Τήν μεσημβρινήν ὥραν τῆς Παρασκευῆς, 19ης Νοεμβρίου/2ρας Δεκεμβρίου 2022, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος, ἡγούμενος ἑβδομηκονταπενταμελοῦς προσκυνηματικῆς ὁμάδος προσκυνητῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν καί «Ἀρχόντων» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Ἑλπιδοφόρον ἐδέχθη φιλοφρόνως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, εὐχόμενος Αὐτῷ τό «εὖ παρέστητε» καί καλωσορίζων αὐτόν καί τούς συνοδούς αὐτοῦ ὡς ἐρχομένους ἐκ τῆς Βασιλευούσης τῶν Πόλεων καί ἐκ τῆς «Μεγάλης Ἐκκλησίας, τῆς ἐν αἰχμαλωσίᾳ», ὡς χαρακτηρίζει αὐτήν ὁ διάσημος ἱστορικός Στῆβεν Ράνσιμαν καί ἀφικνουμένους εἰς τήν γῆν, ἡ ὁποία εἶναι ἁγία, λόγῳ τοῦ ὅτι αὕτη ἐποτίσθη ἐκ τοῦ σταυρικοῦ λυτρωτικοῦ αἵματος τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ καί λόγῳ τοῦ ὅτι αὕτη ἐφιλοξένησεν εἰς τά σπλάγχνα αὐτῆς τόν σαρκί σταυρωθέντα καί ἐκ νεκρῶν ἀναστάντα Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, εἰς τόν Ζωοδόχον Τάφον τόν ὁποῖον ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ φυλάσσει ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης.

Ἀπαντῶν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην καί διά τήν θείαν Λειτουργίαν, διά τήν ὁποίαν ἤδη ἐγένετο διευθέτησις, ὅπως τελεσθῇ τό προσεχές Σάββατον ἑσπέρας πρός Κυριακήν, 21ην Νοεμβρίου/4ην Δεκεμβρίου 2022, ἑορτήν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καί διά τήν προσκυνηματικήν θεωρίαν εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα, τά ὁποῖα φυλάσσουν ἀόκνως καί ἀνυστάκτως οἱ Ἁγιοταφῖται πατέρες διά μέσου τῶν αἰώνων, ὑπογραμμίζων ὅτι διά τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἀνοίγει καί διευρύνεται ἡ ὁδός διά τήν ἄφιξιν περισσοτέρων προσκυνητῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, μετά μάλιστα τήν παρελθοῦσαν πανδημίαν, καί ὅτι διά τῆς ἐπισκέψεως αὐτῆς ἐνισχύονται οἱ ἀνέκαθεν ὑπάρξαντες δεσμοί ἐν Χριστῷ κοινωνίας καί συνεργασίας συνεργασίας τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων μετά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον τήν πλακέτταν ἀπό τῶν 150 ἐτῶν ἱδρύσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς καί ὁ Μακαριώτατος προσέφερε τῷ Σεβασμιωτάτῳ Ἀρχιερατικόν ἐγκόλπιον, εἰκόνα τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου καί τό βιβλίον τῆς Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου καί Ἱεροσολύμιτικάς εὐλογίας εἰς τούς προσκυνητάς αὐτοῦ.

Φανούρης Ευστράτιος
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.