ΓΙΟΡΤΗ ΣΗΜΕΡΑ: Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει καθορίσει δύο Σάββατα, τα οποία αφιερώνει στους κεκοιμημένους της. Είναι τα μεγάλα Ψυχοσάββατα, το ένα πριν από την Κυριακή της Απόκρεω και το άλλο πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής. Για την ιστορία και μόνο ας γνωρίζουμε ότι η καθιέρωση του Σαββάτου προ των Απόκρεω ως Ψυχοσαββάτου, έγινε μαλλον και αυτό κατ᾿ απομίμησιν του Σαββάτου προ της Πεντηκοστής, που ήταν και το μόνο που υπήρχε αρχικά.

Ψυχοσάββατο Πεντηκοστής- ΓΙΟΡΤΗ ΣΗΜΕΡΑ 22 Ιουνίου: Eορτολόγιο

Αυτές τις μέρες   η  Ορθόδοξη  Εκκλησία  τελεί  την  από κοινού µνηµόνευση  όλων  των  απ’  αιώνος  κεκοιµηµένων.Το Σάββατο πρό της Πεντηκοστής όμως έχει  µία  ειδική σηµασία  για  τη  λειτουργική  ζωή  της  Εκκλησίας, µε  τον  αναµνηστικό  της  χαρακτήρα,επειδή ειναι  σε  στενό  δεσµό µε την  εορτή  της  καθόδου  του  Αγίου Πνεύµατος,  αφού  και  οι  κεκοιµηµένοι  αισθάνονται  την  ανάγκη  της κοινωνίας µε το Χριστό και µε ολόκληρη την Εκκλησία.  Αυτό βέβαια µπορεί να  πραγµατοποιηθεί µε  τη  βοήθεια  του  Αγίου  Πνεύµατος, που κάνει το Χριστό παρόντα στην Εκκλησία.

Γιατί επιλέχθηκε το Σάββατο

Το Σάββατο επιλέχτηκε ως εβδοµαδιαία  ηµέρα της µνηµόνευσης των κεκοιµηµένων  ακόµη  από  την  χριστιανική  αρχαιότητα.  Αυτή  την  ηµέρα  η Εκκλησία  ενθυµείται  και  τιµά  τους µάρτυρες,  τους  οµολογητές, µνηµονευοντας «τους αγίους,  ενδόξους και πανευφήµους αποστόλους,  τους αγίους,  ενδόξους  και  καλλινίκους µάρτυρες,  τους  οσίους  και  θεοφόρους πατέρες ηµων» , αλλά και τους «εν ορθή τη  πίστη κεκοιµηµένους».

Αργότερα µε  το ίδιο σκεπτικό,  δηλαδή ως  σηµείο  σεβασµού προς την ηµέρα της ανάπαυσης και γνωστό όντως ότι οι κεκοιµηµένοι  αναπαύονται σε σχέση µε όλα τα επίγεια πράγµατα,  οι Άγιοι Πατέρες όρισαν το Σάββατο ως ηµέρα µνηµόνευσης αυτών που ολοκλήρωσαν την επίγεια ζωή τους:

«Ἐν  Σαββάτῳ  δὲ  ἀεὶ  τὴν  των  ψυχών µνείαν  ποιούµεθα,  ὅτι  τὸ Σάββατον,  κατάπαυσιν σηµαίνει Ἑβραϊστί καὶ των τεθνεώτων τοίνυν ως των βιωτικων καὶ των λοιπών ἁπάντων καταπαυσαµένων κἂν τῇ καταπαυσίµῳ των  ἡµερών,  τὰς  υπὲρ  αυτών  δεήσεις  ποιούµεθα,  ὃ  δὴ  καὶ  ἐπὶ  πᾶν κεκράτηται γίνεσθαι Σάββατον».(Συναξάριο Ψυχοσαββάτου Απόκρεω)

Παρότι κάθε Σάββατο τελούνται ακολουθίες για τους κεκοιµηµένους, η  Εκκλησία  κανόνισε  ειδικές  μέρες  του  εκκλησιαστικού  έτους  στις  οποίες τελείται  ειδικά  η µνηµόνευση  των  απ’  αιώνος  κεκοιµηµένων  και  τις τοποθέτησε  στο  πλαίσιο  του  κινητού  λειτουργικού  κύκλου.  Αυτές  οι  ηµέρες είναι  το  Ψυχοσάββατο  της  Απόκρεω,  την  περίοδο  του  Τριωδίου,  και  το Ψυχοσάββατο  της  Πεντηκοστής,  την  περίοδο  του  Πεντηκοσταρίου,  έχοντας τα δύο Σάββατα ένα στενό δεσµό µεταξύ τους.

Σχετικάµε  το  Ψυχοσάββατο  της  Απόκρεω,  ο  χριστιανός «προτού  να ταυτιστεί µε  τον  Αδάµ,  ώστε  να  παρασύρει  στην  κίνηση  της µεταπτώσεως του ολόκληρη την ανθρώπινη φύση,  πρέπει να προενεργεί αυτή τη διάβαση από την υπόσταση στη φύση  διά«της λειτουργικής µνήµης»,  συνοψίζοντας, σε µίαµέρα, το αµέτρητο πλήθος των πιστών που µε την ύπαρξή τους έχουν σηµαδέψει την πορεία του χρόνου».(Μακάριος Σιμωνοπετρίτης-Triodul explicat. Mistagogia timpului liturgic)

Ψυχοσάββατο  της  Πεντηκοστής

Όσον  αφορά  το  Ψυχοσάββατο  της  Πεντηκοστής,  τοποθετηµένο  πριν την κάθοδο του Αγίου Πνεύµατος, µας κάνει να συνειδητοποιήσουµε ότι όλοι “είµαστε  σεσωσµένοι  διά  της  θυσίας  του  Χριστού.

Και  τούτο  γιατί γεννηθήκαµε  εν  Χριστώ µέσω  του  Βαπτίσµατος  και ενδυναµωθήκαµε  στην εν Χριστώ ζωή διά των άλλων Ιερών Μυστηρίων της Εκκλησίας.

Όλοι µαζί, λοιπόν,  ζώντες  και  κεκοιµηµένοι  είµαστε µέλη  της  Εκκλησίας,  διά  της κοινωνίας µε το Θεό,  και όλοι δικαιούµαστε να λάβουµε την Πεντηκοστή το περίσσευµα  των  δώρων  του  Αγίου  Πνεύµατος.  Συνεχίζοντας  τη  σκέψη µας πάνω  σ’  αυτή  την  ιδέα  λέµε  ότι  αυτή  η  ηµέρα  θυµίζει  σε µας  που  ζούµε ακόµα στη γη και την υποχρέωση που έχουµε,  να προσευχόµαστε ο ένας για τον άλλον, όπως συµβουλεύει και ο Απόστολος Ιάκωβος και είναι σαφές ότι µε τον όρο «άλλον» εννοούµε τόσο τους ζωντανούς όσο τους κεκοιµηµένους, επειδή και αυτοί είναι οι«εν Χριστώ» αδελφοί µας.

Μένοντας  στη  σηµασία  της  ίδιας  εορτής,  παραθέταµε  τη  σχετική αναφορά στο Πεντηκοστάριο,  όπου,  ευθύς εξ’  αρχής,  πριν να καταγραφούν όπως  συνήθως  οι  τυπικές  διατάξεις,  αναφέρεται: «Μνήµην  ἐπιτελούµεν πάντων των ἀπ’  αἰώνος κοιµηθέντων ευσεβείς,  ἐπ’  ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου».

Η  αναγκαιότητα  των  προσευχών  της  Εκκλησίας  για  τους κεκοιµηµένους

Η  αναγκαιότητα  των  προσευχών  της  Εκκλησίας  για  τους κεκοιµηµένους,  συνδεδεµένες µε  αυτή την  ηµέρα  της ευσεβούς  ανάµνησης, αιτιολογείται από τους Αγίους Πατέρες µε ένα τρόπο εντυπωσιακό:

«Ἐπειδή  τινες  ἄωρον  πολλάκις  ἐπὶ  ξένης  επέστησαν  θάνατον  ἐν θαλάσσῃ  τε,  καὶ  ἀβάτοις  ὄρεσι,  κρηµνοῖς  τε  καὶ  χάσµασι,  καὶ  λοιµοῖς,  καὶ λιµοῖς,  καὶ  πολέµοις,  καὶ  ἐµπρησµοῖς,  καὶ  κρηµοῖς,  καὶ  ἄλλους  παντοίους θανάτους  Ѐποµεµενηκότες  ἴσως  δέ,  καὶ  πένητες  ὄντες  καὶ  ἄποροι,  καὶ  των νενοµισµένων  ψαλµῳδιών,  καὶµνηµοσύνων  ουκ  ἔτυχον  φιλανθρώπως  οἱ θεῖοι  Πατέρες  κινούµενοι,  κοινώς µνείαν  τούτων  ἁπάντων  τὴν  καθολικὴν Ἐκκλησίαν  ποιεῖσθαι  ἐθέσπισαν,  ἀπὸ  των  ἱερών  Ἀποστόλων  διαδεξάµενοι, ἵνα  καὶ  οἱµὴ  των  νενοµισµένων  ἀνὰµέρος,  διά  τινος  συµβάµατος τετυχηκότες,  τῇ  νІν  κοινῇµνείᾳ  κἀκεῖνοι  περιλαµβάνοιντο  δεικνύντες,  ως καὶ τὰ υπὲρ αυτών γινόµενα, µεγάλην αυτοῖς προξενεῖ τὴν ωφέλειαν».(Συναξάρι του Σαββάτου της Απόκρεω.Τριώδιον, )

Αν  αναρωτηθούμε   γιατί  επιλέχτηκε  αυτό  το  Σάββατο,  και όχι  άλλο, για τη µνηµόνευση των απ’  αιώνος κεκοιµηµένων,  η απάντηση είναι η εξής.

Το  εν  λόγω  Σάββατο  προηγείται  την  κάθοδο  του  Αγίου  Πνεύµατος.  Η µνηµόνευσή  τους  τελείται  σε  συνδυασµό µε  την  εορτή  της  ηµέρας προκειµένου  να  απολαµβάνουν  και  οι  κεκοιµηµένοι  τα  δώρα  του  Αγίου Πνεύµατος.  Το  Άγιο  Πνεύµα  είναι  Αυτό  που συνεχίζει  το  σωτηριολογικό  έργο  του  Χριστού  και  το  έργο  του  Αγίου Πνεύµατος  δεν  περιορίζεται µονάχα  στους  ζωντανούς,  αλλά  έκχέεται  και στους  κεκοιµηµένους,  καθόσον  και  αυτοί  είναι µέλη  της  Εκκλησίας  του Χριστού.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.