Στην εκδήλωση με θέμα: «Τα Νέα Θρησκευτικά στο Νέο Σχολείο» στον Χώρο Τεχνών Βεροίας

Την Κυριακή 14 Ιανουαρίου το απόγευμα στο Χώρο Τεχνών του Δήμου Βεροίας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα: «Τα Νέα Θρησκευτικά στο Νέο Σχολείο».

Την εκδήλωση πραγματοποίησε η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας και η Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βεροίας, ενώ συνδιοργανωτές ήταν επίσης η Ένωση Θεολόγων Νομού Ημαθίας, η Ενωμένη Ρωμηοσύνη, ο Σύλλογος Πολυτέκνων Βεροίας, με τη στήριξη Μορφωτικών Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων του Νομού Ημαθίας.

Στην αρχή χαιρετισμό απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων και εκπρόσωποι άλλων φορέων.

Πρώτος ομιλητής ήταν ο Καθηγητής της Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ και Πρόεδρος της Π.Ε.Θ. κ. Ηρακλής Ρεράκης, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα « Η Θεολογικοπνευματική διάσταση των αλλαγών της πολιτείας στην παιδεία και στην κοινωνία».

Δεύτερος ομιλητής ήταν ο Θεολόγος κ. Θεόδωρος Κουτσιώρας, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Φάκελοι θρησκευτικών Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου. Τι δεν γνωρίζουμε».

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε μουσικά από μέλη της Χορωδίας του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Βεργίνας “ΑΙΓΕΣ” υπό την διεύθυνση της κ. Ελένης Αναγνώστου.

Μετά το πέρας των ομιλιών υπήρξε ολιγόλεπτη συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος. Η Εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το τραγούδι «Μακεδονία Ξακουστή» και τον Εθνικό Ύμνο.

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου στην εκδήλωση :

Συνεχίζοντας ἡ Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας τήν ἐνημέρωση ὅλων τῶν ἐνδια­φε­ρομένων γιά τό σημαντικό θέμα τῆς νέας μορφῆς τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ὅπως αὐτή προσδιορίζεται μέ τούς λεγομέ­νους φακέλους τοῦ μαθήματος πού ἔχει ἀποστείλει τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευ­μά­των στά σχολεῖα, καί συγχρό­νως θέλοντας νά ἐνισχύσει τή φωνή διαμαρτυρίας τόσο τῶν θεο­λόγων ὅσο καί τῶν γονέων τῶν μα­θητῶν καί ὅλων τῶν συμπο­λι­τῶν μας, πού ἀνησυχοῦν γιά τίς συνέπειες τῆς ἀλλαγῆς στό περιε­χό­μενο καί στήν ὕλη τοῦ μαθή­μα­τος τῶν Θρησκευτικῶν, ὄχι μόνο στήν μόρφωση καί τήν πνευμα­τική καί θρησκευτική καλλιέργεια τῆς νέας γενιᾶς, ἀλλά καί στήν ἐθνική μας ἰδιοπροσωπία, διοργα­νώ­νει σέ συνεργασία μέ τήν Ἕνω­ση Γονέων καί Κηδεμόνων Πρω­το­βάθμιας Ἐκπαίδευσης Βεροίας τήν ἀποψινή ἐκδήλωση μέ θέμα: «Τά νέα Θρησκευτικά στό νέο σχο­λεῖο».

Στήν ἐκδήλωσή μας συμμετέχουν μέ τίς εἰσηγήσεις τους δύο εἰδικοί στό θέμα πού μᾶς ἀπασχολεῖ, ὁ καθένας ἀπό τή δική του πλευρά: ὁ ἐλλογιμώτατος κα­θηγητής τοῦ Τμήματος Ποιμα­ντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀρι­στο­τελείου Πανεπιστημίου Θεσσα­λο­νίκης καί Πρόεδρος τῆς Πανελ­ληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων κύ­ρι­ος Ἡρακλῆς Ρεράκης, πού θά μᾶς ἀναπτύξει τό θέμα:

«Ἡ θεολογικο­πνευ­ματική διάσταση τῶν ἀλλα­γῶν τῆς πολιτείας στήν παιδεία καί στήν κοινωνία», καί ὁ ἐλλογιμώτατος θεο­λό­γος, καθηγητής τῆς Δευτερο­βαθμίου­ Ἐκπαιδεύσεως στή Λάρισα κύ­ρι­ος Θεόδωρος Κουτσιώρας, ὁ ὁ­ποῖ­ος θά μᾶς μιλήσει μέ θέμα: «Φά­­κε­λοι Θρησκευτικῶν Δημο­τι­κοῦ – Γυ­μνασίου – Λυκείου. Τί δέν γνω­ρί­­ζουμε».

Τούς εὐχαριστῶ καί τούς δύο ἀπό καρδίας, γιατί βρίσκονται ἀπόψε στήν πόλη μας καί συμμετέχουν στήν ἐκδήλωσή μας προκειμένου νά μᾶς διαφωτίσουν σχετικά μέ τό φλέγον θέμα τῶν Θρησκευτικῶν καί τῆς διδασκα­λίας τους στά σχο­λεῖα τῆς πατρί­δος μας.

Γιατί τό θέμα τῶν Θρησκευτικῶν καί τῆς διδασκαλίας τους εἶναι ἕνα μεῖζον καί σοβαρό θέμα, καί οἱ ἀλλαγές σέ αὐτό δέν μπορεῖ νά γί­νο­νται αὐθαίρετα ἤ καί σκόπιμα, προκειμένου νά ἀλλοιώσουν τό χα­­­ρακτήρα τους καί νά ὑποβα­θμί­σουν τόν ρόλο καί τή σημασία τους.

Καί ἄς μήν θεωρηθεῖ ὅτι ἡ ἀντί­δρα­ση τῆς Ἐκκλησίας στό θέμα αὐ­­­­τό ὀφείλεται στό γεγονός ὅτι θί­γονται, ὅπως ἐν­δεχομένως ἰσχυρί­ζο­νται κά­ποιοι, τά συμφέροντά της.

Ἡ Ἐκ­κλησία ἀντιδρᾶ γιατί ἔχει χρέος καί εὐθύνη ἀπέναντι στόν λαό τοῦ Θεοῦ, ἀπέναντι στά νέα παιδιά, ἀλλά καί ἀπέναντι στήν πατρίδα, νά ὑποδείξει θαρραλέα τούς κιν­δύ­νους πού ἐλλοχεύουν γιά τούς μαθητές, τό μέλλον αὐ­τοῦ τοῦ τό­που, μέ τήν ἀλ­λαγή πού συντελεῖται στό μάθημα τῶν Θρη­σκευτικῶν.

Γιατί οἱ μαθητές ζώντας ἤδη μέ­σα στή σύγχυση πού προκαλεῖ τό ρευστό ἰδεολογικά καί πνευματικά περιβάλλον μέσα στό ὁποῖο με­γα­λώνουν, ζώντας μέσα σέ ἕνα ἰδιό­τυ­πο συγκρητισμό πού καλλιερ­γεῖ­­­­ται γενικότερα, καλοῦνται πρίν νά ξεκαθαρίσουν μέσα τους τί πι­στεύουν ὡς χριστιανοί ὀρθό­δο­ξοι, πρίν νά γνωρίσουν τίς ἀρχές καί τήν πνευματικότητα τῆς πίστεώς μας, νά μάθουν μέ τούς νέους φα­κέλους τῶν Θρησκευτικῶν ἕνα συμ­πίλημμα ἑτερόκλητων στοι­χεί­ων γιά διάφορες θρησκεῖες, χωρίς νά γίνεται καμία διάκριση, γεγο­νός πού ἐπιτείνει τή σύγχυση σέ ἕνα σημαντικό τομέα τῆς ζωῆς καί τῆς προσωπικότητός τους καί ἰδι­αιτέρως σέ μία κρίσιμη ἡλικία, στήν ἐφηβική καί νεανική ἡλικία.

Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας μέ τίς ἐκδηλώσεις αὐ­­τές ἐπι­διώκει νά εὐαισθητο­ποιή­σει τούς πάντες γιά τήν ἀκαταλληλότητα καί τήν ἐπικιν­δυ­νότητα τῶν ἀλ­λαγῶν στό μάθη­μα τῶν Θρησκευ­τικῶν, ὥστε νά ἀκουσθεῖ ἡ φωνή μας μέχρι τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί ὅσους ἐμπνεύσθηκαν αὐτές τίς ἀλλαγές, καί νά τίς ἀποσύρουν, πρίν νά εἶναι ἀργά γιά τά παιδιά μας.

Καί γι᾽ αὐτό θέλω νά εὐχαρι­στή­σω θερμά γιά τή συνεργασία καί τήν κινητοποίηση τήν Ἕνωση Γο­νέων, τούς ἐκλεκτούς ὁμιλητές μας καί ὅλους ἐσᾶς πού δίνετε σή­μερα τό παρόν στήν ἐκδήλωση αὐ­τή καί ἑνώνετε τή φωνή σας μέ τή φωνή τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τό κρίσιμο αὐτό θέμα τῶν Θρη­σκευ­τικῶν.

Σύντομα θά σᾶς καλέσουμε καί πάλι γιά νά ἑνώσουμε τή φωνή μας, ὅλοι μαζί, Ἐκκλησία καί λαός τοῦ Θεοῦ, γιά ἕνα ἄλλο φλέγον θέ­μα, γιά ἕνα θέμα πού μᾶς ἐν­δια­φέρει καί μᾶς πονᾶ ὅλους, για­τί εἶναι ἐθνικό, γιατί ἀφορᾶ τήν ταυ­τότητά μας, τήν ἱστορία μας, τήν ὕπαρξή μας.

Θά σᾶς καλέσουμε γιά νά ἑνώ­σου­­με τή φωνή μας γιά τή Μα­κε­δο­νία μας, γιά νά διακηρύξουμε ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά παραχω­ρή­σουμε τό ὄνομα αὐτό, τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας, πού τίμη­σαν μέ τούς ἀγῶνες καί τίς θυσίες τους καί ἁγίασαν μέ τά μαρτυρικά αἵ­μα­­­τά τους οἱ ἅγιοί μας καί οἱ πατέ­ρες μας, ἀλλά οὔτε καί παράγωγό του, σέ ὁποιονδήποτε ἄλλο λαό, οὔτε νά ἐπι­τρέψουμε ἡ χρήση του ἀπό ἄλλους νά ἀποτελεῖ ἀφορμή ἀλυ­τρω­τικῶν βλέψεων καί ἐπετα­κτι­κῶν τάσεων εἰς βάρος τῆς αἱ­μα­το­βαμμένης καί ἡρωικῆς μας γῆς, πού γιά τή διατήρηση τῆς ἑλ­λη­νικότη­τός της θυσιάσθηκαν πλῆ­θος κλη­ρι­κῶν καί λαϊκῶν.

Θά σᾶς καλέσουμε γιά νά διακη­ρύ­­ξουμε ὅλοι μαζί ὅτι ἡ Μακε­δο­νία μας εἶναι μία καί ἑλληνική, εἶ­ναι ὀρθόδοξη καί εἶναι δική μας.

Καί εἶμαι βέβαιος ὅτι θά εἴμασθε καί πάλι ὅλοι ἐδῶ, ἀνταποκρι­νό­με­νοι στήν πρόσκληση τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας, καί ἡ φωνή μας θά ἀκου­σθεῖ καί θά γίνει σεβαστή ἀπό τούς ὑπευθύνους.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.