Ὁ Mακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπραγματοποίησε σειράν συναντήσεων μέ Ἀμερικανούς πολιτικούς, θρησκευτικούς καί πολιτικο-κοινωνικούς ἡγέτας, διά νά πληροφορήσῃ αὐτούς καί νά ἐγείρῃ τό ἐνδιαφέρον των διά τάς ἀπειλάς, τάς ὁποίας ἀντιμετωπίζει ἡ Χριστιανική παρουσία εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί εἰδικῶς εἰς τήν Ἱερουσαλήμ.

Οἱ κίνδυνοι αὐτοί ἔχουν αὐξηθῆ παραλλήλως πρός τήν αὐξανομένην πιθανότητα τῶν οἰκιστῶν νά καταλάβουν ἰδιοκτησίας εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαυΐδ μετά τήν πλημμελῆ ἀπόφασιν τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου νά ἐπιτρέψῃ εἰς τήν ὀργάνωσιν Ateret Cohanim νά πράξῃ οὕτω.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Θεόφιλος ἡγήθη ἀποστολῆς ἀπό τήν Ἁγίαν Γῆν, ἀντιπροσωπεύων τάς τρεῖς Ἐκκλησιαστικάς Οἰκογενείας (Ὀρθοδόξους, Καθολικάς καί Προτεσταντικάς Οἰκογενείας), νά προωθήσουν τήν ἀνάληψιν τῆς Χριστιανικῆς Κοινότητος καί τήν ἀπό κοινοῦ χριστιανικήν δραστηριότητα ἐν ὄψει τῶν προκλήσεων, αἱ ὁποῖαι περιστοιχίζουν τήν χριστιανικήν παρουσίαν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ἐν ᾧ θά ἐργάζωνται ταυτοχρόνως νά ἐμπλουτίσουν τήν συνεργασίαν μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων καί τῶν λαμβανόντων τάς ἀποφάσεις εἰς τάς Ἡνωμένας Πολιτείας τῆς Ἀμερικῆς.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί ἡ συνοδεύουσα Αὐτόν Ἀποστολή συμμετέσχον εἰς Σύσκεψιν τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν, προκειμένου οὗτοι νά προωθήσουν τήν θρησκευτικήν ἐλευθερίαν. Ἡ Σύσκεψις αὐτή ἔλαβε χώραν εἰς Washington D.C. μέ συμμετοχήν δεκάδων Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν ἀπ᾽ ὅλον τόν κόσμον.

Ὁ Μακαριώτατος συνηντήθη μέ Ὑπουργούς καί διαφόρους πολιτικάς προσωπικότητας, ἐνημερώνων αὐτούς συνοπτικῶς ἐπί τῆς καταστάσεως τῶν Ἱεροσολυμιτῶν καί τῆς καταστάσεως τῶν Χριστιανικῶν καί τῶν Μουσουλμανικῶν προσκυνημάτων, τά ὁποῖα ὑποφέρουν ἀπό παραβιάσεις εἰς τάς χεῖρας τῶν ριζοσπαστικῶν οἰκιστικῶν ὁμάδων.

Ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης ἐνημέρωσε τούς Ὑπουργούς ἐπί τῶν προσφάτων ἐξελίξεων, ὅσον ἀφορᾷ τάς ἰδιοκτησίας τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ, παρωθῶν αὐτούς νά ἐνθαρρύνουν τήν Ἰσραηλινήν Κυβέρνησιν, νά κλείσῃ αὐτόν τόν φάκελον, ὁ ὁποῖος ἐγείρει ὑπαρξιακήν ἀπειλήν εἰς τούς Χριστιανούς τῶν Ἱεροσολύμων.

Ἡ Αὐτοῦ Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος συνηντήθη ἐπίσης μέ ἐπισήμους ὑπαλλήλους ἐκπροσώπους τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, τοῦ Διεθνοῦς Γραφείου τῆς Θρησκευτικῆς Ἐλευθερίας, τοῦ USAID καί ἑνός μεγάλου ἀριθμοῦ μελῶν τῆς Συγκλήτου καί τοῦ Οἴκου τῶν Ἀντιπροσώπων, πρός τούς ὁποίους ἐπαρουσίασε τήν σπουδαιότητα τῶν ἰδιοκτησιῶν τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ καί τό ἀντίκτυπον, τό ὁποῖον αὗται ἔχουν διά τήν Χριστιανικήν παρουσίαν εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί διά τούς Χριστιανούς προσκυνητάς ἐπίσης, ἐπειδή αὐτά εἶναι ἡ μόνη εἴσοδος διά τόν Ἅγιον Τάφον εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἐπί ἑκατοντάδας ἐτῶν καί ἐπίσης εἶναι ἡ μόνη εἴσοδος πρός τήν Χριστιανικήν Συνοικίαν ἐν γένει.

Ὡσαύτως ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Θεόφιλος προειδοποίησε ὅτι ἡ κατάληψις τῶν ἰδιοκτησιῶν τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ ὑπό τῶν οἰκιστῶν θά ἔχῃ καταστροφικάς συνεπείας διά τούς Χριστιανούς ἀνά τήν Ὑφήλιον καί ὄχι μόνον διά τούς Χριστιανούς τῆς Ἁγίας Γῆς.

Μεταξύ τῶν συναντήσεων τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς τήν Washington DC καί τῆς συνοδευούσης Αὐτόν ἀποστολῆς συγκαταλέγεται καί ἡ συνάντησις μέ ἡγέτας τῆς πολιτικῆς κοινωνίας, εἰδικῶς μέ Διευθυντάς Πανεπιστημίων, διά νά τούς μεταφέρῃ τήν εἰκόνα τῶν συμβαινόντων εἰς Ἱερουσαλήμ.

Ὁ Μακαριώτατος ἐζήτησεν ἀπό αὐτούς νά συνεργασθοῦν μέ τό Πατριαρχεῖον μας καί τάς ἄλλας Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων, διά νά ἐγείρῃ ἐνδιαφέρον ἐντός τῆς Ἀμερικανικῆς Κοινωνίας διά τούς κινδύνους, οἱ ὁποῖοι ἀπειλοῦν τήν Χριστιανικήν παρουσίαν καί τάς ἐπιθέσεις ἐναντίον τῶν Χριστιανικῶν καί Μουσουλμανικῶν θρησκευτικῶν σεβασμάτων.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.