Προσευχή μητέρας ἱερέως - Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’.

Ὑπερδεδοξασμένον καί Ὑπερύμνητον τό ἅγιον ὄνομά Σου, Κύριε. Ναί, Κύριε, Σύ ἠγάπησας τήν Παναγίαν Μητέρα Σου «ὑποτασσόμενος αὐτῇ». Σύ, ἐνώπιον Αὐτῆς ἐποίησας τό πρῶτον σημεῖον ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας. Σύ, ἔδωκας αὐτῇ ἐπάνω ἀπό τόν Σταυρόν ὡς προστάτην της, τόν μαθητήν Σου Ἰωάννην. Σύ, παρέλαβες τήν ἁγνήν ψυχήν της ἐν τῇ Κοιμήσει αὐτῆς. Σύ ἔταξας αὐτήν βασίλισσαν ἐκ δεξιῶν Σου, ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημένην, πεποικιλμένην. Μνημονεύω τήν ὥραν ταύτην καί τάς μητέρας τῶν ἐνδόξων Ἀποστόλων Σου, τῶν μαρτύρων καί τῶν ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων καί πάντων τῶν ἁγίων. Ὁποίας καρδίας καί ψυχάς εἶχον, φλογισμένας ἀπό ἀγάπην πρός Σέ! Μητέρες ἁγίων, ὡς ἡ Ἑμμέλεια, ἡ Ἀνθοῦσα, ἡ Νόννα.

Καί ἰδού, Κύριέ μου, Σύ ἠξίωσάς με ὅπως καταστῶ μητέρα ἑνός ἱερέως τῆς Ἐκκλησίας Σου. Οὐδόλως ἐπιλανθάνομαι τῆς χαρᾶς, ἥν μοί ἔδωκας μέ τήν γέννησιν τοῦ παιδίου. Νῦν νέον αἴσθημα πνευματικῆς εὐφροσύνης διακατέχει τήν ψυχήν μου, Κύριε. Αὕτη ἡ διάνοια, ἡ ὁποία ἔλαβε τήν ἀνθρωπίνην παιδείαν, νῦν ἀφιεροῦται εἰς Σέ. Αὗται αἱ χεῖρες, αἵτινες με ἐνηγκαλίζοντο, νῦν δανείζονται εἰς Σέ, ἵνα τελεσιουργῶνται τά ἱερά Σου Μυστήρια.

Ἀληθῶς, εἶμαι πλήρης χαρᾶς διά τήν εὐεργεσίαν, τήν ὁποίαν μοι ἔδωκας. Σ’ εὐχαριστῶ, Χριστέ μου.Νῦν, δέν εἶναι πλέον ἰδικός μου, εἶναι ἀποκλειστικῶς ἰδικός Σου. Ἀληθῶς εἶμαι ἡ μητέρα ἑνός Ἱερέως!

Κύριε, Σέ ἱκετεύω, προστάτευσέ τον ἀπό τάς ἐπηρείας τοῦ πονηροῦ. Πλήρωσον τήν καρδίαν αὐτοῦ μέ τούς καρπούς τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ἱκάνωσον αὐτόν, ὅπως γένηται ἄξιος λειτουργός Σου. Αὐτός νά μοῦ μεταδίδῃ τά Ἄχραντα Μυστήρια, τό Σῶμα καί τό Αἷμα Σου. Αὐτός νά μέ μνημονεύῃ εἰς τήν Ἁγίαν Προσκομιδήν καί αὐτός νά κλείσῃ τούς χοϊκούς ὀφθαλμούς μου, ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα μου.

Κύριε, ἀξίωσόν καί ἐμέ, ὅπως τόν διακονῶ ἐν ταῖς χρείαις αὐτοῦ, τόν σέβωμαι καί τόν εὐλαβοῦμαι. Εἶναι ὁ Ἱερεύς Σου! ΑΜΗΝ.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.