Μητροπολη Ιεραπυτνης.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ
Ἀριθ. πρωτ.: 2679

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΗΡΩΣEΩΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ
Λαβόντες ὑπ᾿ ὄψιν τό ἄρθρον 3, παρ. 6, τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. 1/2013 Κανονισμοῦ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης «Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης» (Φ.Ε.Κ. 65/τ.Α΄/12.3.2013), προκειμένου νά πληρώσωμεν τήν κενήν ὀργανικήν θέσιν τακτικοῦ Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Xριστοῦ Ἱεραπέτρας (Φ.Ε.Κ. 630/τ.Β΄/1.3.2017), καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά κανονικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντός δέκα (10) ἡμερῶν ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῆς ὡς ἄνω κενῆς θέσεως.

Ἐν Ἱεραπέτρᾳ, τῇ 12ῃ Νοεμβρίου 2020

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.