Μέ τήν χά­ρη τοῦ Ἁ­γί­ου Ἱ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος καί Ἰ­σα­πο­στό­λου Κο­σμᾶ τοῦ Αἰ­τω­λοῦ καί τήν εὐ­λο­γί­α τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ πραγ­μα­το­ποιή­θη­κε καί φέ­τος ἡ ἑ­ορ­τή τοῦ Ἁ­γί­ου στήν ὁ­μώ­νυ­μη Γυ­ναι­κεί­α Ἱ­ε­ρά Μο­νή του στήν Ἀρ­ναί­α Χαλ­κι­δι­κῆς κα­τά τό δι­ή­με­ρο Δευ­τέ­ρα 23 καί Τρί­τη 24 Αὐ­γού­στου τ.ἒ..

Ὁ Ἑ­σπε­ρι­νός καί ἡ Θεία Λει­τουρ­γί­α τε­λέ­στη­καν στόν νε­ο­α­νε­γει­ρό­με­νο καί ἡ­μι­τε­λῆ νέ­ο Ἱερό Να­ό τοῦ Ἁγίου, πού θά ἀ­πο­τε­λέ­σει καί τό Κα­θο­λι­κό τῆς Ἱερᾶς Μο­νῆς.

Ἀ­φ’ ἑ­σπέ­ρας τε­λέ­σθη­κε:
α΄) Πα­νη­γυ­ρι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός, στόν ὁ­ποῖ­ο ἔ­λα­βαν μέ­ρος ὁ Παν. Ἀρ­χιμ. π. Χρυ­σό­το­μος Μα­ϊ­δώ­νης, Πα­τρι­αρ­χι­κός Ἐ­πί­τρο­πος Ἐπι­σκο­πῆς Μπου­κόμ­πας καί Πνευματικός καί Κτίτωρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί ὁ Παν. Ἀρ­χιμ. Δη­μή­τριος Μπί­κας.

β΄) Ἀρ­το­κλα­σί­α τοῦ Δα­σαρ­χεί­ου Ἀρ­ναί­ας, κα­θώς ἡ Δα­σι­κή Ὑ­πη­ρε­σί­α μέ ἀ­πό­φα­ση τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου ἑ­ορ­τά­ζει τόν Ἅ­γιο Κο­σμᾶ ὡς Προ­στά­τη της καί

γ΄) τό Α΄ Μέ­ρος τοῦ Πνευ­μα­τι­κοῦ Συμ­πο­σί­ου μέ θέ­μα:

«Α­ΓΙ­ΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑ­ΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821»

Τούς συμ­με­τέ­χον­τας στήν Πα­νή­γυ­ρη καί τό Συμ­πό­σιο κα­λω­σό­ρι­σε ἡ Ὁσιολογιωτάτη Γε­ρόντισ­σα τῆς Μο­νῆς Μο­να­χή Μα­ριάμ καί ἀ­κο­λού­θη­σαν οἱ εἰ­ση­γή­σεις ὡς ἑ­ξῆς:

α΄) «Ἡ ἐ­ξέ­γερ­ση τῆς Χαλ­κι­δι­κῆς τό 1821». Εἰ­ση­γη­τής ὁ κ. Δη­μή­τριος Κύ­ρου, φι­λό­λο­γος, ἱ­στο­ρι­κός.

Ὁ ὁ­μι­λη­τής ἀ­να­φέρ­θη­κε στήν πο­ρεί­α τῆς Ἐ­ξέ­γερ­σης ἀ­πό τήν ἐμ­φά­νι­ση τοῦ Ἐμ­μα­νου­ήλ Παπ­πᾶ, στή μά­χη τῶν Βα­σι­λι­κῶν μέ τόν κα­πε­τάν Χά­ψα καί στήν κα­τα­στρο­φή τῆς Κασ­σάν­δρας. Καί

β΄) «Ἀ­κο­λου­θών­τας τά ἴ­χνη τοῦ Πα­τρο­κο­σμᾶ στήν Ἀ­φρι­κή».Εἰ­ση­γη­τής ὁ Παν. Ἀρ­χιμ. π. Χρυ­σό­στο­μος Μα­ϊ­δώ­νης.

Ὁ π. Χρυ­σό­στο­μος ἀ­να­φέρ­θη­κε στήν πα­ρου­σί­α τοῦ Ἁ­γί­ου Κο­σμᾶ στήν Ἀ­φρι­κή καί στή συ­νέ­χι­ση τοῦ ἔρ­γου του ἐ­κεῖ. Ὁ Ἅ­γιος Κο­σμᾶς ἐ­νερ­γεῖ καί σή­με­ρα στήν Ἱ­ε­ρα­πο­στο­λή στήν Ἀ­φρι­κή. Ὅ­πως τό­τε φρόν­τι­ζε τά παι­διά καί τούς νέ­ους, ἔ­τσι καί σή­με­ρα τό ἔρ­γο του προ­ε­κτεί­νε­ται καί στή Μπου­κόμ­πα. Στά σχο­λεῖ­α φοι­τοῦν πε­ρί τούς ἑ­κα­τό ὀρ­θό­δοξους μα­θη­τές. Τό κα­λο­καί­ρι ἔ­γι­νε συ­νάν­τη­ση καί φι­λο­ξε­νί­α ἑ­κα­τον­τά­δων ἐ­φή­βων καί νέ­ων, πού δι­δά­χτη­καν τήν ὀρ­θό­δο­ξη χρι­στι­α­νι­κή ζω­ή. Τέ­λος ἔ­γι­νε ἔκ­κλη­ση βο­ή­θειας στό ἱ­ε­ρα­πο­στο­λι­κό ἔρ­γο.

Τήν κυ­ρι­ώ­νυ­μη ἡ­μέ­ρα τε­λέ­στη­κε:
Α΄) Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κή Θ. Λει­τουρ­γί­α, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ, μέ τήν συμ­με­το­χή τῶν Παν. Ἀρ­χιμ. π. Χρυ­σο­στό­μου Μα­ϊ­δώ­νη καί π. Δη­μη­τρί­ου Μπί­κα καί τῶν Αἰδ. Οἰκ. π. Ἰ­ω­άν­νου Ἀγ­γε­λί­δη καί π. Γε­ωρ­γί­ου Τρικ­κα­λι­ώ­του καί τοῦ Διακόνου π. Ἀμφιλοχίου Χάϊτα.

Πρό τῆς ἀναγνώσεως τῆς Ἀποστολικῆς Περικοπῆς ὁ Σεβασμιώτατος προέβη στή Χειροθεσία τοῦ Μαθητοῦ τοῦ Γυμνασίου Ἀρναίας Χρήστου Τσιάλη σέ Ἀναγνώστη τῆς Ἐκκλησίας μας, κατόπιν προτάσεως τῆς Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Β΄) Καί ἀκολούθησε τό Β΄ Μέ­ρος τοῦ Πνευ­μα­τι­κοῦ Συμ­πο­σί­ου μέ τίς ἑ­ξῆς εἰ­ση­γή­σεις:

α΄) «Ὁ Πα­τρο­κο­σμᾶς καί τό Ὅ­ρα­μα τῆς Χρι­στι­α­νι­κῆς Ρω­μι­ο­σύ­νης». Εἰ­ση­γήτρια ἡ κα Ἄν­να Κα­ρα­μα­νί­δου, Ἀ­να­πλη­ρώ­τρια Κα­θη­γή­τρια Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Γραμ­μα­τεί­ας.

Ἡ κα Κα­ρα­μα­νί­δου ἀ­να­φέρ­θη­κε στό ἔρ­γο τοῦ Πα­τρο­κο­σμᾶ, καί μάλιστα στό πῶς στή­ρι­ξε τό Γέ­νος, δι­έ­δω­σε τήν Ὀρ­θό­δο­ξη πί­στη, τήν παι­δεί­α καί τήν Ἑλ­λη­νι­κή γλῶσ­σα. Καί

β΄) «Τό 1821 Σή­με­ρα: Τά ἐ­πί­και­ρα μη­νύ­μα­τα τοῦ Ἁ­γί­ου Κο­σμᾶ καί τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς Ἐ­πα­να­στά­σε­ως».

Εἰ­ση­γη­τής ὁ κ. Κων­σταν­τῖ­νος Χο­λέ­βας, Πο­λι­τι­κός Ἐ­πι­στή­μων-Συγ­γρα­φεύς καί συνεργάτης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ὁ κ. Χο­λέ­βας ἀ­να­φέρ­θη­κε στήν προ­σφο­ρά τοῦ Ἁ­γί­ου Κο­σμᾶ ἐ­πί Τουρ­κο­κρα­τί­ας. Ἑ­στί­α­σε ὅ­μως τόν λό­γο του πε­ρισ­σό­τε­ρο στήν ἐ­πο­χή μας. Πό­σο ἐ­πί­και­ρος εἶ­ναι ὁ Ἅ­γιος Κο­σμᾶς καί πό­ση ἀ­νάγ­κη ἔ­χου­με καί σή­με­ρα ἀ­πό τίς δι­δα­χές του.

Στόν Ἑ­σπε­ρι­νό καί στήν Θ. Λει­τουρ­γί­α ἔ­ψαλ­λαν οἱ Μουσικολογιώτατοι Ἱ­ε­ρο­ψάλ­τες κ. Βα­σί­λει­ος Κοκ­κα­λιά­ρης καί κ. Κων/νος Πνευ­μα­τι­κός.

Στή Θεία Λει­τουρ­γί­α καί τό Πνευ­μα­τι­κό Συμ­πό­σιο ἦ­σαν πα­ρόν­τες οἱ Αἰδ. Οἰκ. π. Χρῆ­στος Μή­τσιου καί π. Δη­μή­τριος Κα­τσιρ­μᾶς, ὁ Δή­μαρ­χος Ἀ­ρι­στο­τέ­λη κ. Στέ­λιος Βα­λιά­νος, ὁ Δα­σάρ­χης Ἀρναίας κ. Ἀνέστης Ἀ­να­στα­σιά­δης καί πλῆ­θος Λα­οῦ.

Τό Συμπόσιο ἒκλεισε μέ προσλαλιά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, ὁ ὁποῖος συνοψίζοντας τά συμπεράσματα τῆς διημερίδος, τόνισε ὃτι πολλάκις ἡ Ἐκκλησία τόν καθαρό ρόλο Της, δηλαδή τή Σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου μέ τή συμμετοχή του στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τόν ἒθεσε σέ δεύτερη μοῖρα, προτάσσοντας ὡς θυσιαστικό Της ρόλο τή Σωτηρία τοῦ Γένους μας! Ἀπόδειξις ὁ Μέγας Διδάχος τοῦ Γένους ὁ Πατροκοσμᾶς! Ἐπίσης διευκρίνισε ὃτι ὁ Ἃγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ὑπῆρξε ἡ ζωντανή σφραγίδα τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ, ἒχοντας συνοδοιπόρους Του τόν Ἃγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη, τόν Ὃσιο Ἀθανάσιο τόν Πάριο, τόν Ὃσιο Μακάριο τόν Κορίνθου, τόν Εὐγένιο Βούλγαρη, τόν Κωνσταντῖνο Οἰκονόμο τόν ἐξ Οἰκονόμων καί ὃλους τούς Διδασκάλους τοῦ Γένους μας, πού κατά τούς ἀείμνηστους Γιάννη Σικουτρή, Ματθαῖο Παρανίκα καί Κωνσταντῖνο Σάθα ἦσαν κατά τά 2/3 Ἱερωμένοι, δηλαδή Κληρικοί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Τοῦτο σημαίνει ὃτι ὁ Νεοελληνικός Διαφωτισμός κήρυττε Θεό, ἦταν ἒνθεος καί δέν κήρυττε τήν ἀθεΐα ὃπως ὁ Εὐρωπαϊκός “Διαφωτισμός” καί ἡ Γαλλική Ἐπανάσταση. Τά μπαϊράκια τῶν ἀρματωλῶν καί κλεφτῶν καί τῶν ἀρχιστρατήγων τοῦ Ἒθνους τό ᾿21 ἐκοσμοῦντο μέ τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, ὁ δέ Πατροκοσμᾶς κήρυττε πάντοτε σ’ ἓνα βάθρο πού πίσω του εἶχε τόν Τίμιο Σταυρό τοῦ Κυρίου μας!

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.