ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνιτών Έργων Σάρωθρα (σκούπα) (2 θέσεις) ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνιτών Έργων (Προωθητήρων & Φορτωτών) (2 θέσεις).

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) προσλαμβάνει νέο προσωπικό υπαλλήλων για 125 θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με την προκήρυξη οι θέσεις αφορούν στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου η οποία εδρεύει στο δήμο Κοζάνης, με συμβάσεις εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.Οι ειδικότητες αφορούν ηλεκτροτεχνικούς, μηχανοτεχνικούς, βοηθούς χειριστών ηλεκτροκίνητων, χειριστές τεχνιτών έργων. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου και λήγει τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022.

Οι θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

-ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (7 θέσεις)

-ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων (13 θέσεις)

-ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων (86 θέσεις)

-ΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό (12 θέσεις)

-ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνιτών Έργων Σάρωθρα (σκούπα) (2 θέσεις) ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνιτών Έργων (Προωθητήρων & Φορτωτών) (2 θέσεις)

-ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Οδηγοί Λεωφορείου με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) (3 θέσεις)

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Κλείσιμο
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους, και της εμπειρίας τους, οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ΣΟΧ ΔΕΗ – ΛΙΓ/ΧΕΙΑ ΑΗΣ, ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα προσκόμιση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω παραρτήματος.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με κωδικό ΣΟΧ 4 / 2022 (Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΔΕΗ – ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ ΑΣΠ/ΤΣΠ) και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε/ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, 18o χιλ. Κοζάνης – Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 1350, Τ.Κ. 50100 – Κοζάνη, υπόψη των αρμόδιων υπαλλήλων κα Μακεδόνα Δέσποινα (τηλ. επικοινωνίας 2461054305) ή κα Καραγιαννάκη Ελένη (τηλ. επικοινωνίας 2461054265). Το εμπόθεσμό των αιτήσεων με συστημένη επιστολή, κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας 1 μόνο κατηγορίας κατηγορίας προσωπικού ΠΕ ή ΔΕ. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία η περισσότερες αιτήσεις, όπως αναφέρει το proson συνεπάγεται αυτοδικαίως και σε κάθε περίπτωση την ακύρωση όλων των αιτήσεων και τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.