυρα Γεδεών.

ΤΡΙΤΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
7:00 π.μ.: Ὄρθρος.
8:00 π.μ.: Θεία Λειτουργία.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΝ
ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΔΕΩΝ

Διὰ πληροφορίας ἀπευθύνεσθε εἰς τὸ τηλέφωνον 6979222436

Ο ΑΓΙΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΔΕΩΝ

Ὁ Ἅγιος Γεδεὼν ἐγεννήθη τὸ 1766 εἰς τὸ χωρίον Κάπουρνα–σήμερα Γλαφυραί– τοῦ νομοῦ Μαγνησίας. Εἰς ἡλικίαν δώδεκα ἐτῶν, ἐργαζόμενος εἰς Βελεστῖνον ἠπατήθη ὑπὸ τῶν Τούρκων καὶ ἠρνήθη τὸν Χριστόν.

Συναισθανόμενος τὸ παράπτωμά του, ὕστερα ἀπὸ διάστημα δύο μηνῶν, δραπετεύει ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ ὑπάγει εἰς τὴν νῆσον Κρήτην. Ἀπὸ ἐκεῖ ἔρχεται εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος, εἰς τὴν ἱερὰν Μονὴν Καρακάλλου, ὅπου μετὰ ἱκανὴν δοκιμασίαν κείρεται μοναχός, μετονομασθεὶς Γεδεών. Εἰς τὴν Μονὴν παρέμεινε 35 ἔτη, ζήσας βίον ἀσκητικόν. Κατὰ τὸ διάστημα αὐτὸ διηκόνησε ἐπὶ ἑξαετίαν (1797-1803) τὸ ἐν Μαργαρίταις Ρεθύμνης Καρακαλλινὸν Μετόχιον.

Κατηξιώθη τῆς ὁμολογίας τῆς Πίστεως καὶ τοῦ ποθουμένου μαρτυρικοῦ τέλους, κατακοπεὶς διὰ πελέκεως τάς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας, κατὰ τὴν 30ήν Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 1818 εἰς Τύρναβον Λαρίσης. Ἀνεγνωρίσθη ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας ὡς Ἅγιος σχεδὸν ἀμέσως μετὰ τὸ διὰ Χριστὸν Μαρτύριόν του, καὶ ἐορτάζεται ἔκτοτε εἰς τὴν ἁπανταχοῦ Ὀρθοδοξίαν, ἐνῶ τιμᾶται ἰδιαιτέρως ὡς τοπικὸς ἅγιος εἰς τάς ἱερὰς Μητροπόλεις Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ, Λαρίσης καὶ Τυρνάβου, Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓ. ΓΕΔΕΩΝ

Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ποίημα Κυρίλλου Ἀρχιερέως τοῦ Κρητός.
Ἐν Κρήτῃ διέπρεψας, ἐν μετανoίᾳ θερμῇ, ἐν Ἄθῳ ἐπέδειξας, ἀσκητικὴν βιοτήν, Θεὸν ἱλεούμενος· δρόμον δὲ μαρτυρίου, ἐν Τυρνάβῳ τελέσας, νέος Ὁσιομάρτυς, τοῦ Κυρίου ἐδείχθης· ᾧ πρέσβευε ἀεὶ Γεδεών, ὑπὲρ τῶν τιμώντων σε.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.