Ἐπὶ τῷ ἀκούσματι τῆς θλιβερᾶς ἀναγγελίας τῆς κοιμήσεως τοῦ ἀειμνήστου πλέον Χαριλάου Ταλιαδώρου, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ἑρμηνεῦον τὰ αἰσθήματα καὶ ἁπάντων τῶν μελῶν αὐτοῦ, αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκην ὅπως δημοσίᾳ ἐκφράσῃ τὴν βαθυτάτην αὐτοῦ συγκίνησιν καὶ λύπην, ἐπὶ τῇ μείζονι ταύτῃ ἀπωλείᾳ.

Γνωστὴ τυγχάνει ἡ σχέσις τοῦ μακαριστοῦ Ἄρχοντος μετὰ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐν γένει, ἐφόσον οὗτος ἀνῆκεν ἐπὶ δεκαετίας ἱεροψαλτικῶς, καὶ δὴ ὡς ἐμβληματικὴ φυσιογνωμία, εἰς τοὺς ἐνεργοὺς θιασώτας τῆς πατρῴας ἡμῶν ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, ὡς αὕτη θεραπεύεται ἔτι ἐν τῇ Πόλει.

Εἶχε τὴν εὐτυχίαν νὰ δεχθῇ τὴν καταλυτικὴν ἱερο-ψαλτικὴν ἐπιρροὴν τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου καὶ ἱδρυτοῦ τοῦ γεραροῦ ἡμῶν σωματείου, Κωνσταντίνου Πρίγγου, ἐνῷ συνεδέετο μετὰ δεσμῶν σεβασμοῦ μετὰ τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου Θρασυβούλου Στανίτσα, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἄρχοντος πρῴην Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Λεωνίδου Ἀστέρη.

Ἐπισημαίνονται ὡσαύτως αἱ ἐπισκέψεις αὐτοῦ εἰς τὴν Βασιλεύουσαν, καθ’ ἃς ἐκόσμισεν διὰ τῆς ἱεροψαλτικῆς τέχνης καὶ ἀποδόσεώς του ἱερὰ ἀναλόγια τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπι-σκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Διὸ καὶ ὁμοφώνως καὶ ὁμοψύχως τὸ Διοικητικὸν ἡμῶν Συμβούλιον ἐκφράζει διὰ τοῦ παρόντος τὰ εἰλικρινῆ αὐτοῦ συλλυπητήρια τοῖς τε τεθλιμένοις οἰκείοις τοῦ θανόντος πολυτιμήτου καὶ πολυσεβάστου Ἄρχοντος καὶ διδασκάλου καὶ τοῖς πολυαρίθμοις μαθηταῖς αὐτοῦ ἐν τῇ τέχνῃ τοῦ Δαμασκηνοῦ, ὡς καὶ τοῖς συναδέλφοις ἱεροψάλταις τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τῆς εὐρυτέρας Βορείου Ἑλλάδος, τὰ μάλα ἐπηρεασθεῖσι καὶ ὠφεληθεῖσιν ἐκ τῆς ἐν γένει προσφορᾶς αὐτοῦ καὶ εὐεργετικῆς παρουσίας, καὶ εὔχεται προσευχητικῶς ὅπως «ὁ τρισαγίῳ φωνῇ ὑπὸ τῶν Σεραφεὶμ ἀνυμνούμενος καὶ ὑπὸ τῶν Χερουβεὶμ δοξολογούμενος» Κύριος τῆς δόξης κατατάξῃ τὴν μακαρίαν ψυχὴν αὐτοῦ μετὰ τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Δικαίων.

Εἴη ἡ μνήμη αὐτοῦ αἰωνία καὶ ἄληστος.

Ἐν Πέραν, τῇ 12ῃ Ἰανουαρίου 2021.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.