ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ : ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΙΟΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ- Προσευχή για θεραπεία πασχόντων στον Άγιο Αρτέμιο- Ευχή εις τούς πάσχοντες.

Θεέ εκ Θεού, μόνε εκ μόνου ποιητά Ουρανού και γης, ο επί των Χερουβίμ καθεζόμενος, και υμνούμενος υπό των Σεραφείμ εκ δεξιών του γεννήσαντος Θεού και Πατρός, ο ελθών εις τον κόσμον, διά την σωτηρίαν πάντων ημών, ο στέφανος των μετά πίστεως δοξολογούντων το Πανάγιόν σου Όνομα, επάκουσον του ταπεινού και αναξίου δούλου σου, (τάδε) και θεράπευσον τας πληγάς της φρικωδέστατης ταύτης οδύνης, εξάλειψαν τούς πόνους ημών, δος αναψυχήν, της εκ των δυδίμων ασθενείας, παύσον την αγανάκτησίν σου εφ’ ημάς, όπου καθ’ ημέραν σε παροργίζομεν, και άναστησον διά της θείας σου χάριτος, και τού μεγάλου σου θεράποντος και θαυματουργού ημών Αρτεμίου, και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον. Αγίου Αρτεμίου του Μεγαλομάρτυρα.
Εὐσέβειας τοῖς τρόποις καλλωπιζόμενος, ἀθλητικῆς ἀγλαΐας ὤφθης σοφὲ κοινωνός, πρὸς ἀγῶνας ἀνδρικοὺς παραταξάμενος· ὅθεν ὡς λύχνος φωταυγής, τῶν θαυμάτων τὰς βολάς, ἐκλάμπεις τῇ οἰκουμένῃ, Ἀρτέμιε Ἀθλοφόρε, πρὸς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Δί’ ευχών των αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Προσευχή στον Άγιο Ιούδα το Θαδδαίο

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-3)

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.